วว. เปิด ศูนย์เรียนรู้เห็ดป่าชุมชนต้นแบบบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ สร้างแหล่งผลิตผลิตผลอินทรีย์แบบธรรมชาติ…เป็นฐานอาหาร เศรษฐกิจ สร้างอาชีพ รายได้ ให้ชุมชนยั่งยืน

ดร.อภิชัย สมบูรณ์ปกรณ์ ที่ปรึกษา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิด “ศูนย์เรียนรู้เห็ดป่าชุมชนต้นแบบบ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา  อ.ร้องกวาง จ.แพร่” ซึ่งดำเนินงานโดย ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมพลังงานสะอาดและสิ่งแวดล้อม ศูนย์เชี่ยวชาญนวัตกรรมเกษตรสร้างสรรค์ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.) ภายใต้การดำเนินงาน 2 โครงการหลักๆ ได้แก่ โครงการวิจัยและพัฒนาป่าชุมชนต้นแบบให้เป็นแหล่งผลิตผลิตผลอินทรีย์แบบธรรมชาติ เพื่อสร้างฐานอาหารและเศรษฐกิจในชุมชนอย่างยั่งยืน และโครงการความร่วมมือทางวิชาการ ระหว่าง วว. กับชุมชนบ้านบุญแจ่ม และมหาวิทยาลัยแม่โจ้-แพร่ เฉลิมพระเกียรติ โอกาสนี้ ดร.อาภารัตน์ มหาขันธ์ รองผู้ว่าการกลุ่มวิจัยและพัฒนาอย่างยั่งยืน วว. พร้อมด้วยผู้บริหาร นักวิจัย หน่วยงานเครือข่ายและกลุ่มเกษตรกร ร่วมเป็นเกียรติ พร้อมร่วมปลูกป่าปลูกเห็ดป่าชุมชนและกิจกรรมบวชป่าด้วย เมื่อวันอังคารที่ 10 กรกฎาคม 2561 ณ บ้านบุญแจ่ม ต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่

อนึ่ง โครงการดังกล่าว เป็นหนึ่งในโครงการที่กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ มุ่งใช้สำหรับการสร้างอาชีพ สร้างรายได้  เพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืนของชุมชน ที่จะนำไปต่อยอดให้กับชุมชนในจังหวัดเป้าหมายทั้ง 10 จังหวัด เพื่อนำองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับการเพาะเห็ดแบบครบวงจรถ่ายทอดสู่ชุมชนต่อไป โดยมุ่งเน้นการศึกษานิเวศวิทยาของเห็ดในพื้นที่ป่าชุมชน ศึกษาพืชอาศัยของเชื้อเห็ดป่า พร้อมถ่ายทอดองค์ความรู้ในหมู่บ้านบุญแจ่ม เพื่อเป็นต้นแบบการสร้างอาหารอย่างยั่งยืนในพื้นที่ป่าและการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ที่ยั่งยืน