ไทยเฮ! “บราซิล” ยุติการตั้งคณะพิจารณา กรณีระงับข้อพิพาทน้ำตาลไทย ต่อ WTO

ไทยเฮ!! บราซิลยุติการตั้งคณะพิจารณากรณีระงับข้อพิพาทน้ำตาลไทย ต่อ WTO พร้อมขอร่วมพัฒนาอุตสาหกรรมน้ำตาลกับไทย

รายงานข่าวอุตสาหกรรม ระบุว่า นายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม และ นางวรวรรณ ชิตอรุณ เลขาธิการคณะกรรมการอ้อยและน้ำตาลทราย ได้ประสานกับกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศได้รับทราบอย่างไม่เป็นทางการว่า บราซิลได้ระงับการยื่นขอตั้งผู้พิพากษา (Panel) เพื่อพิจารณาต่อไทยภายใต้องค์การการค้าโลก (WTO) กรณีไทยอุดหนุนอุตสาหกรรมน้ำตาลทราย จนกระทบต่ออุตสาหกรรมน้ำตาลทรายโลก (Thailand Subsidies concerning Sugar) แล้ว เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2561

เนื่องจากไทยได้มีการดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย โดยได้มีการลอยตัวราคาน้ำตาลทรายให้เป็นไปตามกลไกของตลาด การยกเลิกการกำหนดโควต้าน้ำตาลทราย และให้มีการสำรองน้ำตาลทรายตามปริมาณสำรองที่กำหนด (Reserve Stock) เพื่อให้เพียงพอต่อการบริโภคภายในประเทศ

โดยบราซิลได้เห็นถึงความจริงใจต่อการดำเนินการของไทยในการแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่อให้สอดคล้องตามข้อตกลงทางการค้าเสรีภายใต้ข้อกำหนดของ WTO จึงได้แจ้งระงับการยื่นขอตั้งผู้พิพากษาจนกว่าไทยจะได้ดำเนินการปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายแล้วเสร็จ ซึ่งเป็นผลจากการแสดงท่าทีที่ชัดเจนและความจริงใจที่จะแก้ไขปัญหา รวมทั้งการดำเนินการร่วมกันระหว่างกระทรวงพาณิชย์ กระทรวงอุตสาหกรรม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และกระทรวงการต่างประเทศ รวมถึงชาวไร่อ้อยและโรงงานน้ำตาล ซึ่งได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาตลอดจนการเจรจาหารือกับบราซิลอย่างต่อเนื่องมาโดยตลอด

ส่วนความคืบหน้าการปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทราย ซึ่งจะมีประเด็นการแก้ไขในการนำอ้อยไปผลิตอุตสาหกรรมชีวภาพเพื่อการเพิ่มมูลค่าแก่ภาคอุตสาหกรรมอ้อย การยกเลิกเงินอุดหนุนจากรัฐบาล รวมถึงการยกเลิกการชดเชยราคาอ้อยให้กับชาวไร่อ้อยให้ในกรณีราคาอ้อยขั้นต้นสูงกว่าราคาอ้อยขั้นสุดท้าย ขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรี จากนั้นจะยื่นร่างพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายเสนอต่อสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป ซึ่งคาดว่าการปรับปรุงพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายจะแล้วเสร็จภายใน 6 เดือน

ปรับโครงสร้างอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และการแก้ไขพระราชบัญญัติอ้อยและน้ำตาลทรายระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้อง โดยบราซิลมีความยินดีให้ความร่วมมือกับไทยเพื่อการวางแผนพัฒนาเศรษฐกิจ การพัฒนาเทคโนโลยีการผลิต และการพัฒนาบุคลากรในสาขาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลทราย และอุตสาหกรรมชีวภาพกับไทยต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์