ต่อทะเบียนแรงงานประมงต่างด้าวจนถึงสิ้นปีนี้

เปิดจดทะเบียนต่ออายุการทำงานแรงงานต่างด้าวประมงทะเล-แปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุปี 2559 ระหว่างวันที่ 1 พ.ย.-30 ธ.ค 2559 สามารถทำงานได้ถึง 1 พ.ย. 2560

คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลาการอยู่ในราชอาณาจักรและอนุญาตทำงานของแรงงานต่างด้าวในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในปี2559ออกไปจนถึง 1 พฤศจิกายน 2560 เพื่อไปตรวจสัญชาติ แต่ไม่ต่ออายุให้แรงงานฯ ที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุในปี 2560 และ 2561 โดยเปิดจดทะเบียนระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเลและกรุงเทพมหานครอีก 1 แห่ง ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ สามารถทำงานได้ถึง 1 พฤศจิกายน 2560

นายสิงหเดช ชูอำนาจ อธิบดีกรมการจัดหางาน กล่าวว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเมื่อวันที่ 25 ตุลาคม 2559 เห็นชอบตามที่กระทรวงแรงงานเสนอเพื่อแก้ไขปัญหาการทำประมงผิดกฎหมาย ขาดการรายงาน และไร้การควบคุม (IUU) โดยให้แรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในกิจการประมงทะเลและแปรรูปสัตว์น้ำ (รวมถึงผู้ติดตามซึ่งเป็นบุตรของแรงงานต่างด้าวที่อายุไม่เกิน 18 ปี) ซึ่งใบอนุญาตทำงานจะหมดอายุในปี 2559 ออกไปอีกจนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทั้ง 2 กลุ่ม เพื่อไปตรวจสัญชาติ สำหรับแรงงานประมง/แปรรูปสัตว์น้ำที่ใบอนุญาตทำงานหมดอายุในปี 2560 และ 2561 ไม่ต่ออายุให้ แต่ต้องไปตรวจสัญชาติภายในกำหนดระยะเวลาที่เหลืออยู่ เมื่อได้รับการตรวจสัญชาติ และได้รับหนังสือเดินทางหรือเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางแล้ว จะได้รับอนุญาตให้อยู่ในประเทศ และอนุญาตให้ทำงานถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ก่อน และขอต่ออายุได้อีกครั้งเดียวไม่เกิน 2 ปี ปัจจุบันมีแรงงานต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ที่ใบอนุญาตสิ้นสุดในปี 2559 ในกิจการประมงทะเล จำนวน 21,744 คน กิจการแปรรูปสัตว์น้ำ จำนวน 54,533 คน

สำหรับขั้นตอนการดำเนินการต่อไปคือนายจ้างต้องพาแรงงานต่างด้าวฯ ไปจดทะเบียนเพื่อขออนุญาตทำงาน ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน – 30 ธันวาคม 2559 โดยดำเนินการดังนี้ 1) นายจ้างแจ้งบัญชีรายชื่อแรงงานต่างด้าวฯ ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล และที่สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 2) แรงงานต่างด้าวฯ ตรวจสุขภาพ และทำประกันสุขภาพ ณ โรงพยาบาลที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนด 3) รายงานตัวเพื่อขอรับบัตรใหม่ ณ ที่ทำการปกครอง  4) ขออนุญาตทำงาน     ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดใน 22 จังหวัดชายทะเล และกรุงเทพมหานครในกิจการแปรรูปสัตว์น้ำ 5) แรงงานต่างด้าวฯ ไปตรวจสัญชาติ ซึ่งจะได้รับหนังสือเดินทาง เอกสารใช้แทนหนังสือเดินทาง หรือเอกสารรับรองบุคคล และได้รับการตรวจลงตรา (VISA) อนุญาตให้ทำงานได้จนถึงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เท่ากันทุกคน และขอต่ออายุได้อีกไม่เกิน 2 ปี

กรมการจัดหางานจึงขอประชาสัมพันธ์ให้นายจ้าง ผู้ประกอบการ และผู้สนใจได้รับทราบและแจ้งให้แรงงานต่างด้าวรีบไปจดทะเบียนตามระยะเวลาที่กำหนดและเข้ารับการตรวจสัญชาติเพื่อทำงานอยู่ในประเทศไทยได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายและได้รับการคุ้มครองต่อไป สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สำนักงานจัดหางานจังหวัด สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ หรือสายด่วนกรมการจัดหางาน โทร. 1694