พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ จับมือกรมการปกครองท้องถิ่น ส่งเสริมการเรียนรู้ สืบสาน รักษา ต่อยอดศาสตร์พระราชาสู่ท้องถิ่น

วันที่ 22พฤศจิกายน 2561 ที่พิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ฯ ได้มีการลงนามความร่วมมือระหว่าง นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน)  และนายธวัชชัย เลี้ยงประเสริฐ​ หัวหน้าผู้ตรวจราชการ กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ในการส่งเสริมความร่วมมือและเผยแพร่พระอัจฉริยภาพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนารถบพิตร สู่สังคมในทุกภารกิจและร่วมขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา สืบสาน รักษา ต่อยอดเกษตรพอเพียง สู่ท้องถิ่น

นายสหภูมิ  ภูมิธฤติรัฐ ผู้อำนวยการสำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) เปิดเผยว่า สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว (องค์การมหาชน) ได้ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทยเพื่อเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตรในทุกภารกิจและร่วมมือขับเคลื่อนนโยบายการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา  สืบสาน รักษา ต่อยอดเกษตรพอเพียงสู่ท้องถิ่น

กรอบความร่วมมือในเบื้องต้นกำหนดระยะเวลาไว้ 3 ปี โดยในส่วนของกรมการปกครองท้องถิ่นจะสนับสนุนให้ประชาชนเข้าเรียนรู้และร่วมเผยแพร่พระอัจฉริยะภาพและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในด้านการเกษตร โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง ณ พิพิธภัณฑ์การเกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ

พร้อมร่วมมือด้านกิจกรรมการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมด้วยรูปแบบกระบวนการต่างๆ ตามศักยภาพของแต่ละองค์กรปกครองท้องถิ่น นอกจากนี้จะมีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ให้ขยายผลสู่การปฏิบัติแก่เกษตรกรนักเรียน นิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไปนำไปประยุกต์ใช้ให้เหมาะสม

สำหรับพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ ในฐานะศูนย์กลางของการเผยแพร่องค์ความรู้ศาสตร์พระราชา ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง นวัตกรรมการเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง  จะให้ความร่วมมืออำนวยความสะดวกแก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อเผยแพร่ เรียนรู้ในรูปแบบพิพิธภัณฑ์มีชีวิต

ตลอดจนการเชื่อมโยงเครือข่ายชุมชนเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงสู่ระบบฐานข้อมูลนอกจากนี้  จะดำเนินการพัฒนาและจัดทำหลักสูตรการเรียนรู้ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง การถ่ายทอดเทคโนโลยีด้านนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง ให้มีความเหมาะสมกับการเรียนรู้ แก่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างโอกาสในการพัฒนาเศรษฐกิจร่วมกับชุมชนท้องถิ่น

นายสหภูมิ กล่าวต่อไป นอกจากกิจกรรมดังกล่าวแล้ว  สำนักงานพิพิธภัณฑ์เกษตรเฉลิมพระเกียรติ ฯ และกรมการปกครองท้องถิ่น จะร่วมมือจัดทำแนวทางส่งเสริมกิจกรรมการพัฒนาศักยภาพด้านการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและขยายผลองค์ความรู้เกษตรเศรษฐกิจพอเพียงและนวัตกรรมเกษตรเศรษฐกิจพอเพียง

อาทิ จัดตั้งศูนย์เครือข่ายเกษตรพอเพียงประจาท้องถิ่นจัดการประชุมเครือข่ายพัฒนาด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงในระดับประเทศ หรือจัดนิทรรศการที่เกี่ยวข้องกับเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อยกระดับการเรียนรู้ สู่ภาคสังคมโดยรวม ร่วมส่งเสริมการประชาสัมพันธ์เผยแพร่พระอัจฉริยภาพและพระเกียรติคุณของพระมหากษัตริย์ไทยในด้านเกษตร ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์ตามศักยภาพของทั้งสองหน่วยงานและ ร่วมหารือการจัดกิจกรรมโครงการเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้ศาสตร์พระราชา ด้านเกษตรเศรษฐกิจพอเพียงหรือ ที่เกี่ยวข้อง สู่ภาคประชาชนและหน่วยงานร่วมกัน