เกษตรฯหนุนปลูกข้าวโพดฤดูแล้งหลังนา ปี’60/61 กว่า 5.2 แสนไร่ ขู่รับเงินแล้วไม่ปลูกโดนฟันแน่

นายสมชาย ชาญณรงค์กุล อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยความคืบหน้าการดำเนินโครงการส่งเสริมการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ฤดูแล้งหลังนา ปี 2560/61 ว่า ขณะนี้คณะทำงานตรวจสอบพื้นที่ระดับตำบลอยู่ระหว่างเร่งตรวจสอบแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ของเกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการฯ และแจ้งยืนยันการเพาะปลูก รวมพื้น 521,412.50 ไร่ เกษตรกร 74,243 ราย จากเป้าหมายที่ตั้งไว้ 700,000 ไร่ใน 31 จังหวัด โดยมีเกษตรกรที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว จำนวน 54,507 ราย พื้นที่ 373,251.75 ไร่ คิดเป็น 71.58% จากพื้นที่ยืนยันการเพาะปลูก ซึ่งผ่านการเห็นชอบของคณะกรรมการฯ ระดับอำเภอแล้ว 17,504 ราย พื้นที่กว่า 127,023.75 ไร่ (ข้อมูล ณ วันที่ 16 มี.ค. 2561)

เบื้องต้นได้กำชับให้คณะทำงานฯ เร่งตรวจสอบแปลงให้แล้วเสร็จโดยเร็ว ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรขอยืนยันว่า ปัจจุบันยังไม่มีการจ่ายเงิน จำนวน 2,000 บาท/ไร่ ให้เกษตรกรรายใด เนื่องจากยังอยู่ในขั้นตอนการตรวจสอบแปลงปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ที่แจ้งยืนยันการเพาะปลูกซึ่งต้องผ่านการตรวจสอบจริงทุกแปลง จึงจะดำเนินการจ่ายเงินให้เกษตรกรผ่านทางธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) ทั้งนี้ หากเกษตรกรได้รับเงินช่วยเหลือแล้วแต่ไม่ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ จะถูกดำเนินคดีในข้อหาแจ้งเข้าร่วมโครงการฯ เป็นเท็จ ฐานฉ้อโกงทั้งยังจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการฯ และเกษตรกรต้องส่งเงินคืนทั้งหมดอย่างไม่มีเงื่อนไขด้วย

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมรองรับผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการฯที่จะเริ่มทยอยเก็บเกี่ยวป้อนตลาดในช่วงเดือนมี.ค.-เม.ย.นี้ กรมส่งเสริมการเกษตรได้เร่งประสานและหารือร่วมกับหน่วยงานภาคีภาครัฐที่เกี่ยวข้องและภาคเอกชน อาทิ สมาคมการค้าพืชไร่ ให้เข้ามารับซื้อผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ เพื่อคลายความกังวลให้กับเกษตรกรรายย่อยเรื่องตลาดรองรับและราคารับซื้อ ซึ่งเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ มั่นใจได้ว่า จะได้รับเงินช่วยเหลือตามเงื่อนไข ไร่ละ 2,000 บาท รายละไม่เกิน 15 ไร่ และมีตลาดรับซื้อแน่นอนหากผลผลิตมีคุณภาพและได้มาตรฐาน โดยราคารับซื้ออาจลดทอนตามเกณฑ์ชั้นคุณภาพ ซึ่งจะดำเนินการอย่างโปร่งใสและเป็นธรรมแก่เกษตรกรทุกราย

“เบื้องต้นคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในโครงการฯ ออกสู่ตลาดรวมกว่า 500,000 ตัน สามารถช่วยเพิ่มปริมาณผลผลิตให้เพียงพอกับความต้องการใช้ภายในประเทศ และลดการพึ่งพาการนำเข้าได้ ขณะเดียวกันยังช่วยลดปริมาณการผลิตข้าวซึ่งมีปัญหาผลผลิตเกินความต้องการตามมาตรการลดรอบการปลูกข้าวเพื่อปลูกพืชหมุนเวียน ปีการผลิต 2560/61 ทั้งยังทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ทดแทนการปลูกข้าวที่ให้ผลตอบแทนต่ำกว่า ซึ่งจะช่วยสร้างรายได้ที่มั่นคงและเกิดความยั่งยืนจากปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์หมุนเวียนในระบบปลูกข้าว ตามนโยบายรัฐบาลและกระทรวงเกษตรและสหกรณ์”

 

ที่มา : ข่าวสดออนไลน์