อาจารย์มทร.อีสานลงใต้แนะนวัตกรรม ถนนยางพารา-ประหยัดงบฯ

นราธิวาส นายฆอยรินทร์ บินสะมะแอล นายกองค์การบริหารส่วนตำบลบาโงสะโต อำเภอระแงะ เผยว่าเชิญนายกอบต. ประธานสหกรณ์ ตัวแทนเกษตรกรผู้ปลูกยางพารา ผู้ใหญ่บ้าน หัวหน้าส่วนราชการ และประชาชน มาร่วมฟังบรรยายพิเศษ เรื่องยางพาราเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนการนำน้ำยางสดและยางพารามาเป็นส่วนผสมหลักทำถนน และสาธารณประโยชน์เพื่อเป็นการเพิ่มปริมาณการใช้ยางพาราในประเทศและโลกให้สูงขึ้น แก้ปัญหาราคายางตกต่ำให้มีราคาที่สูงขึ้นตามความจำเป็นเพื่อการพัฒนาท้องที่ให้ทันต่อการก้าวหน้าในสภาพความเป็นจริงของปัจจุบัน และลดรายจ่ายงบประมาณภาครัฐ สร้างและเพิ่มมาตรฐานและความคงทนในสิ่งก่อสร้าง เพิ่มรายได้ให้เกษตรกรที่ปลูกยางพารารองรับความเจริญที่จะเกิดขึ้นในอนาคต

ด้าน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศตคุณ เดชพันธ์ หัวหน้าสาขาวิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จังหวัดนครราชสีมา เผยว่ามาเผยแพร่องค์ความรู้ในเรื่องของการนำยางมาใช้ในการสร้างถนนยางพาราในท้องถิ่น กระตุ้นเศรษฐกิจภายในตำบล อำเภอ และจังหวัด เพื่อลดการส่งออกยางพาราในพื้นที่ และสร้างความมั่นใจให้กับบุคลากรภายในประเทศว่าวันนี้เรามีนวัตกรรมทดแทนเทคโนโลยีการก่อสร้างถนนและสามารถใช้องค์ความรู้นี้สร้าง    โรงจอดรถ ตลาดชุมชน หรือการก่อสร้างสาธารณสถานต่างๆ ที่ใช้ยางพาราได้

“ถ้านำยางพารามาใช้อย่างเต็มรูปแบบในการทดแทนถนนคอนกรีตแล้ว งบประมาณที่มีอยู่อย่างจำกัดจะสามารถเพิ่มผิวจราจรหรือพื้นที่ในการใช้งานเพิ่มขึ้นเป็นสองเท่า ส่งผลให้สาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานของประเทศได้มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและก้าวสู่ประเทศที่มีความเจริญในโครงสร้างพื้นฐานด้านการขนส่งเกษตรกรรมอีกด้วย ในอนาคตจะสามารถเพิ่มราคาของยางพาราได้แน่นอน”

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากข่าวสด