กรมส่งเสริมสหกรณ์กำชับสหกรณ์จังหวัดติดตามการใช้งบไทยนิยมยั่งยืน

ยืนยันยังไม่พบการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง คาดโทษหากพบดำเนินคดีขั้นเด็ดขาด

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์กำชับสหกรณ์จังหวัดติดตามการใช้โครงการไทยนิยมยั่งยืน 1,791.5341    ล้านบาท หลังจัดสรรให้สหกรณ์ 307 แห่งไปจัดสร้างอุปกรณ์การตลาดและซื้อเครื่องมือแปรรูปผลผลิตการเกษตร ย้ำทุกขั้นตอนต้องทำด้วยความรอบคอบและรัดกุม คาดว่าจะประหยัดงบประมาณลง 57.499 ล้านบาท พร้อมยืนยันขณะนี้ตรวจสอบไม่พบการทุจริตหรือข้อผิดปกติในการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์

นายพิเชษฐ์ วิริยะพาหะ อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ เปิดเผยว่า ได้รับข้อสั่งการจาก นายกฤษฎา      บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ให้ติดตามการใช้งบไทยนิยมยั่งยืนอย่างใกล้ชิด   ภายหลังจากได้จัดสรรงบกลางปีวงเงิน 1791.5341 ล้านบาท อุดหนุนให้สหกรณ์การเกษตรที่มีศักยภาพในการดำเนินธุรกิจ 307 แห่ง ใน 67 จังหวัดนำไปจัดสร้างสร้างฉางโกดัง ลานตาก เพื่อเก็บชะลอผลผลิตข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ มันสำปะหลัง และจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือเพื่อแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร คาดว่าจะช่วยชะลอและกักเก็บผลผลิตการเกษตรเพื่อทยอยกระจายสู่ตลาดได้ไม่น้อยกว่า 900,000 ตัน

ทั้งนี้ ก่อนที่จะประกาศใช้พ.ร.บ. งบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมฯหรืองบกลางปี กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้ขอตั้งงบประมาณตามหลักเกณฑ์  เนื่องจากครุภัณฑ์ในโครงการจัดซื้อเครื่องมือแปรรูปผลผลิตการเกษตรบางประเภท ไม่มีกำหนดราคามาตรฐานไว้ในรายการของสำนักงบประมาณ แต่ยังคงต้องปฏิบัติตามบรรทัดฐานของสำนักงบประมาณ จึงให้สหกรณ์แนบใบเสนอราคาจากผู้ประกอบการอย่างน้อย 3 ราย ส่วนรายการสิ่งก่อสร้างต้องมีรายละเอียดตามที่กำหนด และต้องมีแบบแปลนที่วิศวกรรับรอง หลังจากนั้นคณะทำงานจัดทำคำของบประมาณฯ จะพิจารณาขอตั้งงบบประมาณเสนอสำนักงบฯ เมื่อพ.ร.บ.งบกลางปีมีผลบังคับใช้ สหกรณ์จะต้องปฏิบัติตามและถือใช้ระเบียบจัดซื้อจัดจ้างที่อ้างอิงจากระเบียบของทางราชการ

ขณะนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้จัดสรรงบประมาณให้สหกรณ์ที่เข้าร่วมโครงการแล้ว และอยู่ในขั้นตอนการจัดซื้อจัดจ้าง  ซึ่งดำเนินการโดยคณะกรรมการดำเนินการของสหกรณ์เอง และได้บริษัทผู้รับจ้างแล้วจำนวน 278 แห่ง ยังอยู่ระหว่างการจัดหาผู้รับจ้างอีก 36 แห่ง ซึ่งทุกสหกรณ์จะยึดระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างที่นายทะเบียนสหกรณ์แนะนำให้ถือใช้ และทุกขั้นตอนสหกรณ์จะต้องแต่งตั้งคณะกรรมการเข้าร่วมกำหนดราคากลาง การรับซองประกวดราคา การพิจารณาผลการจัดซื้อจัดจ้าง และการตรวจรับพัสดุ จะมีภาคประชาชนเข้ามาร่วมในทุกขั้นตอน และเป็นการประกวดแข่งขันราคากันอย่างเปิดเผย ซึ่งกรมฯ ได้สั่งการให้สหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัด ส่งเจ้าหน้าที่เข้าไปกำกับดูแลให้สหกรณ์ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างด้วยความโปร่งใส เป็นไปตามระเบียบขั้นตอนของการจัดซื้อจัดจ้าง และห้ามไม่ให้ข้าราชการของกรมส่งเสริมสหกรณ์ไปชี้นำในการจัดหาผู้รับจ้างหรือเข้าไปมีส่วนเกี่ยวข้อง แอบอ้างเพื่อเรียกรับผลประโยชน์จากการจัดซื้อจัดจ้างของสหกรณ์โดยเด็ดขาด  ซึ่งได้กำชับให้เจ้าหน้าที่ถือปฏิบัติโดยเคร่งครัด หากพบพื้นที่ใดมีความไม่ชอบมาพากลหรือมีการทุจริตเกิดขึ้นให้ดำเนินการลงโทษขั้นเด็ดขาดทันที

“แต่ละสหกรณ์ก็ต้องทำตามแบบที่เสนอขอมา ว่าสิ่งก่อสร้างแบบไหน ครุภัณฑ์แบบไหนที่จำเป็นต้องใช้ เช่น รถโฟล์คลิฟ รถตัก แม้ว่าจะสามารถยกของได้ในปริมาณ 2 ตันเท่ากัน แต่อาจจะราคาต่างกัน เนื่องจากคุณสมบัติและสมรรถนะในการใช้งานของรถไม่เท่ากัน เช่น สามารถยกได้สูงกว่าและยาวกว่า เครื่องยนต์มีความแรง 2,000 ซีซี หรือ 3,000 ซีซี สหกรณ์จะเป็นผู้กำหนดคุณลักษณะของเครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อดำเนินการประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง ซึ่งกรมฯได้กำหนดว่าจะต้องมีสมาชิกสหกรณ์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการด้วยอย่างน้อย 1 คน เพื่อตรวจสอบทุกขั้นตอนให้เกิดความโปร่งใสและมั่นใจว่าสหกรณ์ดำเนินการอย่างเปิดเผย ซึ่งผลการจัดซื้อจัดจ้างขณะนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่พบว่ามีการกระทำผิดระเบียบ ซึ่งการแข่งขันราคา ส่วนใหญ่สหกรณ์จะจัดซื้ออุปกรณ์และเครื่องมือได้ในราคาที่ต่ำกว่างบประมาณที่ขอไป สามารถประหยัดงบประมาณลง 57.499 ล้านบาท ซึ่งแสดงว่ากระบวนการจัดซื้อจัดจ้างเกิดการแข่งขันอย่างมีอิสระ ไม่มีการล๊อคสเปค ซึ่งกรมฯได้วางระบบการกำกับติดตามการดำเนินโครงการนี้ไว้อย่างเข้มข้นรัดกุม เพื่อป้องกันปัญหาเรื่องทุจริต และหากตรวจพบในภายหลังว่าสหกรณ์ใดมีการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง จะดำเนินการขั้นเด็ดขาดทันที” อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์ กล่าว