ตรังของบฯ หนุน 11 โครงการประชารัฐชุมชน

ตรังของบประมาณ 30 ล้าน หนุน 11 โครงการประชารัฐ 3 ด้าน “การเกษตร-แปรรูป-ส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน” ทั้ง “เพาะเลี้ยงปลิงทะเล-ทำฝายเก็บน้ำ-ธนาคารปูม้า-แปรรูปผลิตภัณฑ์ต้นจาก-ส่งเสริมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ฯ พร้อมดันพัฒนาเมืองกันตังเป็นเมือง Classic Vintage Town หวังสร้างรายได้เพิ่ม ทำเศรษฐกิจชุมชนเข้มแข็ง

นายวสันต์ ถนอมทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดตรัง เปิดเผยว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้จังหวัดตรังได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.) ขึ้นสืบเนื่องจากรัฐบาลได้กำหนดนโยบายสานพลังประชารัฐพัฒนาเศรษฐกิจฐานราก และยุทธศาสตร์ประชารัฐพัฒนาประเทศ จึงได้กำหนดกลไกการขับเคลื่อน 2 กลไกหลัก คือ คณะกรรมการประสานและขับเคลื่อนนโยบายสานพลังประชารัฐประจำจังหวัด (คสป.จังหวัด) และบริษัท ประชารัฐรักสามัคคีประจำจังหวัด โดยมีเป้าหมายสร้างเศรษฐกิจชุมชนให้เข้มแข็ง ประชาชนมีความสุขและมีรายได้เพิ่มมากขึ้น ตลอดจนได้กำหนดภารกิจหลักในการขับเคลื่อนไว้ 3 ด้าน คือ ด้านการเกษตร ด้านการแปรรูป และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน โดยผ่านกระบวนการพัฒนา 5 ฟันเฟืองหลัก คือ การเข้าถึงปัจจัยการผลิต การสร้างองค์ความรู้ การตลาด การสื่อสารสร้างการรับรู้เพื่อความยั่งยืน และการบริหารจัดการ โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

ทั้งนี้ ที่ประชุมครั้งนี้ได้เสนอของบประมาณผูกพัน 2 ปี (ปี 2562-2563) สนับสนุนโครงการทั้ง 3 ด้านหลัก แบ่งเป็นด้านการเกษตร 5 โครงการ ด้านการแปรรูป 1 โครงการ และด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน 5 โครงการ รวม 11 โครงการ วงเงินงบประมาณ 30 ล้านบาท

“คณะทำงานด้านผลิตภัณฑ์สินค้าด้านการเกษตร ได้ดำเนินการเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณตามแผนปฏิบัติราชการประจำปีของจังหวัด จำนวน 5 โครงการ คือ โครงการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำชายฝั่งปลิงทะเล ต.เกาะลิบง อ.กันตัง โครงการทำฝายเก็บน้ำเพื่อการเกษตร ต.เกาะสุกร โครงการส่งเสริมมาตรฐานเกษตรอินทรีย์แบบมีส่วนร่วม (PGS) จังหวัดตรัง โครงการธนาคารปูม้า และโครงการโรงเรียนประมงพื้นบ้านอันดามัน ต.เกาะลิบง อ.กันตัง ทางด้านคณะทำงานด้านการแปรรูป เสนอขอรับการสนับสนุนจำนวน 1 โครงการ คือ โครงการป่าริมน้ำ (โครงการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากต้นจาก) โดยจะเชิญผู้เกี่ยวข้องให้ข้อมูลในการจัดทำรายละเอียดโครงการเพื่อครอบคลุมทั้งต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ” นายวสันต์กล่าว

นายวสันต์กล่าวต่อไปอีกว่า ส่วนด้านการท่องเที่ยวโดยชุมชน ได้ดำเนินการขอรับการสนับสนุน 5 โครงการ คือ โครงการพัฒนาเมืองกันตังเป็นเมือง Classic Vintage Town โครงการทำตลาดการท่องเที่ยวแบบบูรณาการและการประชาสัมพันธ์เชิงรุก โดยบริษัทประชารัฐรักสามัคคีตรังฯ ดำเนินการคัดเลือกพื้นที่เป้าหมาย 5 ชุมชน โครงการฝึกอบรมกระบวนการจัดทำแผนธุรกิจชุมชน KSNB จังหวัดตรัง โครงการจัดทำป้าย Overhang แสดงแหล่งท่องเที่ยว โครงการเรือถ้ำวังพระยาพิชัยสงคราม

อนึ่ง ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2560 เวลา 8.30-17.00 น. ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมกับพันธมิตรในตลาดทุน จัดงาน SET Social Impact Day 2017 : Partnership for the Goals “รวมพลังเพื่อความยั่งยืน” ปีที่ 2 เพื่อเปิดพื้นที่ให้บริษัทจดทะเบียนได้พบกับกิจการเพื่อสังคม ซึ่งบริษัทประชารัฐรักสามัคคีวิสาหกิจเพื่อสังคม (ประเทศไทย) จำกัดได้นำสินค้าของบริษัทประชารัฐฯจากจังหวัดต่าง ๆ มาเปิดบูทจำหน่าย เช่น สินค้าแปรรูปจากผ้าขาวม้า พร้อมมีกิจกรรม เกี่ยวกับบริษัทประชารัฐฯ (10 ข้อ) แลกรับรางวัลของที่ระลึก ณ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ชั้น 7 อาคาร B