สสก. 8 สุราษฎร์ธานี เปิดงาน Field Day ในวาระครบรอบ 50 ปี

กรมส่งเสริมการเกษตร นายธาร นวลนึก ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 8 สุราษฎร์ธานี กรมส่งเสริมการเกษตร เป็นประธานเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีและบริหารการเกษตรเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ ปี 2561 ในวาระครบรอบ 50 ปี กรมส่งเสริมการเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรอำเภอปะทิว จ.ชุมพร

ซึ่งมี นายวีรวัฒน์ จีรวงษ์ เจ้าของสวนทวีทรัพย์ เป็นประธานศูนย์ฯ พร้อมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการจากหน่วยงานของรัฐและฐานการถ่ายทอดเทคโนโลยีให้กับเกษตรกรที่เดินทางมาร่วมงานในครั้งนี้ อีกทั้งนิทรรศการ การผลิตทุเรียนจากอดีตสู่ปัจจุบัน

โดยมีเกษตรกรในพื้นที่และพื้นที่ใกล้เคียงเข้ามาร่วมงาน ประมาณ 500 คน และได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดี จากหน่วยงานฝ่ายปกครอง องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพชุมชน สถาบันการศึกษา และสถาบันเกษตรกร Young Smart Farmer และ Smart Farmer สำนักงานเกษตรอำเภอ สำนักงานเกษตรจังหวัดชุมพร หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และหน่วยงานอื่นๆ ในพื้นที่