กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดสัมมนาครูบัญชีดีเด่น ประจำปี ๒๕๖๑ ขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน

กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดโครงการประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปี ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๑๑-๑๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม และครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ พร้อมบรรยายพิเศษ เรื่อง ศาสตร์พระราชากับการพัฒนาที่ยั่งยืน ในวันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมปรินซ์พาเลซ มหานาค กรุงเทพมหานคร

นายธีระ วงษ์เจริญ ที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ได้บูรณาการงานในการสร้างการรับรู้ให้กับประชาชน ตามนโยบายของรัฐบาล ทั้งงานด้านสังคม เศรษฐกิจ และความมั่นคง ภายใต้ทีมขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศตามโครงการไทยนิยม ยั่งยืน ระดับตำบล เพื่อเป็นแกนหลักไปสร้างความเข้าใจกับประชาชนและทำงานร่วมกับหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ โดยได้สอดรับ แนวทางการดำเนินงานเพื่อพัฒนาประเทศไทยสู่ความยั่งยืน ในนิยาม “ชุมชนอยู่ดีมีสุข” ด้วยการพัฒนาความเป็นอยู่ อาชีพ และรายได้ให้แก่ประชาชน ตลอดจนการปฏิรูปโครงสร้างการผลิตภาคการเกษตร ซึ่งกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งในสังกัดที่ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ด้านการส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกรและประชาชนทั่วไป ให้สามารถจัดทำบัญชีได้และ ใช้ข้อมูลทางบัญชีให้เกิดประโยชน์ในการดำรงชีพและประกอบอาชีพได้ ซึ่งการจดบันทึกบัญชีจะเป็นเครื่องมือ อย่างหนึ่งที่สามารถใช้บ่งชี้วัดผลได้อย่างเป็นรูปธรรมในเรื่องการลดต้นทุนผลิตทางการเกษตร การเพิ่มรายได้

การปรับเปลี่ยนอาชีพและการวางแผนทางการตลาด เกษตรกรสามารถใช้เป็นข้อมูลในการบริหารจัดการการเกษตร สู่ความสำเร็จได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ ส่วนหนึ่งเกิดจากการร่วมผลักดันและขับเคลื่อนงานผ่านอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี หรือ ครูบัญชี ซึ่งเป็นกำลังหลักที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จในการถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรทั่วประเทศ นับว่าเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนงานภารกิจของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ตลอดจนช่วยผลักดันงานนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาภาคการเกษตรและยกระดับเกษตรกรให้เข้มแข็งและมีภูมิคุ้มกันที่ดี สามารถพึ่งพาตนเองได้ รู้จักการใช้ชีวิตพอเพียง ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ซึ่งจะทำให้แก้ไขปัญหาความยากจน และหนี้สิน เป็นการยกระดับคุณภาพชีวิตที่ดีได้

นายโอภาส ทองยงค์ อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ ได้ร่วมขับเคลื่อนการดำเนินงานของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลให้กับเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร เพื่อประโยชน์ในการประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสม เรียกว่า“ทำบัญชีได้
ใช้ข้อมูลเป็น” และสร้างแกนนำเกษตรกรเป็น “อาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี” หรือ “ครูบัญชี” ทำหน้าที่ถ่ายทอดความรู้ด้านบัญชีให้กับเกษตรกรและสมาชิกสถาบันเกษตรกร ซึ่งกรมฯ ได้ส่งเสริมพัฒนาครูบัญชีมาตั้งแต่ปี ๒๕๔๘ ปัจจุบันมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี กระจายอยู่ทั่วประเทศตั้งแต่ระดับชุมชน ตำบล อำเภอ และจังหวัด ครูบัญชีจึงเป็นกลไกที่สำคัญในการขับเคลื่อนการพัฒนาภาคเกษตรและเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเกษตรกรและบุคคลทั่วไป โดยทุกๆปี กรมฯ จะคัดเลือกครูบัญชีที่มีผลงานดีเด่นด้านการจัดทำบัญชี มีความคิดริเริ่มฟันฝ่าอุปสรรคในการสร้างผลงาน มีความเสียสละเพื่อประโยชน์สุขส่วนรวม มีความเป็นผู้นำ อนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ได้รับรางวัลเกษตรกรดีเด่นสาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ ระดับภาค และระดับจังหวัด และครูบัญชีดีเด่นระดับประเทศ เพื่อเป็นเกียรติประวัติความภาคภูมิใจของครอบครัวและชุมชน เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติหน้าที่ของครูบัญชี

อธิบดีกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กล่าวว่า ในปีนี้ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ จัดการประชุมสัมมนา เรื่อง “การขับเคลื่อนครูบัญชีด้วยข้อมูลบัญชีฟาร์ม สู่วิถีไทยนิยม ยั่งยืน” ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๑ เพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจในเรื่องนโยบายของรัฐบาลและแผนงานโครงการสำคัญที่เร่งด่วนของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเพื่อให้ผู้เข้าร่วมประชุมสัมมนาได้ร่วมประชุมระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์และความคิดเห็น ซึ่งกันและกันระหว่างผู้ปฏิบัติงานในพื้นที่ เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนงานส่งเสริมการจัดทำบัญชีรายบุคคลของกรมตรวจบัญชีสหกรณ์ให้ขยายผลลงไปสู่พื้นที่ภาคเกษตรรองรับโครงการต่างๆ ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในการสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตรและช่วยเหลือเกษตรกร อีกทั้งได้ศึกษาดูงานและเข้าเรียนรู้แนวทางปฏิบัติตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ รวมทั้งได้มีโอกาสเข้าเฝ้าฯ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ณ โครงการส่วนพระองค์สวนจิตรลดา ด้วย โดยมีอาสาสมัครเกษตรด้านบัญชี (ครูบัญชี) ทั้งในระดับจังหวัด ระดับภาค และระดับประเทศ ร่วมด้วยข้าราชการกรมฯ เข้าร่วมประชุม รวมทั้งสิ้น ๔๑๐ คน
​ในโอกาสนี้ ได้จัดให้มีพิธีมอบใบประกาศเกียรติคุณและเข็มเชิดชูเกียรติแก่เกษตรกรดีเด่น สาขาบัญชีฟาร์ม ระดับประเทศ/ระดับภาค/ระดับจังหวัด จำนวน ๗๗ รางวัล และรางวัลส่งเสริมการทำบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ จำนวน ๑๐ รางวัล โดยเกษตรกรดีเด่น ระดับประเทศ สาขาบัญชีฟาร์ม ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ พ.จ.ท.เฉลียว น้อยแสง เกษตรกรดีเด่นจากจังหวัดชัยนาท ซึ่งถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านบัญชีแก่เกษตรกรในพื้นที่นาแปลงใหญ่ เพื่อนำมาวิเคราะห์หาแนวทางการลดต้นทุนการผลิตข้าวและเพิ่มผลผลิตที่มีคุณภาพ อีกทั้งยังสามารถใช้ข้อมูลทางบัญชีเพื่อวิเคราะห์หาแนวทางปรับเปลี่ยนอาชีพที่เหมาะสมให้กับเกษตรกร รวมไปถึงเกษตรกรทั่วไปและคนในชุมชน เพื่อให้เห็นถึงประโยชน์ของการทำบัญชี รู้จักจดบันทึกบัญชีรับ-จ่ายในครัวเรือนและบัญชีต้นทุนอาชีพ และครูบัญชีดีเด่น ระดับประเทศ ประจำปี ๒๕๖๑ ได้แก่ นายศุภธนิศร์ ภูเวียงจันทร์ ครูบัญชีดีเด่นจากจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งนำบัญชี เป็นเครื่องมือปลดหนี้ให้เกษตรกร พัฒนาชุมชนต้นแบบคนรักการทำบัญชี ทำให้เกิดความเปลี่ยนแปลงจากหมู่บ้านที่เกษตรกรมีหนี้สินทั้งในระบบและนอกระบบ กลายเป็นชุมชนที่มีระบบจัดการที่ดีและเข้มแข็ง.