เกษตรปราจีนฯ จัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) ณ ศพก.เมืองปราจีนบุรี

เมื่อวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ผ่านมา นายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี พร้อมด้วยหัวหน้ากลุ่ม เกษตรอำเภอเมืองปราจีนบุรี เจ้าหน้าที่สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี ร่วมจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยี (Field day) และบริการการเกษตร เพื่อเริ่มต้นฤดูการผลิตใหม่ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร (ศพก.) อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี โดยนายประยงค์ ภูดินทราย เกษตรจังหวัดปราจีนบุรี กล่าวรายงาน และนายทิวา วัชรกาฬ รองผู้ว่าราชกจังหวัดปราจีนบุรี เป็นประธานเปิดงานดังกล่าว

นายประยงค์ กล่าวว่า “การดำเนินงานในวันนี้ เป็นการดำเนินงานซึ่งจัดขึ้นโดยศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อำเภอเมืองปราจีนบุรี จังหวัดปราจีนบุรี ตามนโยบายของรัฐบาล เพื่อถ่ายทอดความรู้และให้บริการแก่เกษตรกรในชุมชนให้ได้รับความรู้ เข้าถึงปัจจัยการผลิต ลดความเสี่ยงในการบริหารจัดการ และให้เกิดความเข้มแข็ง โดยมีหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ร่วมให้บริการ”

โดยภายในงานประกอบด้วยสถานีเรียนรู้ 4 สถานี ได้แก่

สถานีที่ 1 การจัดการดินและปุ๋ย โดยสถานีพัฒนาที่ดินปราจีนบุรี บรรยายและแจกน้ำหมักชีวภาพและสารเร่ง พด.

สถานีที่ 2 การป้องกันกำจัดศัตรูพืชผสมผสาน การใช้สารชีวภัณฑ์ โดยกลุ่มอารักขาพืช สำนักงานเกษตรจังหวัดปราจีนบุรี บรรยายเรื่องการกำจัดศัตรูพืชแบบผสมผสาน และเล่นเกมตอบคำถามความรู้เพื่อรับของรางวัล

สถานีที่ 3 การพัฒนาคุณภาพตามระบบ GAP โดยศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรปราจีนบุรี บรรยายความรู้เรื่องการตรวจประเมิน GAP พืช

สถานีที่ 4 เศรษฐกิจพอเพียง โดยสำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี บรรยายการทำเกษตรทฤษฎีใหม่ สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์ปราจีนบุรี สอนการทำบัญชีรายรับรายจ่าย และสำนักงานประมงจังหวัดปราจีนบุรี บรรยายและสาธิตการเลี้ยงกบและปลาดุก

นอกจากนี้ มีหน่วยงานอื่นๆ ได้แก่ สำนักงานสหกรณ์จังหวัดปราจีนบุรี กรมฝนหลวงและการบินเกษตร บริษัท   ฟูจิเทคโนโลยีแอนด์อินโนเวชันกรุ๊ปจำกัด ซึ่งเป็นบริษัทด้านการใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ และคิวแม็กซ์อะโกรเทค แนะนำปุ๋ย วัคซีนต้านทานโรคพืช เข้าร่วมงานนี้ด้วย

โดยงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ ในครั้งนี้ มีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานภาครัฐและเอกชน และเกษตรกรเข้าร่วมกว่า 200 คน