“ตรัง” ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนต่อยอดเกษตรอินทรี

ผู้สื่อข่าวรายงานว่าเกษตรกรชาวตรัง ผลิตปุ๋ยมูลไส้เดือนสร้างรายได้เสริม พร้อมต่อยอดสู่โรงเรียน เน้นการทำเกษตรปลอดสารพิษในราคากิโลกรัมละ 25 บาท

นายอัษฎา เจริญกุล เกษตรกร หมู่ที่ 2 ตำบลบางเป้า อำเภอกันตัง จังหวัดตรัง เปิดเผยว่า ตนมีความสนใจและความตั้งใจในการทำเกษตรตามศาสตร์พระราชาเพื่อปรับใช้ พัฒนาพื้นที่ขนาด 36 ไร่ของตนเองเพื่อให้เป็นแปลงเกษตรกรรมผสมผสานต้นแบบ และเกิดประโยชน์ต่อเกษตรกรที่มาศึกษา จึงสนใจและศึกษาการทำปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน โดยการเลี้ยงไส้เดือนจากมูลวัว แล้วเอาปุ๋ยมูลไส้เดือนไปใส่แปลงผักเกษตรอินทรีย์ เพื่อช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิต และนำปุ๋ยมูลไส้เดือนออกจำหน่ายกิโลกรัมละ 25 บาท เป็นการสร้างรายได้เสริมที่ตอบโจทย์กลุ่มเกษตรกรและกลุ่มคนเมืองซึ่งชอบการ ปลูกต้นไม้

“ทั้งนี้ ได้ต่อยอดการทำปุ๋ยมูลไส้เดือนกับโรงเรียนเทศบาลบ้านคลองภาษี เนื่องจากในโรงเรียนมีขยะอินทรีย์จากเศษผักต่างๆ จึงให้ทำหลุมพอเพียงเพื่อลดขยะ และผลิตปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดิน ซึ่งเป็นกระบวนการกำจัดขยะอินทรีย์ราคาถูกและเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม โดยปุ๋ยหมักมูลไส้เดือนดินจะละเอียด มีรูพรุน ระบายอากาศได้ดี มีความชื้นสูง ช่วยปรับสภาพดินให้ดีตามธรรมชาติ เป็นสารอินทรีย์ ส่งผลให้พืชเติบโตสมบูรณ์แข็งแรง มีความต้านทานโรคตามธรรมชาติ สามารถนำมาเป็นปุ๋ยหรือเป็นส่วนผสมในการปลูกและเพาะต้นกล้าพืชได้ ถือเป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพอย่างยิ่ง”นายอัษฎากล่าว