มทร. สุวรรณภูมิ ตอบโจทย์ภาครัฐ ร่วมฝึกอบรมพนักงานราชการยุคใหม่ หัวใจ ๔.๐

ปัจจุบันการศึกษานับได้ว่าเป็นเรื่องที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการพัฒนาประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ เป็นสถาบันอุดมศึกษามุ่งมั่นจัดการศึกษา ด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีชั้นสูงที่มีคุณภาพด้วยการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โดยมีนโยบายในการพัฒนาส่งเสริมถ่ายทอดองค์ความรู้ทางด้านวิชาชีพและเทคโนโลยีมีคุณภาพและได้มาตรฐาน สู่ชุมชน สังคม และประเทศชาติ ให้มีทักษะชีวิตและการทำงาน สามารถเรียนรู้ด้วยตนเองได้ในยุค ๔.๐

เมื่อเร็ว ๆ นี้ ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล อาจารย์สาขาวิชาระบบสารสนเทศฯ คณะบริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ พร้อมกับทีมงานได้รับเกียรติเป็นวิทยากรถ่ายทอดองค์ความรู้ ในหัวข้อเรื่อง “การนำนวัตกรรม ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (Innovation in the Workplace)” ในโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “พนักงานราชการยุคใหม่ หัวใจ ๔.๐” ให้กับพนักงานราชการ ในสังกัดสำนักงานปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๑ โดยมีความมุ่งหมายให้ผู้เข้ารับการอบรมสามารถนำความรู้ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ เทคนิคการสื่อสาร และการประสานงานไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์ในการทำงานในองค์กรได้

ดร.อาณัติ รัตนถิรกุล เปิดเผยว่า นวัตกรรม (Innovation) ไม่ใช่แค่สิ่งประดิษฐ์ ความคิดใหม่ เทคนิควิธีการใหม่ หรือสิ่งใหม่ที่ทำให้เกิดประโยชน์ต่อเศรษฐกิจและสังคม สิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วก็คือ นวัตกรรม เมื่อนวัตกรรมนั้นได้รับการยอมรับ และนำไปใช้จนเป็นปกติวิสัยแล้วไม่มีความรู้สึกว่าเป็นของใหม่อีกต่อไป นวัตกรรมนั้นจะกลายเป็น “เทคโนโลยี” โดยอาจอยู่ในรูปแบบของอุปกรณ์ วัสดุ และเทคนิควิธี การนำนวัตกรรมไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน (Innovation in the Workplace) คือ การนำแนวคิดวิธี และรูปแบบใหม่ๆ ในการจัดการองค์กร (organization development) การดำเนินงาน (work process) และการให้บริการ (service delivery) อันเป็นผลมาจากการสร้าง พัฒนา เพิ่มพูน ต่อยอด หรือประยุกต์ใช้องค์ความรู้และแนวปฏิบัติต่างๆ ซึ่งจะส่งผลให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผล รวมถึงคุณภาพของการปฏิบัติงานของหน่วยงาน