บอร์ด กยท. ดึงกรมศุลฯ ร่วมชี้แจง หลังพบเหตุเงิน CESS รั่วไหล

ยัน…เป็นเพียงการว่าจ้างเอกชนมาปรับปรุงระบบให้เชื่อมโยงข้อมูลทั้ง 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561 ที่ประชุมคณะกรรมการการยางแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 2/2561 เห็นชอบเดินหน้าโครงการบริหารการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งยางพาราออกนอกราชอาณาจักร (Cess) โดยเชิญผู้แทนจากกรมศุลกากรร่วมชี้แจงถึงปัญหาต่างๆ พบการจัดเก็บเกิดการรั่วไหลจริง เห็นด้วยที่ กยท. ปรับปรุงระบบเพื่อเชื่อมโยงข้อมูล 3 หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ถึงกันและสามารถตรวจสอบได้

ดร.ธีธัช สุขสะอาด ผู้ว่าการ กยท. ในฐานะเลขานุการบอร์ด กยท. เผยว่า ที่ประชุมบอร์ด กยท. ได้มีวาระพิจารณาทบทวนโครงการบริหารการจัดเก็บ ค่าธรรมเนียมฯ โดยได้เชิญผู้แทนจากกรมศุลกากร และสำนักงานอัยการสูงสุด เข้าร่วมให้ข้อมูลในปัญหาต่างๆ ที่พบ และเหตุผลที่ กยท.ควรปรับปรุงระบบการจัดเก็บเงิน Cess ซึ่งที่ผ่านมาพบว่าเกิดการรั่วไหล และไม่สามารถตรวจสอบได้ทั้งระบบ เพราะข้อมูลตัวเลขการจัดเก็บค่าธรรมเนียมของทั้ง 3 หน่วยงาน ได้แก่ กยท. กรมศุลกากร และกรมวิชาการเกษตร ไม่ตรงกัน นอกจากนั้น ยังมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บสูงขึ้น เพิ่มคุณภาพการบริการ และมีความโปร่งใสในการบริหารงาน โดยสามารถดำเนินการผ่านระบบ NSW (National Single Window) ให้สามารถเชื่อมโยงข้อมูลการจัดเก็บค่าธรรมเนียมตั้งแต่ต้นทางถึงปลายทางไปยังด่านต่างๆ ทั่วประเทศได้

ทั้งนี้ การปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ กยท.จะคัดเลือกผู้ที่มีความเชี่ยวชาญและมีความพร้อมด้านเงินทุน เข้ามาวางระบบและเสนอแผนงาน โดยจะได้รับค่าจ้างที่เหมาะสมกับงาน ไม่ใช่การมอบหมายให้เอกชนมาทำหน้าที่จัดเก็บค่าธรรมเนียมฯ แต่อย่างใด และต้องประชาสัมพันธ์ให้เข้าใจไปในแนวทางที่ถูกต้อง บอร์ดบริหารจึงได้มีมติเป็นเอกฉันท์ ให้ กยท. ดำเนินการปรับปรุงระบบการจัดเก็บค่าธรรมเนียมการส่งออกยางพาราด้วยการหาผู้สนใจลงทุนมาดำเนินการต่อไป เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของงาน และให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงร่วมกับกรมศุลกากรเพื่อป้องปรามการทุจริต อันอาจก่อความสูญเสียต่อรายได้จากค่าธรรมเนียมฯ ซึ่งต้องนำมาใช้เพื่อประโยชน์เพื่อเกษตรกรชาวสวนยาง สถาบันเกษตรกร และผู้ประกอบกิจการยางพารา ต่อไป