มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ รำลึก 13 ปี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน

วันที่ 25 ธันวาคม 2560 พลตรีหญิง คุณหญิงอัสนีย์ เสาวภาพ ประธานที่ปรึกษาคณะกรรมการอำนวยการสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส โนนุช กรรมการและผู้อำนวยการ สำนักนโยบายและแผน มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และรองประธาน สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ และ พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา ร่วมกันจัดโครงการ “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ รำลึก 13 ปี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน” กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ)

โดย ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือผู้ประสบภัย” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ พร้อมพันธมิตรจากหลายภาคส่วน ได้แก่ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย พันเอก กฤตพันธ์ รักใคร่ ที่ปรึกษาศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ และ รองผู้อำนวยการ สำนักงานสนับสนุน หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กองบัญชาการกองทัพไทย โดย พลเอก ธงชัย สาระสุข ผู้บัญชาการ หน่วยบัญชาการทหารพัฒนา กรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ สถานีวิทยุ ม.ก. ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด บริษัท อาร์เอ็กซ์ แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด บริษัท สตาร์เวลล์ บิซิเนส (1998) จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ และกรุงเทพมหานคร ซึ่งต่างเป็นพันธมิตรผู้ให้การสนับสนุนกิจกรรมของ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ อย่างต่อเนื่องด้วยดีตลอดมา

ร้อยตำรวจโท ดร.มนัส กล่าวว่า ภายใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ พระองค์มีพระราชปณิธานแน่วแน่ที่จะทำให้ประเทศชาติมั่นคงและประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น ด้วยมีพระราชประสงค์ที่จะสืบสาน รักษา และต่อยอดโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และแนวพระราชดำริต่างๆ ในการบำบัดทุกข์และบำรุงสุขให้ประชาชนและพัฒนาประเทศให้เจริญก้าวหน้า สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ทรงมีพระเมตตา พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” ให้ประชาชนชาวไทย

โดยทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ หน่วยราชการในพระองค์ ร่วมกับหน่วยราชการต่างๆ และประชาชน ทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้ แก่พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน ซึ่งมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ได้น้อมนำแนวทางการทำงานพระราชทานนี้ เป็นปณิธานในการปฏิบัติงานเพื่อพี่น้องประชาชนสืบไป ในโอกาสที่วันที่ 26 ธันวาคม 2560 เป็นโอกาสครบรอบ 13 ปี การถึงแก่อนิจกรรม ของ ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ด้วยเหตุสึนามิ มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ จึงได้น้อมนำพระราชดำริ จัดโครงการ “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ รำลึก 13 ปี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน” โดยปฏิบัติตามแนวทางพระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” คือการจัดกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ซึ่งเป็นที่ตั้งของมูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ

สวนวชิรเบญจทัศ หรือที่ประชาชนรู้จักทั่วไปว่า สวนรถไฟ เดิมเป็นสนามกอล์ฟรถไฟ ของการรถไฟแห่งประเทศไทย (รฟท.) สร้างขึ้นตามมติของคณะรัฐมนตรีสมัย พลเอก ชาติชาย ชุณหะวัณ เป็นนายกรัฐมนตรี ซึ่งมีมติให้สร้างสวนสาธารณะขึ้นในส่วนของพื้นที่ของการรถไฟแห่งประเทศไทย เพื่อให้เป็นสาธารณประโยชน์แก่ประชาชนทั่วไป เป็นศูนย์กลางในการพักผ่อนหย่อนใจ เป็นสถานที่ออกกำลังกายของประชาชนทั่วไปและประชาชนในบริเวณใกล้เคียง โดย “สวนวชิรเบญจทัศ” เป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ขณะทรงดำรงพระอิสริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร ในวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2545 ซึ่งตรงกับวันคล้ายวันพระราชสมภพ พระชนมายุครบ 50 พรรษา ถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

กิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ณ สวนวชิรเบญจทัศ (สวนรถไฟ) ในโครงการ “มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ รำลึก 13 ปี ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน” นั้นจะเป็นการช่วยกันปลูกต้นไม้เพิ่มเติม การบำรุงดูแลต้นไม้ที่มีอยู่เดิมด้วยปุ๋ยหมักจากผักตบชวา ซึ่งศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ร่วมกับกรมพัฒนาที่ดิน กรมชลประทาน และหน่วยบัญชาการทหารพัฒนา นำผักตบชวาที่เป็นวัชพืชมาผลิตปุ๋ยคุณภาพดี เพื่อใช้บำรุงต้นไม้ ลดค่าใช้จ่ายในการซื้อปุ๋ย และช่วยกำจัดผักตบชวาอีกทางหนึ่งด้วย ซึ่งการดำเนินงานที่คณะทำงานของ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” ได้ร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ทุกภาคส่วนร่วมแรงร่วมใจกันจัดกิจกรรมครั้งนี้นั้น เป็นไปด้วยความมุ่งมั่นและตั้งใจที่จะทำความดีเพื่อสังคม เพื่อมอบสาธารณกุศลครั้งนี้ แด่ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน ที่แม้จะจากไปนานถึง 13 ปีแล้ว แต่ร้อยตำรวจตรี คุณพุ่ม เจนเซน ยังเป็นที่ระลึกถึงและอยู่ในความทรงจำของประชาชนชาวไทยตลอดไป

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) รักษาการ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ สำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected]