ญี่ปุ่นยอมเลื่อนบังคับใช้เกณฑ์ใหม่ มีสารตกค้างข้าวนำเข้าได้ไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัม/กก.

นางสาวเสริมสุข สลักเพ็ชร์ เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ (มกอช.) เปิดเผยว่า ได้รับมอบหมายจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ให้เข้าร่วมประชุมกับผู้แทนกระทรวงเกษตร ป่าไม้ และประมงญี่ปุ่น ที่กรุงโตเกียว เมื่อต้นสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อหารือแนวทางการควบคุมความปลอดภัยในสินค้าข้าวไทยที่ส่งออกไปญี่ปุ่น โดยฝ่ายญี่ปุ่นยินยอมเลื่อนการออกประกาศบังคับฉบับใหม่ที่ปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) ของสารฟอสอีทิล (fosetyl-aluminium) ซึ่งผสมในยาปราบศัตรูพืชปนเปื้อนในสินค้าเกษตรต้องไม่เกิน 0.01 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม (กก.) ออกไปก่อนจากเดิมเตรียมประกาศในราชกิจจานุเบกษาในเดือนมีนาคม และมีผลบังคับใช้ในเดือนตุลาคมนี้ ทั้งนี้จะยังคงบังคับใช้ประกาศฉบับเดิมกำหนดสารพิษตกค้างดังกล่าวสูงสุดไม่เกิน 0.5 มิลลิกรัมต่อกิโลกรัม จนกว่าจะหารือและได้ข้อสรุปกับประเทศคู่ค้าที่ได้รับผลกระทบแล้วเสร็จ

“การเจรจาครั้งนี้ถือเป็นความสำเร็จของรัฐบาลไทยและเป็นข่าวดีของอุตสาหกรรมข้าวไทยที่จะมีเวลาหามาตรการรับมือต่อกฎระเบียบใหม่ดังกล่าวที่อาจจะเกิดขึ้นในอนาคต”

สำหรับสถานการณ์ส่งออกข้าวไทยไปยังญี่ปุ่น ตามข้อมูลจากกรมการค้าต่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์ ในปี 2559 ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทย 325,436 ตัน เพิ่มขึ้น 15.15% จากปี 2558 ที่มีปริมาณส่งออก 282,613 ตัน ส่วนปี 2560 ในเดือนมกราคม ญี่ปุ่นนำเข้าข้าวจากไทยปริมาณ 45,728 ตัน เพิ่มขึ้นจากช่วงเดียวกันของปี 2559 อยู่ที่ 33,178 ตัน เพิ่มขึ้น 37.83 %

 

ที่มา : มติชนออนไลน์