Q-CON คว้ารางวัลระดับประเทศ ยกระดับสู่ ECO FACTORY โรงงานอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 พร้อมก้าวเป็นโรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบเชิงนิเวศ

กรุงเทพฯ – กันยายน 2561 : คิวคอน ในกลุ่มธุรกิจซีเมนต์และผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง เอสซีจี ได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 และรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) ประจำปี 2561 โดยคิวคอนเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาของประเทศเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ ผลจากความมุ่งมั่นของพนักงานที่ไม่หยุดนิ่งในการคิดค้น พัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนกระบวนการทำงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พร้อมยกระดับสู่โรงงานอุตสาหกรรมต้นแบบเชิงนิเวศอย่างยั่งยืน โดยมี นายธัญญา อิสรั่น (ซ้าย) ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
คิวคอน รับมอบรางวัลจากนายบรรจง สุกรีฑา (ขวา) รองอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

นายกิตติ สุนทรมโนกุล กรรมการผู้จัดการ บริษัท ควอลิตี้คอนสตรัคชั่นโปรดัคส์  จำกัด (มหาชน) หรือ คิวคอน กล่าวว่า “คิวคอน เชื่อมั่นว่า ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพดี ต้องมาจากการบริหารจัดการภายในองค์กรที่มีประสิทธิภาพภายใต้หลักธรรมาภิบาล ดูแลผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกส่วน ตั้งแต่การพัฒนาศักยภาพ และดูแลพนักงานให้มีความสุขในการทำงาน รวมถึงการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม โดยให้ความสำคัญในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและประหยัดพลังงาน เพื่อให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุดจากการเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการดูแลชุมชนและสังคมบริเวณรอบพื้นที่โรงงานให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี ทั้งด้านสาธารณูปโภค การศึกษา และการสร้างอาชีพให้กับลูกหลานในชุมชน

จากความมุ่งมั่น ทุ่มเทและความพยายามพัฒนาองค์กรบนวิถีแห่งการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทำให้ในปี 2561 คิวคอนได้รับรางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับ 4 จากกรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม และรางวัลโรงงานอุตสาหกรรมเชิงนิเวศ (ECO FACTORY) จากการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย และสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย ซึ่งคิวคอนเป็นผู้ประกอบการในธุรกิจผลิตภัณฑ์อิฐมวลเบาของประเทศเพียงรายเดียวที่ได้รับรางวัลในปีนี้ นับเป็นความสำเร็จอีกก้าวหนึ่งที่สร้างความภาคภูมิใจให้กับพนักงานทุกคนที่ไม่หยุดนิ่งคิดค้นและพัฒนาสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค   ทั้งนี้ คิวคอนพร้อมจะเป็นหนึ่งในองค์กรต้นแบบที่จะช่วยถ่ายทอดและเผยแพร่องค์ความรู้แก่ผู้ที่สนใจ และเชื่อมั่นว่าจะมีส่วนช่วยยกระดับอุตสาหกรรมของประเทศไทยให้เจริญก้าวหน้าต่อไป”