สภาเกษตรกรฯ พาบุตรหลานเกษตรกรเรียนต่อ ม.แม่โจ้ สำเร็จ 111 คน

ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล้าวิกรณ์ เลขาธิการสภาเกษตรกรแห่งชาติ กล่าวว่า บทบาทภารกิจของสภาเกษตรกรแห่งชาติ คือการดำรงไว้ซึ่งภาคเกษตรกรรม การเปิดโอกาสให้บุตรหลานของเกษตรกรได้เข้าถึงการศึกษาในมหาวิทยาลัยชั้นนำด้านการเกษตรของประเทศนั้นจะทำให้เกิดทายาทเกษตรกรทดแทนเกษตรกรในปัจจุบันที่มีอายุเฉลี่ยใกล้ 60 ปี ซึ่งหากประเทศไทยยังไม่หันกลับมานำบุตรหลานเข้ามาศึกษาด้านการเกษตรจะนำสู่ความเสี่ยงต่อการสูญเสียความเป็นประเทศเกษตรกรรม, ความเป็นศูนย์กลางผลไม้เขตร้อนของโลก, การเป็นครัวโลก และที่สำคัญที่ดินที่ใช้ทำการเกษตรจะสูญเสียไป เนื่องจากเยาวชนคนไทยจำนวนมากมีความคิดปฏิเสธเกษตรกรรม สภาเกษตรกรแห่งชาติจึงประสานงานกับหน่วยงานต่างๆโดยเฉพาะทางด้านการศึกษา เพื่อจัดการเรียนรู้ด้านการเกษตรตั้งแต่ระดับประถมศึกษาให้นักเรียนได้เรียนรู้จากเกษตรกรต้นแบบ ต่อเนื่องด้วยการประสานกับวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีในการส่งเสริมให้เกษตรกรรุ่นใหม่ได้พัฒนาความรู้เพื่อนำไปพัฒนาการประกอบอาชีพเกษตรกรรม และสำหรับในระดับอุดมศึกษาได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยเมื่อ วันที่ 12 มีนาคม 2561 มหาวิทยาลัยแม่โจ้ ได้ประกาศผลการคัดเลือกนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ปวช. ที่เป็นบุตรหลานของเกษตรกรเข้าศึกษาต่อโดยไม่ต้องสอบในระดับปริญญาตรีหลักสูตร 4 และ 5 ปี ในปีการศึกษา 2561 โดยการประกาศผลครั้งนี้มีรายชื่อของบุตรหลานเกษตรกรที่สภาเกษตรกรจังหวัดทั่วประเทศได้คัดเลือกในเบื้องต้นแล้ว ส่งให้มหาวิทยาลัยเป็นผู้คัดเลือก ผ่านการคัดเลือกจำนวนทั้งสิ้น 111 คน 14 คณะ ได้แก่ คณะผลิตกรรมการเกษตร 29 คน/คณะวิทยาลัยพลังงานทดแทน 2 คน/คณะสัตวศาสตร์และเทคโนโลยี 26 คน/คณะเทคโนโลยีการประมงและทรัพยากรทางน้ำ 5 คน/คณะบริหารธุรกิจ 12 คน/คณะเศรษฐศาสตร์ 10 คน/คณะพัฒนาการท่องเที่ยว 4 คน/คณะศิลปศาสตร์ 2 คน/คณะวิศวกรรมและอุตสาหกรรมเกษตร 8 คน/คณะวิทยาศาสตร์ 4 คน/คณะรัฐศาสตร์ 5 คน/คณะการจัดการชุมชน 1 คน/ คณะเกษตรป่าไม้ 2 คน และคณะเทคโนโลยีชีวภาพอุตสาหกรรมเกษตร 1 คน

“นับเป็นผลความสำเร็จในความร่วมมือระหว่างสภาเกษตรกรแห่งชาติกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ ที่มอบให้สภาเกษตรกรจังหวัดทุกจังหวัดทำการคัดเลือกบุตรหลานเกษตรกรเข้าสู่รั้วมหาวิทยาลัยเพื่อศึกษาด้านการเกษตร ให้คงไว้ซึ่งทายาทเกษตรกรและประเทศเกษตรกรรม และในปีถัดไปใคร่ขอเชิญชวนให้เกษตรกรติดต่อกับสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดในการพัฒนาบุตรหลานให้เป็นทายาทเกษตรกรของท่านต่อไป” ว่าที่ร้อยตรีสมพูนทรัพย์ กล่าว