กรมส่งเสริมการเกษตร พร้อมขับเคลื่อนนโยบายฯ วางแนวทางกระตุ้น COO ทั่วประเทศ

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้ปรับปรุงแนวทางการปฏิบัติงาน เพื่อเน้นเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานนโยบายสำคัญของ กระทรวงฯ (Agenda Based) และแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในพื้นที่ส่วนภูมิภาค (Area Based) มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับจังหวัด (Chief of Operation) มีเกษตรจังหวัดเป็นหัวหน้าทีม และคณะทำงานปฏิบัติการขับเคลื่อนงานนโยบายสำคัญและแก้ไขปัญหาภาคเกษตรระดับอำเภอ (Operation Team) มีเกษตรอำเภอ ทั้งหมดจะเป็น “ทีมเกษตรและสหกรณ์” ในพื้นที่ทำหน้าที่ขับเคลื่อนนโยบายและการแก้ไขปัญหาภาคเกษตรในระดับจังหวัด เกิดการ บูรณาการของทุกภาคส่วน โดยจะต้องให้สามารถแก้ไขปัญหาในพื้นที่การเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพ

อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวเพิ่มเติมว่า เกษตรจังหวัดและเกษตรอำเภอ และทีมงานทั้งหมดมีความพร้อม เพราะถือเป็นภารกิจที่ต้องดำเนินการอยู่แล้ว ยึดหลัก ต่อ-เติม-แต่ง ของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งนโยบายสำคัญ ทั้ง 15 เรื่องได้แก่ 1. ระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ 2. ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) 3. พัฒนาเกษตรกรสู่ Smart Farmer โดย กรมส่งเสริมการเกษตร 4. บริหารจัดการพื้นที่เกษตรตามแผนที่การเกษตรเชิงรุก (Zoning by Agri-map) โดย ผู้แทนกรมพัฒนาที่ดิน5. พัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรสู่มาตรฐาน (GAP)

โดย สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ 6. เกษตรอินทรีย์ โดย กรมวิชาการเกษตร 7. ตลาดสินค้าเกษตร โดย องค์การตลาดเพื่อเกษตรกร 8. การส่งเสริมเกษตรทฤษฎีใหม่ โดย สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ 9. แผนการผลิตและการตลาดข้าวครบวงจร โดย กรมการข้าว 10. การบริหารจัดการทรัพยากรน้ำ โดย กรมชลประทาน 11. การส่งเสริมการเพิ่มมูลค่าสินค้าและการใช้เครื่องจักรกลทางการเกษตรทดแทนแรงงาน 12. ธนาคารสินค้าเกษตร 13. การพัฒนาสถาบันเกษตรกรรูปแบบประชารัฐ 14. การช่วยเหลือด้านหนี้สินสมาชิกสหกรณ์/กลุ่มเกษตรกร โดยกรมส่งเสริมสหกรณ์ 15. การจัดระเบียบประมงให้เป็นไปตามมาตรฐาน โดยกรมประมง นโยบายสำคัญทั้งหมด ทีมเกษตรฯ จะต้องทำความเข้าใจจากเจ้าของโครงการโดยตรง เพราะจะทำให้สามารถขับเคลื่อนงานได้อย่างตรงเป้าหมาย รวมทั้งการประสานการทำงานอย่างเป็นระบบ และมีการติดตามผลทุกระยะ เพื่อให้นโยบายและการแก้ไขปัญหาการเกษตรในพื้นที่ ตรงถึงเกษตรกรมากที่สุด