สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ผลักดันขบวนการสหกรณ์ในกรุงเทพฯ ร่วมขายข้าวช่วยชาวนา

นายปรัชญา ดิลกสัตยา นักวิชาการสหกรณ์ชำนาญการพิเศษ รักษาการแทนผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  เปิดเผยว่า ตามที่กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้สั่งการให้ กรมส่งเสริมสหกรณ์เร่งขยายตลาดข้าวสารของสหกรณ์ให้เพิ่มมากขึ้น โดยให้ประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ เปิดพื้นที่ เพื่อเป็นจุดจำหน่ายข้าวหอมมะลิของสหกรณ์ หรือสั่งซื้อข้าวสารของสหกรณ์เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับผู้บริโภคตามพื้นที่ต่าง ๆ  เพื่อเพิ่มช่องทางในการระบายผลผลิตออกสู่ตลาดในช่วงฤดูกาลผลิต ปี 2559/60  ซึ่งกำลังทยอยเก็บเกี่ยวผลผลิตและจะมีปริมาณข้าวเปลือกออกมามากในช่วงเดือนพฤศจิกายน นั้น

สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1 ได้สนองนโยบายดังกล่าวโดยการประสาน ความร่วมมือกับขบวนการสหกรณ์ในกรุงเทพมหานคร ร่วมเป็นเครือข่ายในการกระจายข้าวสารของของสหกรณ์ในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เพื่อนำไปจำหน่ายให้กับสมาชิกและประชาชนที่สนใจ ซึ่งข้าวสาร ที่จะนำมาจำหน่ายให้กับสหกรณ์ในเขตกรุงเทพมหานคร จะเน้นข้าวหอมมะลิ 100% บรรจุถุงขนาด 5 กิโลกรัม ขณะนี้มีสหกรณ์ออมทรัพย์ สหกรณ์แท็กซี่ สหกรณ์เคหสถานและร้านค้าสหกรณ์ที่แจ้งความประสงค์จะสั่งซื้อข้าวสารของสหกรณ์การเกษตรไปกระจายสู่ผู้บริโภคในกรุงเทพฯ แล้วจำนวน 17 แห่ง ได้แก่ สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงศึกษาธิการ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์โรงพยาบาลตำรวจ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด ชุมนุมสหกรณ์ออมทรัพย์ตำรวจแห่งชาติ จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์สภากาชาดไทย จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์กรมแผนที่ทหาร จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์วชิรพยาบาล จำกัด สหกรณ์ออมทรัพย์มหาวิทยาลัยมหิดล จำกัด สหกรณ์แท็กซี่สุวรรณภูมิ จำกัด สหกรณ์เคหสถานชุมชนบ้านพักองค์การทอผ้า จำกัด สหกรณ์เคหสถานฟ้าใหม่ จำกัด                   สหกรณ์เคหสถานราศีธรรม จำกัด สหกรณ์เคหสถานประชาสามัคคี จำกัด ร้านสหกรณ์ตำรวจตระเวนชายแดน จำกัด  และร้านสหกรณ์หนองแขม จำกัด เบื้องต้นมียอดสั่งซื้อในวันแรกที่เปิดรับแล้ว 2 ตัน และจะเริ่มจำหน่ายตามสหกรณ์และชุมชนต่าง ๆ ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2559 นี้ สำหรับหน่วยงานและสหกรณ์อื่น ๆ  ในเขตกรุงเทพมหานครต้องการสั่งซื้อข้าวสารสหกรณ์เพิ่มเติม สามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่สำนักงานส่งเสริมสหกรณ์กรุงเทพมหานครพื้นที่ 1  โทร.083-1032843 , 02-2415902