เกษตรเกาะยาว จัดวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก.กำหนดแนวทางการพัฒนายกระดับเป็น ศพก. ระดับ A

สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว กำหนดจัดวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเกาะยาว หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา

นางอุษณี  เจียมรา เกษตรอำเภอเกาะยาว กล่าวว่า สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว กำหนดจัดวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. ภายใต้โครงการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ในวันที่ 25 มกราคม 2561 ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเกาะยาว หมู่ที่ 7 ตำบลเกาะยาวน้อย อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา ผู้เข้าร่วมประชุม ประกอบด้วย เกษตรอำเภอ คณะกรรมการศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตรผู้รับผิดชอบ ศพก. เจ้าหน้าที่ผู้เกี่ยวข้องในระดับอำเภอ ได้แก่ ประมงอำเภอ ปศุสัตว์อำเภอ ฯลฯ และผู้เกี่ยวข้องในพื้นที่ ประชุมร่วมกันวิเคราะห์ศักยภาพ ศพก. เพื่อจัดทำแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ และกำหนดแนวทางการพัฒนาโดยใช้ข้อมูลพื้นที่ คน สินค้า ข้อมูล Zoning และข้อมูลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อยกระดับ ศพก.ของอำเภอเกาะยาวที่มีผลการดำเนินงานอยู่ในระดับ B ให้เป็น ระดับ A ในปี 2561 โดยการกำหนดกิจกรรมของ ศพก.ว่า จะต้องทำอะไร เมื่อไหร่ กับใคร ที่ไหน เพื่อพัฒนาองค์ประกอบของ ศพก. เช่น พัฒนาฐานการเรียนรู้ แปลงเรียนรู้ ข้อมูลข่าวสารหลักสูตรการเรียนรู้ และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้สมบูรณ์ เพื่อพัฒนา ศพก. ให้มีความพร้อมเป็นแหล่งเรียนรู้ด้านการเกษตรของชุมชน

หากต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อสอบถามได้ที่ สำนักงานเกษตรอำเภอเกาะยาว โทรศัพท์ 0 7659 7127