กรมหม่อนไหม ร่วมบูรณาการ โครงการ “เกษตรวิชญา” ต้นแบบการพัฒนาชุมชนแบบบูรณาการ สู่ความความเข้มแข็งในอาชีพเกษตรกรรม

นางสุดารัตน์ วัชรคุปต์ เหล่าวิชยา อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวว่า “เกษตรวิชญา” เป็นศูนย์เรียนรู้ด้านการเกษตร ที่ตั้งอยู่ทางภาคเหนือของประเทศไทย ตามพระราชดำริของพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ในหลวงรัชกาลที่ 10 ซึ่งได้มีพระราชดำริมอบที่ดินส่วนพระองค์ บริเวณบ้านกองแหะ หมู่ที่ 4 ต.โป่งแยง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เนื้อที่จำนวน 1,350 ไร่ ให้กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นำไปดำเนินการในลักษณะเป็นคลินิกเกษตร เพื่อเผยแพร่ผลงานวิจัยและเทคโนโลยีการเกษตรจากศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้ อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ในรูปแบบศูนย์บริการและถ่ายทอดเทคโนโลยีชุมชน เป็นศูนย์ฝึกอบรม และวิจัยพัฒนาการเกษตรให้เหมาะสมกับพื้นที่ รวมทั้งเพื่อการฟื้นฟูและอนุรักษ์สภาพแวดล้อมให้เกิดเป็นระบบนิเวศที่สมบูรณ์ เป็นแหล่งผลิตอาหารธรรมชาติและมีการใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติอย่างยั่งยืน

กรมหม่อนไหม เป็นหนึ่งในหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่ได้รับมอบหมายให้เข้ามามีส่วนในการดูแลพื้นที่ต้นแบบการส่งเสริมการปลูกหม่อนเลี้ยงไหม จำนวน 5 ไร่ ดำเนินการปลูกหม่อนผลสดพันธุ์เชียงใหม่ 60 และหม่อนพันธุ์บุรีรัมย์ 60 แล้วเสร็จไป เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2561

สำหรับแผนการดำเนินงานต่อไป กรมได้เตรียมจัดทำฐานเรียนรู้ด้านหม่อนไหมในพื้นที่ โดยเน้นการทำแปลงสาธิตการปลูกหม่อน 2 ประเภท ดังที่กล่าวไปข้างต้น เพื่อให้เกษตรกรและผู้ที่สนใจสามารถเข้ามาศึกษาดูงานและฝึกอาชีพด้านหม่อนไหม สามารถนำไปใช้เป็นแนวทางในการประกอบชีพต่อไปได้ นอกจากนี้ ยังได้จัดทำแปลงสาธิตการปลูกหม่อนเพื่อเป็นการแนะนำความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อน การแปรรูปหม่อนทั้งในรูปแบบฐานเรียนรู้ที่มีหน่วยงานอื่นๆ ร่วมด้วย หลังจากนั้น ก็จะมีการจัดเตรียมพื้นที่สำหรับสร้างศาลาถ่ายทอดความรู้เรื่องหม่อนไหม สาธิตการแปรรูป โรงเลี้ยงไหม และจุดสาธิตอื่นๆ จัดซื้อเครื่องเสียงสำหรับบรรยายประจำฐานการเรียนรู้ให้กับผู้ที่เข้ามาเรียนรู้ต่อไป

อธิบดีกรมหม่อนไหม กล่าวต่อว่า หลังจากแผนการดำเนินงานในปี 61 เป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ในปีถัดไป 2562 กรมมีแผนการดำเนินงานต่อเนื่อง โดยการจัดสร้างอาคารสาธิตและจุดเรียนรู้ภายในพื้นที่ จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์สำหรับการดูแลรักษาแปลงสาธิต จัดสร้างโรงเก็บวัสดุอุปกรณ์ทางการเกษตร พร้อมกับจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์และนิทรรศการสำหรับฐานการเรียนรู้ จัดโครงการเผยแพร่องค์ความรู้เกี่ยวกับการปลูกหม่อน จำนวน 1 ครั้ง โดยมีเป้าหมายเป็นเกษตรกรและผู้ที่มีความสนใจในการประกอบอาชีพการปลูกหม่อน ต่อไป อย่างไรก็ตาม คาดว่าโครงการดังกล่าว น่าจะมีส่วนช่วยผลักดันให้อาชีพการปลูกหม่อนเป็นอีกหนึ่งทางเลือกในการทำเกษตรกรรมได้