มทร. ศรีวิชัย สร้างเตาผลิตถ่านไม้ไผ่ ใช้ในการดับกลิ่น เพิ่มรายได้สู่ชุมชน

ชุมชนพะตง ตำบลพะตง อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้มีการรวมกลุ่มจัดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากไม้ไผ่ตง…มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ร่วมประชุมหารือในโครงการบริการวิชาการแก่สังคมกับชาวบ้านในชุมชนพะตง ในด้านเทคโนโลยีและการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลิตภัณฑ์ โดยนำเอาเศษวัสดุเหลือใช้จากการทำผลิตภัณฑ์ในชุมชน อาทิ นำเศษไม้และไม้ไผ่มาผ่านกระบวนการแปรรูปเพื่อใช้ในการดับกลิ่น อีกทั้งยังเป็นการสร้างรายได้ให้กับชุมชนอีกช่องทางหนึ่ง

การสร้างเตาผลิตถ่านไม้ไผ่ มีขั้นตอนการผลิตเตรียมวัสดุอุปกรณ์โดยใช้ถังน้ำมัน ขนาด 200 ลิตร 3 ถัง ท่อเหล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว ยาว 1.5 เมตร 4 เส้น ท่อเหล็กขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 4 นิ้ว ยาว 1 เมตร 1 เส้น ตัดถังน้ำมัน 200 ลิตร ออกเป็น 2 ส่วน เพื่อทำเป็นฝาแล้วเจาะช่องเพื่อให้อากาศลอดผ่านในระหว่างการเผาไหม้ ทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์ในช่วงเริ่มต้น ซึ่งมีต้นทุนในการผลิต ประมาณ 3,000 บาท สำหรับขั้นตอนการใช้งานเตาเผาถ่านไม้ไผ่ จะนำวัสดุที่ต้องการผลิตเป็นถ่านใส่ลงในเตาให้แน่นจนเต็มถัง เพื่อไม่ให้อากาศเข้าไปมากเกินไป ก่อไฟทางด้านบนของเตา โดยใช้เศษไม้หรือฟางข้าว

เป็นเชื้อเพลิง แล้วจุดไฟเผาถ่านจากด้านบนลงไปด้านล่าง หลังจากไฟติดดีแล้ว นำปล่องไฟที่เตรียมไว้สวมเข้ากับเตาเผาถ่าน เพื่อระบายก๊าซไอเสียจากการเผาถ่าน โดยใช้เวลาในการเผา ประมาณ 1.5-2 ชั่วโมง จนกระทั่งไฟถึงก้นถัง ให้ทิ้งไว้ประมาณ 15 นาที ยกปล่องควันออก โดยสอดท่อนเหล็กยกออก จากนั้นปิดฝาเตาเผาถ่านและพอกขอบเตาด้วยขี้โคลน เพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า จากนั้นยกเตาที่พอกขี้โคลนแล้วไปยังพื้นที่ที่ปูพื้นด้วยขี้โคลนเพื่อป้องกันไม่ให้อากาศเข้า ทิ้งไว้ประมาณ 4 ชั่วโมง ก็จะได้ถ่านไม้ไผ่จากวัสดุเหลือใช้ในชุมชน นอกจากนั้นชุมชนสามารถนำผ่านไม้ไผ่ที่ผ่านการอัดก้อนและขึ้นรูปเรียบร้อยนำมาใช้ในการดับกลิ่นและจำหน่ายเป็นผลิตภัณฑ์ของชุมชน

อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี พร้อมด้วยอาจารย์และนักศึกษา ร่วมกันออกแบบและสร้างเตาผลิตถ่านไม้ไผ่ เพื่อนำไปแปรรูปไม้ไผ่ ใช้เป็นวัสดุดูดซับกลิ่นและใช้ในการดับกลิ่น การลงพื้นที่บริการวิชาการของอาจารย์และนักศึกษาได้รับผลประโยชน์ในด้านต่างๆ อาทิ เพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของคณาจารย์ ซึ่งจะนำไปสู่การพัฒนาหลักสูตร การบูรณาการทางด้านการเรียนการสอนและการวิจัย การพัฒนาความรู้ด้านวิชาการของอาจารย์ การพัฒนาศักยภาพของนักศึกษาที่ได้ลงพื้นที่ในการปฏิบัติงานและเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนให้กับนักศึกษา

สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ อาจารย์ณัฐวุฒิ สุภารัตน์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาเทคโนโลยีปิโตรเลียม คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) ศรีวิชัย โทรศัพท์ 096-6895151