อ.ส.ค. เซ็น MOU 44 สหกรณ์ ซื้อน้ำนมดิบปี 2561/62 รวม 735 ตัน สร้างความมั่นใจเกษตรกร

นายณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการองค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย (อ.ส.ค.) เปิดเผยว่า อ.ส.ค. จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงหรือเอ็มโอยู (MOU) ซื้อขายน้ำนมโค ปี 2561/62 กับสหกรณ์โคนมและศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. ทุกภูมิภาคจำนวน 44 สหกรณ์/ศูนย์ ปริมาณน้ำนมดิบรวม 735 ตัน/วัน ได้แก่ พื้นที่ภาคกลาง จำนวน 17 สหกรณ์ ปริมาณน้ำนมดิบที่ร่วม MOU จำนวน 357 ตัน/วัน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 6 สหกรณ์ น้ำนมดิบ 153 ตัน/วัน ภาคใต้ 8 สหกรณ์ น้ำนมดิบ 90 ตัน/วัน ภาคเหนือตอนบน และภาคเหนือตอนล่าง รวม 11 สหกรณ์ น้ำนมดิบ 135 ตัน/วัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปีที่ผ่านมา ประมาณ 7-10%

ทั้งนี้ เพื่อเตรียมความพร้อมการบริหารจัดการสถานการณ์น้ำนมดิบล่วงหน้า เนื่องจากปริมาณนมดิบของสหกรณ์โคนม/ศูนย์ฯ และสมาชิกในเขตพื้นที่ส่งเสริมของ อ.ส.ค. ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี โดยเฉพาะบางช่วงอาจมีน้ำนมดิบส่วนเกินเพื่อป้องกันไม่ให้กระทบต่อผู้เลี้ยงโคนม และไลน์ผลิตของโรงงานแปรรูปผลิตภัณฑ์นมไทย-เดนมาร์คทุกโรงงาน ขณะเดียวกันยังเป็นการสร้างความมั่นใจให้กับเกษตรกรเครือข่ายของอ.ส.ค. ด้วยว่า มีตลาดรองรับผลผลิตน้ำนมดิบที่แน่นอน ได้รับราคาที่เป็นธรรมตามเกณฑ์มาตรฐานการรับซื้อที่กำหนด ทั้งยังช่วยลดความเสี่ยงและเป็นการเตรียมรับมือปัญหานมดิบล้นตลาดและราคาตกต่ำที่อาจเกิดขึ้นได้อีกด้วย

“การลงนาม MOU ซื้อขายน้ำนมโคระหว่าง อ.ส.ค. กับสหกรณ์/ศูนย์รวบรวมน้ำนมดิบ เป็นหนึ่งช่องทางที่ อ.ส.ค. เตรียมแผนบริหารจัดการน้ำนมดิบล่วงหน้า 1 ปี นอกจากจะทำให้ทราบข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบของสมาชิกที่ชัดเจนแล้ว ยังสามารถบริหารจัดการน้ำนมดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งยังได้รับน้ำนมดิบที่มีคุณภาพมาตรฐาน และมีความปลอดภัยสูงป้อนเข้าสู่โรงงาน ขณะที่สหกรณ์เครือข่ายและสมาชิกก็ได้รับราคาที่เป็นธรรม

โดย อ.ส.ค.ได้กำหนดราคารับซื้อ ณ หน้าโรงงาน อยู่ที่ 19 บาท/กิโลกรัม ซึ่งอาจมีการปรับลดหรือเพิ่มราคาตามคุณภาพหรือเกรดของน้ำนมดิบ เป็นไปตามประกาศของคณะกรรมการโคนมและผลิตภัณฑ์นม เรื่องมาตรฐานการรับซื้อน้ำนมโค พ.ศ.2558” ดร.ณรงค์ฤทธิ์ กล่าว

ผู้อำนวยการอ.ส.ค. กล่าวอีกว่า การรู้ข้อมูลปริมาณน้ำนมดิบที่ชัดเจนล่วงหน้า ทำให้ อ.ส.ค. สามารถวางแผนรองรับวัตถุดิบที่จะเข้าสู่ขบวนการแปรรูปของโรงงานนม อ.ส.ค. ทั้ง 5 แห่งได้ พร้อมจัดสรรน้ำนมดิบให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตแต่ละโรงงาน และสามารถเตรียมความพร้อมด้านโลจิสติกส์ (Logistic) หรือการขนส่งน้ำนมดิบเพื่อช่วยลดต้นทุนการผลิตนอกจากนั้น ยังสามารถเตรียมแผนด้านการตลาดให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทั้งรายได้และผลประกอบการขององค์กรด้วย

ที่มา ข่าวสดออนไลน์