ชมรมรากแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง จัดกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีทำขวัญข้าว ในโครงการเยาวชนไทยเข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา

ชมรมรากแก้ว วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มทร.ศรีวิชัย ตรัง จัดกิจกรรมร่วมกันลงแขกเกี่ยวข้าว และพิธีทำขวัญข้าว ในโครงการเยาวชนไทยเข้าใจ ข้าวไทย วิถีชาวนา ณ บ้านนาหมื่นศรี อ.นาโยง จ.ตรังซึ่งได้รับความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ และผู้นำชุมชนทั้งสำนักงานเกษตรอำเภอนาโยง กำนัน -ผู้ใหญ่บ้าน ตลอดจนปราชญ์ชาวบ้านเข้าร่วมให้ความรู้แก่นักศึกษา พร้อมทั้งลงแขกเกี่ยวข้าวร่วมกันโดยโครงการนี้มุ่งหวังเป็นอย่างยิ่งที่จะสร้างจิตสำนึกแก่นักศึกษาในการทำประโยชน์ต่อชุมชน
และเรียนรู้วิถีชีวิตพอเพียงตามแนวพระราชดำริของในหลวงรัชกาลที่ 9