สิงห์บุรี สร้างแม่ไก่เน็ตประชารัฐ

นายสันติ ต่วนชะเอม ผอ.สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย (กศน.) จังหวัดสิงห์บุรี กล่าวว่า บทบาทเทคโนโลยีและการสื่อสารมีความสำคัญอย่างมากในการจัดการศึกษาในปัจจุบัน ทั้งในบทบาทด้านการบริหาร ด้านวิชาการ และด้านการบริการ เพราะเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้การจัดการศึกษาในยุคนี้เป็นไปอย่างมีคุณภาพ สำนักงาน กศน.จังหวัดสิงห์บุรี จึงจัดโครงการอบรมวิทยากรแกนนำ ครู ข ครู ค หลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce เพื่อสร้างการรับรู้และ    ส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากเน็ตประชารัฐ ก่อนถ่ายทอดความรู้ให้กับประชาชนและชุมชนต่อไป

โครงการนี้มีจุดเริ่มต้นมาจากข้อตกลงความร่วมมือการส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้วยเทคโนโลยีดิจิตอล ระหว่างสำนักงานปลัด (สป.) กระทรวงเทคโนโลยีและสารสนเทศและการสื่อสาร (ทก.) กับสำนักงาน กศน. สังกัด สป.กระทรวงศึกษาธิการ (ศธ.) และ บมจ.โทเทิล แอ็คเซ็สคอมมูนิเคชั่น ในการร่วมกันพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากของประเทศให้ก้าวไปสู่ยุคไทยแลนด์ 4.0 และพัฒนาบุคลากรของ กศน.ตำบล ให้สามารถเป็นวิทยากรหรือผู้จัดกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ผ่านดิจิตอล การเรียนรู้เทคโนโลยีดิจิตอลของประชาชนผ่านศูนย์ดิจิตอลชุมชน กศน.ตำบล

หลังจากนี้ ครู กศน.จะนำหลักสูตร Digital Literacy และ E-Commerce ไปขยายผลต่อกับประชาชน ในระดับตำบลอย่างน้อย 2 กลุ่ม กลุ่มละไม่ต่ำกว่า 16 คน ก่อนรายงานผลผ่านระบบ DMIS 61 ให้สำนักงาน กศน.ทราบ

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด