ลพบุรีสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน เพิ่มแหล่งน้ำท้องถิ่นแก้แล้ง

นายสุปกิต โพธิ์ปภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรี เป็นประธานเปิดการประชุมทางวิชาการธนาคาร  น้ำใต้ดิน ณ ห้องประชุมศูนย์จัดเลี้ยงมณนิภา อ.เมืองลพบุรี ซึ่งเป็นการร่วมมือกันระหว่างจังหวัดลพบุรี กับองค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ทั้งนี้ เนื่องจากทางรัฐบาลมีนโยบายที่จะสร้างความเข้าใจในการแก้ปัญหาภัยแล้งให้กับท้องถิ่นทุกแห่ง เรื่องน้ำอุปโภคบริโภค โดยเฉพาะช่วงฤดูแล้งของทุกปีที่ผ่านมา พบว่าปัญหาเรื่องน้ำเป็นปัญหาสำคัญ ประชาชนหลายพื้นที่ต้องประสบกับปัญหาภัยแล้ง เนื่องจากน้ำขาดแคลน ต้องให้การช่วยเหลือแก้ปัญหาภัยแล้งมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อเป็นการแก้ปัญหาในระยะยาวต้องมีการสร้างความเข้าในให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่จะเป็นการสร้างธนาคารน้ำและการจัดการน้ำ  ใต้ดินอย่างเป็นระบบด้วยการใช้หลักเศรษฐกิจพอเพียง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ในการจัดการน้ำใต้ดินมาให้ความรู้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเชื่อว่าหลังจากที่ผ่านการอบรมไปแล้วจะได้นำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ในการแก้ปัญหาภัยแล้งในแต่ละท้องถิ่นต่อไป

ที่มา : ขอบคุณข้อมูลจากมติชนรายวัน