สสก. 6 เชียงใหม่ ชูแปลงใหญ่ข้าวบ้านตุ่น จ. พะเยา เป็นแปลงใหญ่ดีเด่นระดับเขต

นายนเรศ ฝีปากเพราะ ผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ กรมส่งเสริมการเกษตร เปิดเผยว่า โครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ เป็นอีกหนึ่งนโยบายสำคัญของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้ส่งไม้ต่อให้กับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงฯ เร่งขับเคลื่อน เพื่อดูแลเกษตรกรให้มีความสุข มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

โดยขับเคลื่อนภายใต้หลัก 3 ต ประกอบด้วย “ต่อ เติม แต่ง” คือ เปิดกว้าง รับฟัง นำสิ่งที่ดีมาปรับปรุงพัฒนางานให้ดียิ่งขึ้น และการใช้การตลาดนำการผลิต เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้ สามารถลดต้นทุนและยกระดับจังหวัด ส่งเสริมการปฏิบัติงานของบุคลากรในพื้นที่ให้สามารถบูรณาการทำงานร่วมกันได้อย่างแท้จริง

สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้ดำเนินโครงการส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มาตั้งแต่ปี 2559 จนถึงปัจจุบัน มีเกษตรกรรวมกลุ่มเพื่อเข้าร่วมโครงการมากกว่า 1,000 แปลง ซึ่งการดำเนินงานส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มีเป้าหมายเพื่อลดต้นทุน เพิ่มคุณภาพ เพิ่มผลผลิต การจัดการตลาดและการบริหารจัดการกลุ่ม

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินงานโครงการดังกล่าวบรรลุวัตถุประสงค์และเป็นตัวอย่างในการขยายผลการส่งเสริมในพื้นที่อื่นๆ จึงได้มีการประกวดแปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561 ขึ้น ซึ่งการประกวดนี้ ตามระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่ มี 3 ระดับ ด้วยกันคือ ระดับจังหวัด ระดับเขต และระดับประเทศ

สำหรับคุณสมบัติของแปลงใหญ่ที่จะสมัครเข้าร่วมประกวดต้องเข้าร่วมโครงการแปลงใหญ่ของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งมีผลการดำเนินงานย้อนหลังให้คณะกรรมการตรวจสอบได้อย่างน้อย 2 ปี ยกเว้นแปลงใหญ่ที่ได้รับรางวัลจากการประกวดแปลงต้นแบบระบบส่งเสริมการเกษตรแบบแปลงใหญ่

โดย รางวัลที่ 1 จะได้รับเงิน จำนวน 60,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 2 จะได้รับเงินจำนวน 40,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร รางวัลที่ 3 จะได้รับเงิน จำนวน 20,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร และรางวัลชมเชย มีจำนวน 6 รางวัล จะได้รับเงิน รางวัลละ 10,000 บาท พร้อมโล่และประกาศนียบัตร

ทั้งนี้ ล่าสุด สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 6 จังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดประกวดระดับเขตและได้แปลงใหญ่ดีเด่น ประจำปี 2561 เป็นที่เรียบร้อยแล้ว นั่นคือ แปลงใหญ่ข้าวบ้านตุ่น อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา ซึ่งจะเป็นแปลงใหญ่ที่จะเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป