มน.พัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์

ผศ.ดร.นันทวัฒน์ อู่ดี คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร (มน.) เปิดเผยว่า เมื่อเร็วๆ นี้ ดร.กาญจนา เงารังษี รักษาราชการแทนอธิการบดี มน. พร้อมด้วยผู้บริหารและคณาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เพื่อลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือพัฒนาหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์และรังสีวิทยา ระหว่าง มน. กับวิทยาลัยวิทยาศาสตร์การแพทย์เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์ ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ โดยมี ศ.นพ.นิธิ มหานนท์ เลขาธิการราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ และ ศ.ดร.พญ.จิรายุ เอื้อวรากุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์และการสาธารณสุข มน. เป็นผู้ลงนามในบันทึกข้อตกลง โดยจุดเริ่มต้นของความร่วมมือเริ่มจากอาจารย์นักวิจัยของคณะสหเวชศาสตร์ได้ไปทำงานวิจัยร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ แล้วพูดคุยกันเรื่องการพัฒนาหลักสูตรบัณฑิตศึกษาฟิสิกส์การแพทย์ ซึ่งโรงพยาบาล จุฬาภรณ์ต้องการพัฒนาหลักสูตรร่วมกับภาควิชารังสีเทคนิค คณะสหเวชศาสตร์ และใน ปี 2557 ก็เกิดหลักสูตรฟิสิกส์การแพทย์ขึ้น โดยทั้ง 2 หน่วยงานร่วมจัดการเรียนการสอน และร่วมวิจัยมาโดยตลอด นำสู่การลงนามบันทึกข้อตกลงในครั้งนี้เพื่อพัฒนาการเรียน การสอน รวมถึงพัฒนางานวิจัยให้มีความทันสมัยทันยุคมากขึ้น

“บันทึกข้อตกลงครั้งนี้ทำให้นิสิตได้มีโอกาสเข้าไปเรียนที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ เข้าฝึกปฏิบัติงานจริง ได้ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยอย่างเต็มที่ รวมถึงอาจารย์ของ มน. ยังได้ไปฝึกปฏิบัติทักษะทางวิชาชีพด้วย ถือเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์กัน อาจารย์ มน.มีความรู้ทางด้านวิชาการ และงานวิชาการก็เยอะ จะทำให้มีงานวิจัยเกิดขึ้นที่โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ด้วย อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ยังขาดก็คือเรื่องการบริการวิชาการ ซึ่งได้เตรียมไว้แล้วว่าในอนาคตอาจจะต้องจัดบริการวิชาการสำหรับประชาชนในเขตภาคเหนือ โรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้ทำนำร่องไว้บ้างแล้วที่ จ.น่าน ส่วน จ.พิษณุโลกซึ่งเป็นที่ตั้งของมหาวิทยาลัย โรงพยาบาลจุฬาภรณ์คิดว่า มน.น่าจะให้บริการร่วมกับโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ได้” คณบดีคณะสหเวชศาสตร์ มน. กล่าว

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันศุกร์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561