กรมหม่อนไหม เผยผลประกวดทายาทหม่อนไหม ปี’61

กรมหม่อนไหม ขยายผลโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ปี’61 จัดประกวดทายาทหม่อนไหมระดับโรงเรียนและชุมชน หวังเป็นต้นแบบสร้างแรงบันดาลใจสู่การสืบทอดอาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมอย่างมั่นคง

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า  สำหรับโครงการสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียนเพื่อเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เกิดขึ้นจากพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่ต้องการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก เยาวชน ประชาชนในถิ่นทุรกันดาร และผู้ด้อยโอกาส ซึ่งทรงให้ยึดการดำเนินงานโดยให้คนเป็นศูนย์กลางในการเรียนรู้การพัฒนา และใช้โรงเรียนเป็นฐานของการพัฒนาให้ครอบคลุมมิติต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาและยังประโยชน์สุขแก่ประชาชนอย่างสมดุล ทั้งทางด้านอาหารโภชนาการสุขอนามัย การศึกษา การงานอาชีพ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และวัฒนธรรมท้องถิ่น

กรมหม่อนไหม ในฐานะที่เป็นหน่วยงานที่มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านการส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตร เกี่ยวกับการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม และเส้นใยธรรมชาติ จึงมีนโยบายที่จะดำเนินการถ่ายทอดความรู้และส่งเสริมอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม ให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน ทั้งนี้ ก็เพื่อเป็นการสนองพระราชดำริในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ทำให้เกิดการสร้างอาชีพทางด้านหม่อนไหม อันจะเป็นพื้นฐานในการประกอบอาชีพ การสร้างความมั่นคงและคุณภาพชีวิตที่ดีให้แก่เด็กและเยาวชนในอนาคต เพื่อส่งเสริมประสิทธิภาพการผลิตและสร้างมูลค่าภาคการเกษตร ส่งเสริมให้มีการผลิตสินค้าหม่อนไหมที่มีคุณภาพมาตรฐานจากการส่งเสริมและพัฒนา

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวอีกว่า ในปี 2561 กรมหม่อนไหม ได้ส่งเสริมอาชีพและสร้างทายาทหม่อนไหมในโรงเรียน จำนวนทั้งสิ้น 50 โรงเรียน พร้อมกันนั้นก็จัดให้มีการประกวดทายาทหม่อนไหมดีเด่นประจำปี 2561 ขึ้น จำนวน 2 รางวัล ประกอบด้วย รางวัลเยาวชนในโรงเรียน และโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน จำนวน 1 ราย และรางวัลเยาวชนในชุมชน และชุมชนที่ให้การสนับสนุน จำนวน 1 ราย โดยผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ รางวัลเยาวชนในโรงเรียน และโรงเรียนที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ เด็กหญิงศศินา ลองจำนง โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ (ชุมชนเปือยหัวดง) ต. เปือย อ. ลืออำนาจ จ. อำนาจเจริญ ที่มีแรงบันดาลใจที่อยากจะสานต่ออาชีพปลูกหม่อนเลี้ยงไหมเพื่อช่วยเหลือแม่และครอบครัว สำหรับรางวัลชนะเลิศ เยาวชนในชุมชนและชุมชนที่ให้การสนับสนุน ได้แก่ นายมนตรี ดาราแสน ชุมชนบ้านลานไผ่ ต. ห้วยยั้ง อ. พรานกระต่าย จ. กำแพงเพชร ที่มีแรงบันดาลใจอยากเป็นผู้สืบทอดอาชีพการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมจากการที่ตนเองได้เรียนรู้และหารายได้จากการสาวเส้นไหมเพื่อขายตั้งแต่อายุ 7 ขวบ จนทำให้ปัจจุบันสามารถสร้างผลงานด้านหม่อนไหม ในฐานะทายาทหม่อนไหม ด้วยการออกแบบลวดลายผ้าเป็นรูปทรงเลขาคณิตใช้สำหรับเป็นผลิตภัณฑ์ประเภทเคหะสิ่งทอ

ทั้งนี้ โครงการดังกล่าวนับเป็นการปลูกฝังให้เด็กและเยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ และสืบทอดภูมิปัญญาด้านหม่อนไหมให้คงอยู่คู่ประเทศไทย ภายใต้วัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมอาชีพด้านการปลูกหม่อนเลี้ยงไหมให้แก่เด็กและเยาวชนในโรงเรียน พร้อมกับส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนในโรงเรียน มีรายได้ระหว่างเรียน มีอาชีพที่มั่นคงหลังจากจบการศึกษา และสามารถพึ่งพาตนเองได้ต่อไป