กฟก.หนุน สร้างเครือข่ายเกษตรอินทรีย์ อบรมผู้นำองค์กร รุ่นที่ 6 ภาคใต้

สำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกรเดินหน้าขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ จัดหลักสูตรอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกรหนุนตัวแทนองค์กรเกษตรกรพัฒนาทักษะการเรียนรู้  สร้างพลังร่วมขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ทั่วประเทศ โดยในครั้งนี้เป็น รุ่นที่ 6 พื้นที่ของภาคใต้ 7 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดภูเก็ต กระบี่ พังงา ระนอง ตรัง สุราษฎร์ธานี และพัทลุง จัดที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช ในระหว่าง วันที่ 20-22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา

นายสไกร พิมพ์บึง รักษาการในตำแหน่งเลขาธิการสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร เปิดเผยว่าสำนักงานกองทุนฟื้นฟูและพัฒนาเกษตรกร (กฟก.) และมูลนิธิสัมมาชีพ (มสช.) ร่วมจัดทำหลักสูตรอบรมโครงการอบรมพัฒนาศักยภาพของผู้นำองค์กรเกษตรกรเพื่อให้ผู้ที่เข้าอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ ในด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน การทำเกษตรอินทรีย์ การวางแผนการผลิต แผนธุรกิจ โดยนำความรู้ที่ได้รับไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกในองค์กรและชุมชนได้เกิดการพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน สอดคล้องตามเจตนารมณ์และวัตถุประสงค์ของกองทุนฟื้นฟูฯ

ที่มาของการจัดอบรมในครั้งนี้ เกิดจากการทำบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง กฟก. กับ มสช. ซึ่งทั้ง 2 หน่วยงาน มีเจตนารมณ์ร่วมกันในการพัฒนาศักยภาพเกษตรกรและองค์กรเกษตรกร รวมถึงการพัฒนาส่งเสริมการฝึกอบรมทางด้านวิชาการ ถ่ายทอดองค์ความรู้แก่เกษตรกร องค์กรเกษตรกร และพนักงานของกองทุนฟื้นฟูฯ สร้างโอกาสการเรียนรู้การจัดการวิสาหกิจชุมชน การทำเกษตรอินทรีย์ การวางแผนการผลิต แผนธุรกิจ แผนการตลาด และมาตรฐานการผลิต เป็นการเพิ่มขีดความสามารถในการประกอบอาชีพเกษตรกรรมอย่างครบวงจรและพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

วัฒถุประสงค์หลักนั้น ต้องการพัฒนาศักยภาพความเป็นผู้นำของเกษตรกรสมาชิกกองทุนฟื้นฟูฯ เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงด้านเกษตรและเศรษฐกิจในยุคสมัยปัจจุบัน ให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลที่ต้องการให้ประเทศไทยก้าวไปสู่ Thailand 4.0 เปลี่ยนจากการทำเกษตรแบบธรรมดา ให้เป็นเกษตรสมัยใหม่ หรือ Smart Farming เกิดความสมดุลในการผลิต การซื้อขาย การแปรรูป ตามความต้องการของตลาด เพื่อสร้างเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็ง โดยมุ่งเน้นการพัฒนาความรู้ด้านการจัดการวิสาหกิจชุมชน และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเกษตรอินทรีย์ การอบรมในครั้งนี้เป็นการอบรมผู้นำหรือตัวแทนองค์กร  77 จังหวัด จำนวน 14 รุ่น รวม 2,700 คน โดยใช้ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนเป็นสถานที่อบรม ในพื้นที่ภาคใต้ จัดอบรมทั้งหมด 2 เวที ที่ศูนย์ศึกษาและพัฒนาชุมชนจังหวัดนครศรีธรรมราช เวทีแรกจัดไปเมื่อวันที่ 30 มีนาคม – 1 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา และในวันที่ 20-22 เมษายน 2561 ที่ผ่านมา เป็นเวทีที่ 2 แต่ละรุ่นมีเกษตรกรกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการ 193 คน มีความคาดหวังว่าผู้ที่อบรมไปแล้วสามารถนำความรู้ที่ได้รับไปลงมือปฏิบัติได้จริง และนำไปถ่ายทอดให้กับสมาชิกคนอื่นๆ นอกจากนี้ ยังสามารถนำไปต่อยอดความรู้ด้านต่างๆ ทำให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ พัฒนาองค์กรเกษตรกรและเกษตรกรสมาชิกสามารถเป็นเกษตรกรมืออาชีพ ยืนหยัดได้บนลำแข้งของตนเอง มีรายได้เป็นกอบเป็นกำเลี้ยงดูครอบครัวสมาชิกภายในองค์กรได้ นายสไกรกล่าว