‘อาชีวะ’ จับมือ ‘กฟผ.’ชูเศรษฐกิจพอเพียงในสถานศึกษา

ดร.สุเทพ ชิตยวงษ์ เลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) เปิดเผยว่า โครงการชีววิถีเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน เป็นความร่วมมือระหว่างสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา และการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ร่วมกันกำหนดแนวทางในการสานต่อพระราชปณิธาน รัชกาลที่ 9 นำองค์ความรู้ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงผสมผสานกับแนวทางการพัฒนาเศรษฐกิจในยุค 4.0 เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต สังคมและสิ่งแวดล้อม สร้างชุมชนที่เข้มแข็ง และยั่งยืน

โดยส่งเสริมให้ วิทยาลัยที่เข้าร่วมโครงการดำเนินกิจกรรมต่างๆ เกี่ยวกับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม โดยให้ครู นักเรียน นักศึกษา และชุมชน คิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และนวัตกรรมใหม่ด้านชีวภาพและสิ่งแวดล้อม ซึ่งจะขยายผลการดำเนินงานสู่ชุมชนท้องถิ่น ได้อย่างเป็นรูปธรรม

เลขาธิการกอศ. กล่าวต่อว่า โครงการนี้จะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการศึกษาด้านเกษตร พัฒนาคุณภาพชีวิตของท้องถิ่น ตลอดจนรักษาสิ่งแวดล้อม โดยดำเนินการมามาตั้งแต่ปี 2546 ซึ่งปัจจุบัน มีวิทยาลัยเกษตรและและเทคโนโลยี 4 แห่ง เป็นศูนย์ประสานงานโครงการ ฯ โดยมีสถานศึกษาที่เข้าร่วมโครงการทั้งหมดรวมจำนวน 103 แห่ง