กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมจัดนิทรรศการความก้าวหน้าสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ 61 ระหว่าง 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 2561 ณ อ.ส.ค. มวกเหล็ก จ.สระบุรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ร่วมแสดงนิทรรศการในงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 5 ก.พ. นี้ ณ  องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  จังหวัดสระบุรี  นำเสนอความก้าวหน้าธุรกิจสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ  พร้อมสานต่ออาชีพการเลี้ยงโคนม  พัฒนาห่วงโซ่การผลิตจนถึงการตลาด ตั้งแต่การสนับสนุนปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มโคนม สู่ระบบ GAP การพัฒนาศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบและโรงงานแปรรูปนมของสหกรณ์ เพิ่มความหลากหลายผลิตภัณฑ์นม เพื่อตอบสนองความต้องการผู้บริโภค เตรียมขยายตลาดนมสหกรณ์สู่ประเทศเพื่อนบ้าน

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า  วันที่ 17 มกราคมของทุกปีเป็นวันโคนมแห่งชาติ

ซึ่งนับเป็นวันสำคัญยิ่งต่ออาชีพการเลี้ยงโคนมในประเทศไทย กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งชาติ (อสค.) ได้จัดงานเทศกาลโคนมแห่งชาติเป็นประจำทุกปี เพื่อน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  รัชกาลที่ 9  และสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

พระผู้พระราชทานและพระผู้สืบสานอาชีพการเลี้ยงโคนมให้แก่ปวงชนชาวไทย ตลอดจนเป็นการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ด้านกิจการโคนมระหว่างหน่วยงานทั้งภาครัฐบาล เอกชน และเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนม ซึ่งในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 30 มกราคม – 5 กุมภาพันธ์ 2561 ณ บริเวณองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย  อ.มวกเหล็ก  จ.สระบุรี

กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ร่วมจัดแสดงนิทรรศการเพื่อนำเสนอความก้าวหน้าในการดำเนินของการพัฒนาธุรกิจสหกรณ์โคนมทั่วประเทศ ปัจจุบันมีสหกรณ์โคนมจำนวน  100  แห่ง รวบรวมน้ำนมดิบจากเกษตรกรผู้เลี้ยงโคนมได้วันละ 2,030 ตัน  ซึ่งปริมาณน้ำนมดิบที่ผ่านเข้าสู่กระบวนการรวบรวมและแปรรูปของสหกรณ์โคนม คิดเป็น 61 % ของปริมาณน้ำนมดิบทั้งประเทศ ซึ่งตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา กรมฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในการพัฒนาห่วงโซ่ โคนมของสหกรณ์ ตั้งแต่ต้นทางไปจนถึงปลายทาง  สำหรับในส่วนต้นทาง กรมฯ ได้สนับสนุนให้สมาชิกสหกรณ์โคนมปรับปรุงมาตรฐานฟาร์มให้เข้าสู่ระบบ GAP โดยในปี 2560 ได้จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) 80 ล้านบาท ดอกเบี้ยร้อยละ 1 เป็นสินเชื่อปรับปรุงฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน GAP ส่งผลให้ปัจจุบันฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์โคนมได้รับการรับรองมาตรฐาน  GAP แล้วจำนวน 2,927 แห่ง จากทั้งหมด 5,125 แห่ง และในปี 2561 ได้จัดสรรวงเงินเพิ่มเติมอีก 300 ล้านบาท เพื่อพัฒนาการผลิตน้ำนมโคคุณภาพและขุนแม่โคนมปลดระวางรวมถึงโคเพศผู้ เพื่อเปลี่ยนถ่ายโคคุณภาพเข้าสู่ฟาร์มของสมาชิกสหกรณ์

สำหรับการพัฒนาระดับกลางน้ำของห่วงโซ่โคนม ได้สนับสนุนสินเชื่อเพื่อปรับปรุงศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน GMP ปัจจุบันได้รับการรับรองมาตรฐานแล้ว 120 แห่ง ยกระดับโรงงานแปรรูปน้ำนมของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน GMP ISO  ฮาลาลและมีระบบควบคุมคุณภาพ HACCP เพื่อสร้างความเชื่อมั่นในคุณภาพและความปลอดภัยของผลิตภัณฑ์นมโคของสหกรณ์ต่อผู้บริโภค ในส่วนปลายน้ำ จะมุ่งไปที่การแปรรูปน้ำนมดิบ โดยโรงนมของสหกรณ์ ให้เป็นผลิตภัณฑ์นมชนิดต่าง  ๆ โดยการเพิ่มความหลากหลายและตอบสนองความต้องการของผู้บริโภคตามยุคสมัย อาทิ นมพาสเจอร์ไรส์ โยเกิร์ต นมยูเอชที ไอศกรีม นมเปรี้ยว นมอัดเม็ด นมผง เป็นต้น พร้อมทั้งสนับสนุนการขยายช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์นมสหกรณ์โดยการสร้างเครือข่ายพันธมิตรทางการค้าร่วมกับตลาด Hypermarket ศูนย์กระจายสินค้าสหกรณ์ทั่วประเทศ และส่งจำหน่ายภายในตลาดอาเซียน โดยเฉพาะในประเทศลาว เมียนมา เวียดนามและกัมพูชา

นอกจากนี้ กรมฯยังได้จัดทำโครงการสานต่ออาชีพพระราชทานการเลี้ยงโคนม เพื่อสนองแนวพระราชดำริสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในคราวที่ได้เสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมปากช่อง จำกัด เมื่อปี 2557 และได้มีพระกระแสรับสั่งความตอนหนึ่งว่า “ต้องปลูกฝังลูกหลานสมาชิก ให้รักอาชีพการเลี้ยงโคนม มีผู้สืบทอดการเลี้ยงโคนมและมีการอบรมส่งเสริมให้ความรู้ในการเลี้ยงโคนม”  กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดทำโครงการความร่วมมือทางการศึกษาร่วมกับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และมหาวิทยาลัยขอนแก่น เพื่อสานต่ออาชีพพระราชทาน โดยได้จัดสรรทุนการศึกษาจากดอกผลของเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ให้แก่บุตรหลานสมาชิกสหกรณ์โคนม จำนวน 10.080 ล้านบาท เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีสาขาสัตวแพทยศาสตร์  จำนวน 14 ทุน  โดยเริ่มต้นในปีการศึกษา 2561 นี้ เพื่อให้ทายาทของสมาชิกสหกรณ์โคนม ได้นำความรู้กลับไปพัฒนาฟาร์มและธุรกิจสหกรณ์โคนมให้สร้างความมั่นคงให้กับอาชีพนี้คงอยู่กับประเทศไทยต่อไป

ภายในบริเวณพื้นที่นิทรรศการของกรมส่งเสริมสหกรณ์จะมีการจัดแสดงสาธิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์นมของสหกรณ์โคนมจากจังหวัดต่าง ๆ และการสาธิตการผลิตภัณฑ์นมที่มีส่วนผสมของข้าวสังข์หยด ของสหกรณ์โคนมพัทลุง จำกัด จังหวัดพัทลุง จึงขอเชิญชวนให้ผู้สนใจเข้าร่วมชมงานเทศกาลโคนมแห่งชาติ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 30 ม.ค. – 5 ก.พ. 2561 นี้ ณ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี และเชิญเยี่ยมชมนิทรรศการการส่งเสริมสหกรณ์โคนมโดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ภายในงานครั้งนี้ด้วย