กรมส่งเสริมสหกรณ์ ทุ่มพันล้าน สร้างอาชีพเพิ่มรายได้ให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ

กรมส่งเสริมสหกรณ์ เดินหน้าส่งเสริมอาชีพให้สมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ จัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ 1,000 ล้านบาท ให้สหกรณ์กู้ยืม ดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ไปดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสร้างอาชีพสมาชิก สั่งการสหกรณ์จังหวัด เร่งสำรวจความต้องการของสหกรณ์ให้แล้วเสร็จภายในเดือนมีนาคมนี้ ตั้งเป้าจะมีสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 30,000 ครอบครัว ได้รับประโยชน์ มีเงินลงทุนประกอบอาชีพ สร้างรายได้เพิ่มและยกระดับคุณภาพชีวิตให้ดีขึ้น

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า จากการลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานสหกรณ์และการประกอบอาชีพของสมาชิกสหกรณ์ในจังหวัดต่างๆ พบว่า ชาวบ้านส่วนใหญ่ต้องการความช่วยเหลือด้านการประกอบอาชีพและสนับสนุนช่องทางในการสร้างรายได้ โดยเฉพาะในเรื่องเงินทุนและปัจจัยการผลิตต่างๆ กรมส่งเสริมสหกรณ์จึงมีนโยบายส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ในช่วง 6 เดือน นับจากนี้ และใช้สหกรณ์เป็นกลไกในการดูแลชีวิตความเป็นอยู่และสร้างอาชีพให้กับสมาชิก โดยจัดสรรเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ (กพส.) วงเงิน 1,000 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ย ร้อยละ 1 ให้สหกรณ์ที่มีความต้องการจะส่งเสริมการประกอบอาชีพที่สามารถสร้างรายได้ในระยะสั้นให้กับสมาชิกได้กู้ยืมไปดำเนินการ ระยะเวลาตั้งแต่เดือนเมษายน-กันยายน 2561

ทั้งนี้  กรมได้สั่งการให้สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดสำรวจว่า มีสหกรณ์ในพื้นที่ใดบ้าง ที่มีสมาชิกต้องการใช้เงินลงทุนประกอบอาชีพระยะสั้น เพื่อเป็นการสนับสนุนให้สหกรณ์กลับไปดูแลสมาชิกของตนเอง ด้วยการส่งเสริมให้มีการสร้างอาชีพในกลุ่มสมาชิกสหกรณ์ เบื้องต้นกรมได้จัดสรรให้สหกรณ์ละไม่เกิน 3 ล้านบาท ขณะเดียวกันยังมีเงิน กพส. อีกส่วนหนึ่ง ที่ได้เตรียมไว้ให้สหกรณ์กู้ยืมไปใช้ในการยกระดับคุณภาพผลผลิตการเกษตรของสมาชิก ซึ่งอาจจะต้องจัดให้สมาชิกสหกรณ์ไปอบรมศึกษาดูงานกระบวนการผลิตสินค้าที่มีคุณภาพกับหน่วยงานต่างๆ หรือภาคเอกชน รวมทั้งให้สหกรณ์จัดทำขั้นตอนในการพัฒนาคุณภาพสินค้า เริ่มตั้งแต่การรวบรวมผลผลิตจากสมาชิก การคัดแยกเกรด การแปรรูป ตลอดจนไปถึงการพัฒนาบรรจุภัณฑ์หีบห่อต่างๆ เพื่อเป็นการยกระดับคุณภาพสินค้าสหกรณ์ให้ได้มาตรฐานและปลอดภัยทุกขั้นตอนการผลิตอย่างแท้จริง

“กรมอยากให้เงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์นำไปใช้ให้เกิดประโยชน์กับชาวบ้านจริงๆ โดยผ่านลงไปทางสหกรณ์กู้ยืมไปเพื่อพัฒนาอาชีพให้กับสมาชิก ซึ่งคาดหวังว่าสมาชิกสหกรณ์ไม่น้อยกว่า 30,000 ครอบครัว จะมีเงินทุนสำหรับนำไปประกอบอาชีพ และมีรายได้เพิ่ม ขณะเดียวกัน สหกรณ์ไม่น้อยกว่า 100 แห่ง สามารถพัฒนาคุณภาพสินค้าเกษตรของตนเองให้ได้มาตรฐานจนเป็นที่ยอมรับ จึงขอแจ้งไปยังสหกรณ์ต่างๆ ที่ต้องการดูแลและส่งเสริมอาชีพให้กับสมาชิก หรือต้องการใช้เงินเพื่อนำไปปรับปรุงกระบวนการผลิตและการพัฒนาคุณภาพสินค้าของสหกรณ์ให้ได้มาตรฐาน สามารถแจ้งความประสงค์ในการขอกู้ยืมเงินกองทุนพัฒนาสหกรณ์ได้ ที่สำนักงานสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ภายในเดือนมีนาคมนี้ เพื่อกรมจะนำเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้กองทุนพัฒนาสหกรณ์ และคาดว่าจะสามารถจัดสรรให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการได้ในเดือนเมษายน ซึ่งกรมจะเร่งดำเนินงานในเรื่องดังกล่าว เพื่อสนับสนุนให้สหกรณ์เป็นกลไกหลักในการดูแลอาชีพ ส่งเสริมรายได้และยกระดับคุณภาพสมาชิกสหกรณ์ให้ดียิ่งขึ้น” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว