กลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 เตรียมพร้อมผลผลิตเกษตรปลอดภัย จัดแสดงและจำหน่าย งานมหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยฯ

จากวิสัยทัศน์ ประเทศมั่งคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เป็นประเทศที่พัฒนาแล้ว ด้วยการพัฒนาตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ในส่วนของฐานทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม มีความมั่งคงของอาหาร พลังงาน น้ำ และอนาคตของประเทศ ซึ่งภาคเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารที่มีความมั่งคง และปลอดภัย

ด้วยศักยภาพของฐานทรัพยากร ของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง ๑ (กาญจนบุรี ราชบุรี นครปฐม สุพรรณบุรี) ที่มีความพร้อม ทั้งด้านทรัพยากรธรรมชาติ โครงสร้างพื้นฐาน ทรัพยากรบุคคล รวมถึง แหล่งเรียนรู้ ด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่ใช้ในการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัย จึงได้ร่วมจัดทำโครงการเพิ่มขีดความสามารถทางการผลิต และประสิทธิภาพในการผลิต การเพิ่มมูลค่า และการตลาด ให้แก่เกษตรกร
กลุ่มเกษตรกร/สถาบันเกษตรกร และวิสาหกิจชุมชน  เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าเกษตรที่มีคุณภาพ ปลอดภัย
ได้มาตรฐาน และมีประสิทธิภาพมากขึ้นภายใต้เทคโนโลยี นวัตกรรม และต้นทุนที่เหมาะสม และเพื่อให้เห็นภาพและมุมมองของทั้งสี่จังหวัดในด้านของผลผลิตเกษตรปลอดภัย รวมไปถึงของดี สินค้าเด่น ของแต่ละจังหวัด

สุพรรณบุรี ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น เมืองอู่ข้าวอู่น้ำและดินแดนอารยธรรม จึงทำให้มีความหลากหลายของสินค้าเกษตร ทั้งผลผลิตสด แปรรูป  และผลิตภัณฑ์ที่เป็นอัตลักษณ์ของชนชาติพันธุ์ต่าง ๆ ซึ่งเป็นงานฝีมือที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่น เพราะฉะนั้นสินค้าที่นำมาออกร้านจัดแสดงและจำหน่าย จะมีความเป็นเอกลักษณ์และหลากหลาย ไม่ว่าจะเป็น วิสาหกิจชุมชน Young Smart Farmer และ Smart Farmer ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่น่าสนใจ เช่น ข้าว สินค้าแปรรูปเกษตรปลอดสารพิษ ผ้าทอพื้นเมืองลายโบราณ ตลอดจนสินค้าอื่นๆ อีกมากมาย

กาญจนบุรี เป็นจังหวัดที่มีความโดดเด่นด้านการทำการเกษตร โดยเฉพาะพืชและผลไม้ที่แตกต่างจากภาคกลางอื่นๆ เช่น อินทผาลัมทานผลสด  แคสตัส และยังมีผลิตภัณฑ์แปรรูปที่น่าสนใจอีกมากมาย ทำให้สินค้าเด่นที่จังหวัดกาญจนบุรีได้นำมาจัดแสดงและจำหน่ายจะมาจากกลุ่มแปรรูปอาหาร และผลิตภัณฑ์จากไร่ ฟาร์มต่างๆ

นครปฐม อีกหนึ่งจังหวัดที่มีความพร้อมในด้านของการผลิตสินค้าเกษตรปลอดภัยโดยเฉพาะผัก ผลไม้สด กล้วยไม้ และไม้ดอกไม้ประดับ  สินค้าที่ได้นำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงานนี้จะเป็นประเภทของทั้งสินค้าสด สินค้าเกษตรแปรรูป กล้วยไม้ และผลิตภัณฑ์ที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอีกมากมาย

ราชบุรี จังหวัดที่มีดีด้านผลผลิตทางการเกษตรที่ เช่น ผัก ผลไม้ และสินค้าแปรรูปอื่นๆ อีกมากมาย เช่น สับปะรดบ้านคา กล้วยตากขึ้นเครื่อง  สินค้าเหล่านี้จะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายภายในงาน

ทั้งหมดนี้ คือ ภาพรวมของสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางเกษตร และของดี ของเด่น ทั้งสี่จังหวัดของกลุ่มจังหวัดภาคกลางตอนล่าง 1 ที่จะนำมาจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภายในงาน “มหกรรมสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีทวารวดี 61” วันที่ 31 กรกฎาคม ถึง วันที่ 3 สิงหาคม 2561 ณ ลานอเนกประสงค์ชั้น 2 อาคารรัฐประศาสนภักดี (อาคารบี) ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ อยากรู้ว่ามีสินค้าที่น่าสนใจอะไรบ้าง ต้องมา…

ที่มา : มติชนออนไลน์