กยท. จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 61 น้อมรำลึก 2 บิดา แห่งยางพาราของไทย

วันนี้ (10 เม.. 61) การยางแห่งประเทศไทย จัดงานวันยางพาราแห่งชาติ ปี 2561 น้อมรำลึก 2 บิดา แห่งยางพาราไทย ร่วมสักการะและบวงสรวงอนุสาวรีย์พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี และอนุสาวรีย์หลวงราชไมตรี พร้อมชมนิทรรศการชีวประวัติเพื่อรำลึกคุณูปการ ณ อนุสาวรีย์หลวงราชไมตรี ต.พลิ้ว อ.เมือง จ.จันทบุรี

ดร.ธนวรรธน์ พลวิชัย รักษาการผู้ว่าการการยางแห่งประเทศไทย กล่าวว่า จากมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2547 เห็นชอบให้ วันที่ 10 เมษายน ของทุกปี เป็นวันยางพาราแห่งชาติ ซึ่งตรงกับวันถึงแก่อนิจกรรมของ พระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี (คอซิมบี้ ณ ระนอง) หรือ บิดาแห่งยางพาราไทย ผู้ริเริ่มแนวคิดนำพันธุ์ยางพารามาเข้ามาปลูกในประเทศไทย และส่งเสริมให้เกิดอาชีพชาวสวนยาง สร้างรายได้จากการทำสวนยางในประเทศไทยเป็นคนแรก ซึ่งปีนี้กำหนดจัดงานขึ้นที่จังหวัดจันทบุรี เนื่องจากเป็นจังหวัดแรกของภาคตะวันออกที่มีการนำยางพารามาปลูก โดยหลวงราชไมตรี (ปูม ปุณศรี) ผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก

ดรธนวรรธน์ กล่าวเพิ่มเติมว่า ภายในงานวันยางแห่งชาติครั้งนี้ ได้ประดิษฐานรูปปั้นจำลองพระยารัษฎานุประดิษฐ์มหิศรภักดี คู่กับอนุสาวรีย์หลวงราชไมตรี เพื่อร่วมพิธีสักการะและบวงสรวงโดยพร้อมกัน เป็นการน้อมรำลึกถึงพระคุณและเชิดชูเกียรติของบิดายางพาราไทยทั้ง 2 ท่าน ที่ได้สร้างคุณูปการไว้ให้แก่วงการยางพาราสืบมาจนถึงปัจจุบัน และเป็นจุดเริ่มต้นสำคัญที่ทำให้ยางพารากลายเป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของประเทศ นอกจากนี้ ภายในงานมีการจัดนิทรรศการ รำลึกคุณูปการบิดาแห่งยางพาราไทย และบิดาแห่งยางพาราภาคตะวันออก” ให้ผู้เข้าร่วมงานได้ศึกษาชีวประวัติ ความเป็นมาของยางพาราในประเทศไทย

นอกจากนี้ ในวันที่ 10 เมษายน 2561 กำหนดให้มีกิจกรรมอ่านสารวันยางพาราแห่งชาติ ประจำปี 2561 โดย นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งออกอากาศทาง ช่อง 9 MCOT HD เวลาประมาณ 13.00 น. เป็นต้นไป เพื่อสร้างการรับรู้ให้ทุกภาคส่วน ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน เกษตรกรชาวสวนยาง และผู้มีส่วนได้เสียในแวดวงยางพาราให้ตระหนักถึงความสำคัญของยางพารา โดยการช่วยกันขับเคลื่อนภาคเกษตรกรรมไทย ร่วมใช้ผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปมาจากยางพารา พัฒนายางพาราไทยในทุกมิติให้เกิดความยั่งยืน อันจะส่งผลให้พืชเศรษฐกิจสำคัญ อย่าง “ยางพารา” เป็นฐานรากเศรษฐกิจไทยสืบไป รักษาการผู้ว่าการ กยท. กล่าวทิ้งท้าย