พณ.ชง ครม.17 ก.ค. ห้ามนำเข้ามะพร้าว 3 เดือน ปลื้มดันราคาลำไยพุ่ง 30 บ.

นายสนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยว่า ในการประชุมคณะรัฐมนตรี (ครม.) วันที่ 17 กรกฎาคม กระทรวงจะขอมติห้ามนำเข้ามะพร้าวชั่วคราวช่วง 3 เดือน ระหว่างเดือนสิงหาคม-ตุลาคม 2561 และจะพิจารณาทบทวนสถานการณ์ว่ายังมีความจำเป็นหรือไม่ หลังที่ประชุมคณะกรรมการพืชน้ำมันและน้ำมันพืช ที่มี นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี เป็นประธาน เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม มีมติเห็นชอบแล้ว เพื่อแก้ไขสถานการณ์ราคามะพร้าวตกต่ำ และช่วยเหลือเกษตรกรไทย

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า กระทรวงเตรียมประกาศใช้มาตรการนี้ เพื่อให้มีผลทันเวลาในช่วงที่ผลผลิตมะพร้าวในประเทศของไทยยังมีสูงพอเพียงที่ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมแปรรูปมะพร้าวสามารถใช้ผลผลิตมะพร้าวในประเทศ ซึ่งจะช่วยไม่ให้ผู้ผลิตกะทิเพื่อการส่งออกและบริโภคของไทยได้รับความเดือดร้อน ขณะเดียวกันจะเป็นการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกมะพร้าวของไทยที่เผชิญปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำในช่วงนี้ นอกจากนี้ กระทรวงจะประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและติดตามผลอย่างต่อเนื่อง เพื่อแก้ไขปัญหาอย่างมีประสิทธิภาพและให้เกิดประสิทธิผลมากที่สุด

ในปี 2560 ไทยนำเข้ามะพร้าวจากทั่วโลกที่ปริมาณ 416,210 ตัน โดยช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ไทยพบวิกฤตการณ์แมลงศัตรูพืชระบาด ทำให้ต้องพึ่งพาการนำเข้า อย่างไรก็ตาม ปี 2561 ผลผลิตมะพร้าวในประเทศมีปริมาณออกสู่ตลาดมาก ส่งผลให้ราคามะพร้าวปรับตัวลดลง โดยล่าสุด ราคาอยู่ที่ประมาณ 5-6 บาท ต่อกิโลกรัม ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อนอย่างมาก และจากการนำเข้ามะพร้าว ทำให้มีมะพร้าวนำเข้ามามาก ยิ่งส่งผลกระทบต่อราคาภายในประเทศมากขึ้นด้วย

นายสนธิรัตน์ กล่าวว่า ในส่วนการดูแลลำไยไม่ให้ล้นตลาดและราคาตกต่ำ รวมถึงผลกระทบจากอินโดนีเซีย ห้ามนำเข้าพืชบางชนิด ซึ่งกระทบต่อการส่งออกลำไยไทย ประกอบด้วย 1. ผลักดันลำไยผลสดออกสู่ตลาดต่างประเทศ โดยเฉพาะอินเดีย จีน และตลาดเอเชีย 2. ร่วมมือกับกระทรวงมหาดไทยกระจายลำไยออกนอกจังหวัดแหล่งผลิต เป้าหมาย 5,000 ตัน ผ่านตลาดประชารัฐ โมเดิร์นเทรด สถานีบริการน้ำมัน และไปรษณีย์ไทย 3. สนับสนุนการแปรรูปลำไยเพื่อเพิ่มมูลค่า ซึ่งรัฐจะช่วยสนับสนุนให้เกษตรกรเข้าถึงแหล่งเงินทุนได้ง่ายขึ้น และ 4. รณรงค์บริโภคลำไยในประเทศ แผนดังกล่าวทำให้ขณะนี้ราคาลำไยสูงสุดในรอบ 3 ปี ราคาขายปลีกสูงถึง กิโลกรัมละ 30 บาท

ที่มา : มติชนออนไลน์