“มติชน” ฟันกำไรปี’60 พุ่ง 89 ล้าน ข่าวดิจิทัลครบวงจรดันรายได้

นายฐากูร บุนปาน กรรมการผู้จัดการ บริษัท มติชน จำกัด (มหาชน) ได้แจ้งผลประกอบการของบริษัทและบริษัทย่อย สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า มียอดรายได้จากการขายและการให้บริการรวม 918.29 ล้านบาท ลดลงจากงวดเดียวกันของปีก่อน 13.36 ล้านบาท คิดเป็น 1.43% และมียอด ต้นทุนขายและการให้บริการรวม 633.94 ล้านบาทลดลง 52.21 ล้านบาท คิดเป็น 7.61%

ทั้งมีรายได้จากการขายและบริการ และต้นทุนขายและการให้บริการต่างลดลงเช่นกัน โดยต้นทุนขายและการให้บริการลดลงในสัดส่วนที่มากกว่า จึงทำให้ผลประกอบการรวมสำหรับปี สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ของบริษัท มีกำไรรวมสำหรับปี 89.78 ล้านบาท ซึ่งเปรียบเทียบกับงวดเดียวกันของปีก่อนนั้น บริษัทมีผลประกอบการขาดทุน รวม 63.67 ล้านบาท

เหตุที่ทำให้มีผลประกอบการกลับมาเป็นกำไร เนื่องจากบริษัทพยายามเร่งหาโอกาสในการทำธุรกิจช่องทางต่าง ๆ โดยเฉพาะการเป็นผู้นำข่าวสารดิจิทัลอย่างครบวงจร ข่าวออนไลน์อันดับ 1 ของประเทศ รวมถึงการปรับปรุงโครงสร้างองค์กรโดยยุบแผนกการพิมพ์และแผนกขนส่ง เพื่อให้สอดคล้องกับภาวะการแข่งขันในอุตสาหกรรม บวกกับในไตรมาส 4 ประจำปี 2560 บริษัทมีการนำเงินสดไปลงทุนในตราสารทุนในความต้องการของตลาดที่เป็นหลักทรัพย์เพื่อค้า ซึ่งในไตรมาสดังกล่าวบริษัทรับรู้กำไรจากการปรับมูลค่าเงินลงทุนตามราคายุติธรรม รวมเป็นจำนวนเงิน 79.00 ล้านบาท

ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท เมื่อวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2561 มีมติให้เสนอที่ประชุมใหญ่สามัญผู้ถือหุ้นพิจารณาอนุมัติจ่ายเงินปันผลสำหรับการดำเนินงานตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2560 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2560 ในอัตราหุ้นละ 0.15 บาท โดยจ่ายจากกำไรสะสมซึ่งบริษัทเสียภาษีไว้ในอัตราร้อยละ 30 ให้แก่ผู้ถือหุ้นสามัญจำนวน 185,349,200 หุ้น เป็นเงินรวม 27,802,380 บาท กำหนดจ่ายเงินปันผลในวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

 

ที่มา : มติชนออนไลน์