อ.อ.ป. ชวนปลูก “ไม้มีค่า” เพื่อการลงทุน ใช้เป็นสินทรัพย์-เงินออม ยามเกษียณ

องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ได้มอบหมายจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดำเนินมาตรการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติ ตามแผนยุทธศาสตร์ชาติ ระยะ 20 ปี (2560-2579) อ.อ.ป. จึงจัดกิจกรรม “ส่งเสริมเกษตรกรปลูกบำรุงไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย” ภายใต้โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ เพื่อพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อม อย่างยั่งยืน ลดการบุกรุกพื้นที่ของรัฐ ลดการตัดไม้ทำลายป่าธรรมชาติ ช่วยเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศ และแก้ปัญหาความยากจนของเกษตรกร ตามนโยบายของรัฐบาล

อ.อ.ป. ให้ทุนฟรี ปลูกไม้เศรษฐกิจ

คุณจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ภาคกลาง กล่าวว่า อ.อ.ป. มีนโยบายส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินกรรมสิทธิ์ หรือที่ดินที่มีสิทธิการครอบครองในการใช้ประโยชน์ตามกฎหมาย เพื่อสร้างอาชีพทางเลือกให้กับเกษตรกร และสนองนโยบายรักษาและฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติของรัฐบาล อ.อ.ป. คาดว่า โครงการนี้จะสามารถเพิ่มพื้นที่ป่าเศรษฐกิจให้กับประเทศไทย เนื้อที่ 500,000 ไร่ ได้ภายในระยะเวลา 20 ปี

คุณจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ อ.อ.ป. ภาคกลาง

สำหรับโครงการนี้ อ.อ.ป. ส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้เศรษฐกิจประเภทไม้โตเร็ว ที่มีอายุรอบตัดฟันน้อยกว่า 10 ปี เช่น ไผ่ กระถินเทพา กระถินเทพณรงค์ ยูคาลิปตัส ยางพารา ฯลฯ ซึ่งมีอัตราการปลูกเฉลี่ย 267 ต้น ต่อไร่ กลุ่มไม้เศรษฐกิจชนิดไม้โตช้า อายุรอบตัดฟันมากกว่า 10 ปีขึ้นไป ได้แก่ พะยูง ยางนา สัก ประดู่ป่า มะค่าโมง ตะเคียน ฯลฯ ซึ่งมีอัตราการปลูกเฉลี่ย 100 ต้น ต่อไร่

เกษตรกรที่สมัครเข้าร่วมโครงการสามารถปลูกไม้ยืนต้นได้ทุกสภาพดิน ไม่ว่าจะเป็นดินดีหรือดินเลวก็ตาม หากเป็นไปได้ เกษตรกรควรเลือกปลูกพันธุ์ที่เหมาะสมตามสภาพภูมิประเทศ เพื่อให้ผลผลิตที่ดีตามที่ต้องการ สำหรับไม้โตช้าหรือไม้โตเร็วที่เกษตรกรเลือกปลูกนั้น สามารถปลูกในสภาพแปลง หรือปลูกบนคันนา หรือปลูกเสริมในแปลงพื้นที่เกษตรในรูปแบบต่างๆ ก็ได้

ทั้งนี้ อ.อ.ป. จะสนับสนุนค่าใช้จ่ายเรื่องการปลูกและบำรุงรักษาแปลงปลูกไม้ยืนต้นของเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการเป็นระยะเวลา 3 ปี อ.อ.ป. คาดหวังว่า โครงการนี้จะช่วยสร้างอาชีพและรายได้ที่ยั่งยืนให้แก่เกษตรกร โดยเกษตรกรที่ปลูกไม้โตเร็วจะมีรายได้เฉลี่ย 28,000 บาท ต่อราย ต่อปี และผู้ที่ปลูกไม้โตช้าจะมีรายได้เฉลี่ย 66,000 บาท ต่อราย ต่อปี เกษตรกรที่สนใจเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ กับ อ.อ.ป. สามารถยื่นใบสมัครกับ สำนักงาน อ.อ.ป. ได้ทุกสาขาทั่วประเทศ

สวนป่าไม้ยูคาลิปตัส

ตั้งแต่ ปี 2560-2561 โครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจได้รับความสนใจจากเกษตรกรจำนวนมาก ปี 2560 เกษตรกรที่มีถิ่นฐานอยู่รอบสวนป่า อ.อ.ป. 7 จังหวัด สมัครเข้าร่วมโครงการนี้ไปแล้ว จำนวน 2,950 ไร่ ในปี 2561 อ.อ.ป. ขยายพื้นที่ดำเนินงานไป 36 จังหวัด มีผู้สนใจเข้าร่วมโครงการแล้ว จำนวน 2,153 ราย เนื้อที่ 22,000 ไร่

ส่วนปี 2562 จะส่งเสริมเกษตรกรปลูกไม้บำรุงไม้เศรษฐกิจในพื้นที่ 24,130 ไร่ แบ่งเป็น ไม้โตช้า 4,780 ไร่ และไม้โตเร็ว 19,350 ไร่ หลังจากนั้นจะสานต่อโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจทุกปี เฉลี่ยปีละ 25,000 ไร่ ให้ครบเป้าหมาย จำนวน 500,000 ไร่ ในปี 2579

อ.อ.ป. วางแผนดูแลเกษตรกรแบบครบวงจร

ในปีนี้ องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) และ บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด ได้ลงนามความร่วมมือในโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจในที่ดินที่มีสิทธิ์ตามกฎหมาย และพัฒนาอุตสาหกรรมต่อเนื่องจากไม้เศรษฐกิจร่วมกันหวังสร้างรายได้ที่ยั่งยืนให้กับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการ โดย บริษัท สยามฟอเรสทรี จำกัด เป็นผู้สนับสนุนจัดหากล้าไม้พันธุ์ดีและปุ๋ยอินทรีย์ที่มีคุณภาพให้กับ อ.อ.ป. เพื่อส่งมอบให้กับเกษตรกรตามจำนวนและระยะเวลาที่กำหนด

กล้าไม้ยูคาลิปตัส

ขณะเดียวกัน อ.อ.ป. วางแผนจัดตั้ง “ตลาดกลางค้าไม้” ในเขตที่รับผิดชอบของ อ.อ.ป. โดย อ.อ.ป. จะทำหน้าที่เป็นตัวกลางเชื่อมโยงข้อมูลการซื้อขายไม้ท่อน ไม้ฟืน เศษไม้ รวมทั้งผลิตภัณฑ์ไม้จากสวนป่าเศรษฐกิจ ระหว่างผู้ซื้อและผู้ขาย รวมทั้งพัฒนาระบบโลจิสติกส์ในการขนส่งไม้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ

ปลูก “มันสำปะหลัง ร่วมแปลงไม้ยูคา” โกยกำไร 2 ต่อ

คุณจอง มงคลสกุลฤทธิ์ ผู้อำนวยการ สำนักองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ (อ.อ.ป.) ภาคกลาง พาสื่อมวลชนไปพูดคุยกับ คุณสมชิต วรวินัน อาศัยอยู่บ้านเลขที่ 575 หมู่ที่ 4 ตำบลลาดกระทิง อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา 24160 โทร. 087-842-2650 หนึ่งในกลุ่มเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ประจำปี 2561 ภายใต้การดูแลของสวนป่าลาดกระทิง ของ อ.อ.ป.

ผู้บริหาร อ.อ.ป. ถ่ายรูปกับ คุณสมชิต วรวินัน (คนที่ 3 จากซ้าย)
ปลูกมันสำปะหลังร่วมแปลงไม้ยูคาลิปตัส

คุณสมชิต เล่าว่า ปัจจุบันที่ดินผืนนี้อยู่ในเขตที่ดินของ ส.ป.ก. ครอบครัวถือได้สิทธิ์ที่ดินทำกิน จำนวน 36 ไร่ เดิมทีที่ดินแห่งนี้ใช้ปลูกมันสำปะหลังมาตลอด เมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมา เจ้าหน้าที่สวนป่าลาดกระทิง ของ อ.อ.ป. มาชักชวนให้เข้าร่วมโครงการส่งเสริมการปลูกไม้เศรษฐกิจ ป้าก็สนใจ เพราะ อ.อ.ป. ให้การสนับสนุนกล้าพันธุ์ ค่าเตรียมแปลงปลูกและค่าใช้จ่ายดูแลแปลงปลูก จำนวน 18,000 บาท โดยแบ่งจ่ายเงินเป็นงวดๆ ตลอดระยะเวลา 3 ปี ช่วยประหยัดต้นทุนค่าใช้จ่ายไปได้มาก

ต้นมันสำปะหลังที่รอการเก็บเกี่ยว
ผลผลิตมันสำปะหลังที่ได้ในแปลงแห่งนี้

คุณสมชิต วรวินัน ตัดสินใจเลือกปลูกไม้โตเร็ว คือ ต้นยูคาลิปตัส เป็นไม้เรือนยอดชั้นบน ในระยะห่าง 3×3 เมตร ส่วนด้านล่าง ปลูกมันสำปะหลังเป็น 2 แถว ร่วมแปลงยูคาลิปตัส โดยวางแผนขุดมันสำปะหลังรุ่นแรกออกขายในช่วงธันวาคมปีนี้ คาดว่า จะได้ผลผลิตไม่ต่ำกว่า 5 ตัน ทั้งนี้ สามารถปลูกมันสำปะหลังร่วมแปลงไม้ยูคาลิปตัสได้อีก 2 รอบ หลังจากนั้นใช้เวลาอีก 4-5 ปี ดูแลแปลงปลูกต้นยูคาลิปตัสให้เติบโตแข็งแรงก่อนตัดไม้ออกขาย