รมช. เกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 51

รมช. เกษตรและสหกรณ์ ร่วมงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 51 พร้อมมอบนโยบายแก่ข้าราชการ และมอบรางวัลเชิดชูเกียรติบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2561

วันที่ 21 ตุลาคม 2561 นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นประธานในการจัดงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนา กรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 51 โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้อ่านสารจาก นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่กล่าวอวยพรในวันครบรอบของกรมส่งเสริมการเกษตร และขอบคุณข้าราชการ ตลอดจนบุคลากรทุกคนที่ร่วมทำงานเพื่อพัฒนาเกษตรกรมาตลอดทั้งปี ซึ่งกรมส่งเสริมการเกษตรถือเป็นหน่วยงานที่เข้าถึงและได้รับความเชื่อถือจากเกษตรกร ซึ่งพันธกิจของกรมต้องถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกร ทั้งการลดต้นทุน การเพิ่มผลผลิต และการเพิ่มคุณภาพผลผลิต โดยใช้งานวิจัยและเทคโนโลยีเข้ามายกระดับ สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับภาคการเกษตรของประเทศ

ทั้งนี้ กรมส่งเสริมการเกษตร ได้กำหนดจัดกิจกรรมต่างๆ ในงานวันที่ระลึกคล้ายวันสถาปนากรมส่งเสริมการเกษตร ครบรอบปีที่ 51 ประกอบด้วย พิธีสงฆ์และพิธีบวงสรวงท้าวมหาพรหมและศาลพระภูมิในช่วงเช้าพิธีวางพวงมาลาอนุสาวรีย์ ศาสตราจารย์พิเศษทำนอง สิงคาลวณิช อธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตรคนแรก การมอบนโยบายแก่ข้าราชการโดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ หน่วยงานต่างๆ ร่วมแสดงความยินดีพร้อมมอบเงินบริจาคแก่โรงพยาบาลสงฆ์ และพิธีมอบรางวัลเชิดชูเกียรติและประกาศเกียรติคุณให้บุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2561

ด้าน นายสำราญ สาราบรรณ์ รองอธิบดีกรมส่งเสริมการเกษตร กล่าวว่า ในวาระครบรอบปีที่ 51 กรมส่งเสริมการเกษตร ได้มีการคัดเลือกบุคคลและหน่วยงานดีเด่น ประจำปี 2561 เพื่อสนับสนุนการสร้างนักส่งเสริมการเกษตรให้สามารถทำงานตามบทบาทหน้าที่ บรรลุเป้าหมายของการพัฒนาเกษตรกร อีกทั้งสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงานให้บุคคลและหน่วยงานที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่นได้รับการยกย่อง เผยแพร่เกียรติคุณ ตลอดจนเกิดความภาคภูมิใจในการปฏิบัติงานส่งเสริมการเกษตร โดยแบ่งการคัดเลือก เป็น 2 กลุ่ม 7 ประเภท ดังนี้

กลุ่มบุคคลดีเด่น คัดเลือกจากบุคคลที่มีความขยันหมั่นเพียร มีความรับผิดชอบ เคารพกฎหมาย มีการประสานสัมพันธ์ที่ดีกับผู้ร่วมงาน มีความสามารถในการทำงานเป็นกลุ่ม รับผิดชอบต่อหน้าที่และภารกิจที่ได้รับมอบหมาย มีทัศนคติในการทำงานที่ดี มีผลงานเป็นที่ยอมรับ โดยคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมและประชาชน ทั้งหมด 5 ประเภท ได้แก่ เกษตรตำบลดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายชัยยุทธ พุทธิจุน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ สำนักงานเกษตรอำเภอบึงสามัคคี จังหวัดกำแพงเพชร เกษตรอำเภอดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายวีระ สมัตถะ เกษตรอำเภอ (นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการพิเศษ) สำนักงานเกษตรอำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น นักส่งเสริมการเกษตรระดับจังหวัดดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นางสาวจันทราพร ประธาน นักวิชาการส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ กลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิต สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานี นักส่งเสริมการเกษตรส่วนกลางดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นายกวี ลิ่มอุสันโน นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กลุ่มวิชาการส่งเสริมการเกษตร สำนักงานส่งเสริมและพัฒนาการเกษตรที่ 5 จังหวัดสงขลา เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานสนับสนุนดีเด่น รางวัลชนะเลิศ นางพนิดา อุ่นกันทา เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีชำนาญงาน ฝ่ายบริหารทั่วไป สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงราย

กลุ่มหน่วยงานดีเด่น คัดเลือกจากหน่วยงานที่มีการบริหารจัดการสำนักงานที่ดี ทั้งตัวอาคาร สภาพแวดล้อม อุปกรณ์เครื่องมือมีความพร้อมในการให้บริการประชาชน รวมถึงพัฒนาองค์กรเพื่อการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ ทั้งหมด 2 ประเภท ได้แก่ ศูนย์ปฏิบัติการดีเด่น รางวัลชนะเลิศ ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพการเกษตรจังหวัดจันทบุรี

สำนักงานเกษตรจังหวัดดีเด่น รางวัลชนะเลิศ สำนักงานเกษตรจังหวัดศรีษะเกษ