สอศ.มุ่งต่อยอดงานวิจัย-สิ่งประดิษฐ์ ผนึก ม.ทักษิณสร้างมูลค่าทาง ศก.-นำร่องยางพารา

นายบุญส่ง จำปาโพธิ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) กล่าวว่า สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา (สอศ.) ตระหนักและเล็งเห็นถึงความสำคัญของการพัฒนานวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์ และผลงานวิจัยด้านการอาชีวศึกษา ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมาก ดังนั้น สอศ.จึงลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการมหาวิทยาลัยทักษิณ โดยนายวิชัย ชำนิ อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ เพื่อพัฒนาขีดความสามารถงานวิจัย และนวัตกรรมสิ่งประดิษฐ์อาชีวศึกษาไปสู่มูลค่าเพิ่มและการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

“เบื้องต้น สอศ. และมหาวิทยาลัยทักษิณจะเริ่มนำร่องพัฒนางานวิจัยเพื่อสร้างผลิตภัณฑ์จากยางพารา รวมทั้งเทคโนโลยีการผลิต ผลิตภัณฑ์ยาง ในรูปแบบต่างๆ ไปจนถึงงานวิทยาการด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไปในอนาคต โดยมหาวิทยาลัยทักษิณจะให้ความร่วมมือสนับสนุนการพัฒนาขีดความสามารถ และการส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยนวัตกรรมและเทคโนโลยีในการผลิตผลิตภัณฑ์จากยางพารา ให้เกิดการใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม และสร้างมูลค่าเพิ่มไปสู่ธุรกิจได้ นอกจากนี้ก็จะได้มีการวิจัยร่วมกันในเรื่อง อื่นๆ ด้วย เช่น การกำจัดผักตบชวา” นายบุญส่งกล่าว

สำหรับสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของผลงานที่ทำขึ้นภายใต้ความร่วมมือระหว่าง สอศ. กับมหาวิทยาลัยทักษิณนั้น เห็นพ้องกันว่าจะให้เป็นสิทธิร่วมกันของทั้งสองฝ่าย และตกลงแบ่งปันผลประโยชน์จากทรัพย์สินทางปัญญาที่เกิดขึ้นในสัดส่วนร้อยละ 50 ตลอดจนการปกป้องรักษาสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาและผลงานงานวิจัยร่วมกัน ทั้งนี้ สอศ.ตระหนักเป็นอย่างดีว่าหน่วยงานทางการศึกษาแต่ละแห่งต่างก็มีศักยภาพ และความพร้อมในด้านต่างๆ ที่แตกต่างกัน ดังนั้นหากได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ความรู้ความสามารถของบุคลากร ตลอดจนการใช้ทรัพยากรอื่นๆ ร่วมกัน จะส่งเสริมให้เกิดการพัฒนาที่เพิ่มมากขึ้นต่อไปในอนาคตได้

ขอขอบคุณข้อมูลจาก หนังสือพิมพ์ข่าวสดรายวัน ฉบับวันพฤหัสบดีที่ 12 เมษายน 2561