20 เอกชนเล็งทุ่มพัน ล. ผุดห้องเย็น-รง.แปรรูปผลไม้

พื้นที่ภาคตะวันออกถือเป็นแหล่งผลิตผลไม้สำคัญของไทย แต่มีอุปสรรคหลายอย่างส่งผลต่อการส่งออก นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ในพื้นที่ภาคตะวันออกครอบคลุม 7 จังหวัด ชลบุรี ฉะเชิงเทรา ระยอง จันทบุรี ตราด ปราจีนบุรี และสระแก้ว มีมูลค่าการค้าผลไม้สูงถึง 50,000 ล้านบาท แต่จากการหารือกับภาคอุตสาหกรรมในพื้นที่ พบว่ามีปัญหาติดกฎหมายกรมโยธาธิการและผังเมืองกำหนดเป็นพื้นที่สีเขียวไม่สามารถตั้งขยายห้องเย็นไว้เก็บวัตถุดิบ และไม่สามารถตั้งโรงงานแปรรูปผลไม้-อาหารได้ โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดจันทบุรี ที่มีผู้ประกอบการกว่า 200 ราย จึงต้องมีการบริหารจัดการทั้งระบบที่ครอบคลุมไปถึงการแปรรูป

ในการประชุมคณะรัฐมนตรีอย่างเป็นทางการนอกสถานที่ ครั้งที่ 1/2561 ณ จังหวัดจันทบุรี เมื่อวันที่ 5-6 ก.พ. 2561 ทางกรมโยธาธิการและผังเมือง กระทรวงมหาดไทย จึงแก้แนบท้ายกฎกระทรวงโดยไม่ต้องแก้สีผังเมือง แต่กำหนดให้กิจการห้องเย็น โรงงานแปรรูปผลไม้-อาหาร เข้าไปอยู่ในบัญชีประเภทกิจการที่ 3 (50 แรงม้าขึ้นไป) สามารถตั้งในพื้นที่สีเขียวได้ จากเดิมอยู่ในบัญชีประเภทกิจการที่ 2 (ต่ำกว่า 50 แรงม้า)

นายสมชาย หาญหิรัญ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม กล่าวว่า ขั้นตอนการแก้บัญชีแนบท้ายผ่านการเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพิจารณาของสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา เมื่อผังเมืองใหม่ประกาศใช้จะมีนักลงทุน 20 ราย พร้อมลงทุนสร้างห้องเย็น มูลค่ากว่า 1,000 ล้านบาททันที และจะขยายไปสู่การตั้งโรงงานแปรรูปอาหารและผลไม้ตามมา

เพื่อให้กลไกราคามีเสถียรภาพ จึงจะใช้ โครงการระเบียงผลไม้ภาคตะวันออก (EFC) ที่ตั้งในนิคม Smart Park จ.ระยอง พื้นที่ดูแลของการนิคมอุตสาหกรรมฯ (กนอ.) เป็นตลาดกลาง ซึ่งลงทุนถึง 1,580 ล้านบาท ให้มีกลไกการซื้อขายผ่านการประมูล บริหารโดยบริษัทที่จัดตั้งขึ้นโดยการร่วมถือหุ้นของรัฐ เอกชน ประชาชน เกษตรกร (สหกรณ์)

“เอกชนต้องชะงักการลงทุน เพราะผังเมืองสีเขียวไม่สามารถตั้งโรงงานแปรรูปและห้องเย็นได้ ที่ผ่านมาผู้ประกอบการใช้วิธีการเช่าห้องเย็นเป็นรายเดือน ซึ่งมีค่าใช้จ่ายประมาณเดือนละ 1 ล้านบาท และเดิมในพื้นที่ถูกมองเพียงการค้าขายผลไม้สด แต่เมื่อสังคมเศรษฐกิจเปลี่ยนไป ในพื้นที่ต้องการให้เกิดการแปรรูปผลไม้ ดังนั้น ผังเมืองต้องปรับให้สอดรับแนวทางความต้องการในพื้นที่”

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจ ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561 – วันอาทิตย์ที่ 11 กุมภาพันธ์ 2561