105 ปี แห่งเกียรติยศ ธนาคารออมสิน

ธนาคารออมสิน ถือกำเนิดโดยพระราชประสงค์ของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 ที่ทรงตระหนักถึงความสำคัญของการเก็บรักษาทรัพย์ให้ปลอดภัยจากโจรผู้ร้าย เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2456 ธนาคารออมสิน มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม คือหนึ่งในพันธมิตรสำคัญที่สนับสนุนกิจกรรมและโครงการต่างๆ ของ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ด้วยดีตลอดมา เพื่อร่วมกันสืบสานการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข น้อมนำตามแนวพระราชดำริหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ที่ประชาชนชาวไทยได้รับพระราชทานจากพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

และการดำเนินกิจกรรมจิตอาสาเพื่อสาธารณประโยชน์ ภายใต้ร่มพระบารมี สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร รัชกาลที่ 10 ด้วยทรงห่วงใยและทรงคำนึงถึงความอยู่ดีมีสุขของประชาชนเป็นสำคัญ ทรงมีพระเมตตา พระราชทานโครงการจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เป็นต้นแบบแห่งการทำความดี ของหน่วยงาน ประชาชน ทุกหมู่เหล่าที่มีจิตอาสา บำเพ็ญสาธารณประโยชน์ในพื้นที่ต่างๆ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน และแก้ไขปัญหาให้แก่ประชาชน นับเป็นพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้แก่พสกนิกรชาวไทยทุกภาคส่วน

ธนาคารออมสิน หนึ่งในสถาบันการเงินหลักของประเทศไทย ภายใต้การขับเคลื่อนแบบ “มากกว่าการธนาคาร ธนาคารเพื่อสังคม” ภายใต้การบริหารงานโดย คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นั้น ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติมากมาย อาทิ รางวัลนักการธนาคารและนักการเงิน แห่งปี 2559 รางวัลนักธนาคารแห่งปี 2559 เป็นรางวัลยกย่องผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินที่มีงานหนักกว่าผู้บริหารสถาบันการเงินอื่นๆ และมีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ทั้งผลงานด้านการเข้าไปกอบกู้ช่วยเหลือคนยากจน หรือประชาชนในระดับฐานราก สอดรับไปกับนโยบายของรัฐบาล ในภารกิจที่คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย เป็นผู้ปรับโครงสร้างธนาคารและการบริการใหม่ๆ เพื่อให้แบรนด์ออมสิน มีความล้ำสมัย เป็นธนาคารที่ตอบโจทย์ ทุกความต้องการของช่วงอายุ ส่งเสริมการออมในรูปแบบผลิตภัณฑ์ การบริการนวัตกรรมใหม่ๆ แบบนำตลาด เพื่อก้าวให้ทันยุคดิจิตอลที่แข่งขันกันด้านเทคโนโลยีการบริการ

รางวัล “Thailand’s Most Admired Brand 2016” เป็นรางวัลที่ให้แก่แบรนด์ที่ครองใจผู้บริโภคในกลุ่มธนาคารรัฐในปี 2015 โดยได้รับความนิยมและน่าเชื่อถือเป็นอันดับ 1 จากผลการวิจัย Thailand’s Most Admired Brand และ Why We Buy รางวัล “THAILAND TOP COMPANY AWARDS 2016 ประเภท Customer Focus Award” เป็นรางวัลให้กับบริษัทที่ประสบความสำเร็จในระดับสูงสุดของประเทศ โดยมีผลการดำเนินงานยอดเยี่ยมและโดดเด่นในการดำเนินงานด้านต่างๆ

รางวัลนวัตกรรมการเงินยอดเยี่ยมในเอเชียแปซิฟิก ประจำปี 2559 จากบริการทางการเงิน “MyMo” ของธนาคารออมสิน เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินผู้สร้างมาตรฐานใหม่ในการให้บริการลูกค้ารายย่อยในเวทีการประชุม Retail Banker International Asia Summit & Awards 2016 รางวัลดาวเมขลา ประจำปี 2559 ประเภทองค์กรดีเด่นและประเภทบุคคลเพื่อเชิดชูเกียรติและมอบรางวัลให้กับสื่อมวลชน ศิลปิน นักแสดง องค์กร และบุคคลผู้บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ รางวัล “เพชรกนก” และ “กนกนาคราช” ประจำปี พ.ศ. 2559 เป็นรางวัลเพื่อเชิดชูเกียรติแก่คนดีศรีแผ่นดิน ที่สร้างคุณงามความดี เสียสละ บำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

รางวัล “ประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น ประเภทเชิดชูเกียรติ” ประจำปี 2559 จาก สำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) กระทรวงการคลัง เป็นรางวัลที่ได้รับจากการดำเนินงานโครงการพัฒนาศักยภาพองค์กรการเงินชุมชน เพื่อสร้างโอกาสการเข้าถึงบริการทางการเงิน ซึ่งเป็นโครงการที่มีเป้าหมายการพัฒนาเพื่อยกระดับองค์กรการเงินชุมชนให้เข้มแข็ง สามารถให้บริการทางการเงินแก่ครัวเรือนสมาชิกในแต่ละท้องถิ่นได้อย่างทั่วถึง โล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016 ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร” ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน รับโล่เกียรติยศ “บุคคลตัวอย่างภาคธุรกิจแห่งปี 2016 ภาคธุรกิจการเงินและธนาคาร” เพื่อประกาศเกียรติคุณและเป็นการยกย่องบุคคลที่ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต ทั้งชีวิตส่วนตัว ชีวิตการทำงาน และการอุทิศตนแก่กิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคมและประเทศชาติ

รางวัลนักการเงินแห่งปี 2559 เป็นรางวัลยกย่องผู้บริหารระดับสูงของธนาคาร สถาบันการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กร และเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม รางวัลนักธนาคารแห่งปี 2559 เป็นรางวัลยกย่องผู้บริหารสูงสุดของสถาบันการเงินที่มีงานหนักกว่าผู้บริหารสถาบันการเงินอื่นๆ และมีผลงานโดดเด่นเป็นรูปธรรมจับต้องได้ ทั้งผลงานด้านการเข้าไปกอบกู้ช่วยเหลือคนยากจน หรือประชาชนในระดับฐานราก สอดรับไปกับนโยบายของรัฐบาล

รางวัล Thailand’s Most Admired Brand 2017 เป็นรางวัลที่ให้กับสุดยอดแบรนด์ที่ได้รับความน่าเชื่อถือจากผู้บริโภคทั่วประเทศมากที่สุด “ประเภทธนาคารเฉพาะกิจของรัฐ” รางวัล Highly Commended Excellence in Service Innovation 2017 เป็นรางวัลที่มอบให้กับสถาบันการเงินผู้มีนวัตกรรมการบริการที่เป็นเลิศและมีคุณภาพการให้บริการที่สูงกว่ามาตรฐานที่กำหนด จากนวัตกรรมบริการ “Digital Salak on MyMo” รางวัล “นักการเงินแห่ง ปี 2559 Financier of The Year 2016” เป็นรางวัลเกียรติยศที่มอบให้กับผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ด้วยผลงานที่โดดเด่นผ่านคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์การพิจารณาครบถ้วนทั้ง 4 ด้าน สะท้อนความเป็นผู้นำได้อย่างชัดเจน คือเป็นนักการเงินที่มีวิสัยทัศน์กว้างไกลและทันสมัย เป็นนักการเงินมืออาชีพที่มีความซื่อสัตย์ต่อวิชาชีพ เป็นนักการเงินที่สร้างความเจริญเติบโตให้กับองค์กรและเป็นนักการเงินที่มีความรับผิดชอบต่อสังคมส่วนรวม

รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภท “รางวัลการบริหารจัดการองค์กรดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่มีระบบบริหารจัดการองค์กรดีเด่น มีศักยภาพในการแข่งขัน สามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่รัฐวิสาหกิจและมีการเจริญเติบโตได้อย่างยั่งยืน รางวัลรัฐวิสาหกิจดีเด่น ประจำปี 2560 ประเภท “รางวัลประชารัฐวิสาหกิจดีเด่น” เป็นรางวัลที่มอบให้รัฐวิสาหกิจที่ดำเนินกิจกรรมตรงหลักการของประชารัฐวิสาหกิจจนเกิดผลสัมฤทธิ์ ออกผลิตภัณฑ์รองรับผู้สูงอายุ และมีการดำเนินการต่อยอด และขยายผลของกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง จนเกิดประโยชน์ต่อประชาชนอย่างเป็นรูปธรรมและมีความยั่งยืน

ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ขอขอบพระคุณ คุณชาติชาย พยุหนาวีชัย ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน ที่ได้ให้การสนับสนุนกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์ ของศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิลออฟไลฟ์ฯ ด้วยดีตลอดมา ฉบับหน้าจะพาท่านผู้อ่านร่วมชื่นชมกับประวัติศาสตร์อันยาวนานของธนาคารออมสิน ผ่าน “พิพิธภัณฑ์ออมสิน” ติดตามให้ได้

ติดต่อประสานงาน รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ (อาจารย์แมว) ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected]