พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ พล. 1 รอ. กองทัพภาคที่ 1 ต้นแบบการบริหารจัดการขยะล้นเมือง อย่างถูกวิธี กาญจนบุรี

“การบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี และแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน คือการกำจัดขยะโดยการใช้ขยะเป็นตัวตั้งต้น ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นี่คือการใช้ประโยชน์จากขยะและกำจัดขยะ ไปในคราวเดียวกัน” พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ กล่าว

พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์ ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 (ดูแลความสงบเรียบร้อย 25 จังหวัด) กรุณาอนุมัติให้ คณะทำงาน รายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” เข้าสัมภาษณ์และถ่ายทำรายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” ความยาว 1 ชั่วโมง ตอน การบริหารจัดการขยะมูลฝอย พื้นที่บริเวณบ้านเชิงเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี ซึ่งเป็นโครงการภายใต้การดูแลของ กองพลที่ 1 รักษาพระองค์ (พล. 1 รอ.) สังกัด กองทัพภาคที่ 1

พลตรี รังษี กล่าวว่า พี่น้องประชาชนทั่วไป อาจจะสงสัยว่า พล. 1 รอ. กองทัพภาคที่ 1 เข้ามาเกี่ยวข้องกับการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และโครงการบริหารจัดการขยะมูลฝอย พื้นที่บริเวณบ้านเชิงเขาทอง ตำบลแก่งเสี้ยน อำเภอเมือง จังหวัดกาญจนบุรี นี้ได้อย่างไร ผมขอเรียนว่า พื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่บริเวณเชิงเขาทอง ในกำกับดูแลของกองทัพบกซึ่งปกติใช้สำหรับการฝึกทางยุทธวิธี ให้แก่กำลังพลของกองทัพบก แต่ถูกลักลอบนำขยะมาทิ้งโดยวิธีการเทกองและฝังกลบขยะ แบบไม่ถูกสุขาภิบาลมาตั้งแต่ปี 2529 ดังนั้น กองทัพบกจึงจำเป็นต้องเข้ามาบริหารจัดการ เพื่อนำไปสู่การแก้ปัญหาขยะมูลฝอยดังกล่าว โดยการใช้เทคโนโลยีและรูปแบบที่เหมาะสม สำหรับการบริหารจัดการขยะมูลฝอยในภาพรวมของจังหวัดที่ถูกต้อง ตามหลักวิชาการ ไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม และให้เกิดการยอมรับของภาคประชาชนและชุมชนในพื้นที่โดยรอบโครงการ

พลตรี รังษี กล่าวต่อว่า หลังการเข้ามาจัดการดูแลพื้นที่ โดย พล. 1 รอ. กองทัพภาคที่ 1 ทำให้เกิดการบริหารจัดการที่เป็นระบบและส่งผลดีต่อสิ่งแวดล้อมมากขึ้น อย่างไรก็ตาม เป็นที่ทราบกันว่า ปัญหาขยะล้นเมืองเป็นปัญหาของโลก ไม่เพียงประเทศไทย หรือจังหวัดกาญจนบุรีเท่านั้น การรณรงค์ให้ลดการสร้างขยะ เช่น การใช้ถุงผ้าแทนถุงพลาสติก การรณรงค์ให้มีการคัดแยกขยะตั้งแต่ต้นทาง การนำขยะกลับมาใช้ประโยชน์ หรือ Recycle เป็นวิธีการที่ดี แต่สามารถช่วยแก้ปัญหาขยะล้นเมืองได้เพียงส่วนหนึ่งเท่านั้น

การแก้ปัญหาระยะยาว อย่างยั่งยืน ซึ่งก่อเกิดประโยชน์จากขยะ นั่นคือ การเปลี่ยนขยะให้เป็นพลังงานไฟฟ้า ด้วยโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ ในปัจจุบันเทคโนโลยีของโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ ได้ผ่านการค้นคว้าวิจัย ลองผิดลองถูกในนานาประเทศมาอย่างยาวนาน จนมีความก้าวหน้าไปมากมาย ถึงวันนี้ อาจจะกล่าวได้ว่า เทคโนโลยีของโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะเดินทางมาถึงจุดที่การค้นคว้าวิจัยครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว มีศักยภาพสูงในการผลิตกระแสไฟฟ้า โดยใช้ขยะเป็นวัตถุดิบ และปราศจากมลพิษต่อสิ่งแวดล้อม จากกระบวนการผลิตกระแสไฟฟ้าจากขยะ เกิดพลังงานไฟฟ้าเป็นผลผลิต เรียกว่าเป็นการใช้ประโยชน์จากขยะและกำจัดขยะ ไปในคราวเดียวกัน จึงถึงเวลาแล้วครับที่เราจะใช้เทคโนโลยีของโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ ที่ผ่านการพัฒนา ทดสอบ และรับรองแล้ว มาแก้ปัญหาขยะล้นเมืองของเรา

พลตรี รังษี กล่าวสรุปว่า ขยะมูลฝอยเกิดขึ้นทุกวัน ขยะเก่ายังกำจัดไม่จบ ก็มีขยะใหม่มาเพิ่ม และเกิดการสะสม การบริหารจัดการขยะอย่างถูกวิธี ที่จะแก้ปัญหาได้อย่างตรงจุดและยั่งยืน คือการกำจัดขยะโดยการใช้ขยะเป็นตัวตั้งต้น ในการผลิตกระแสไฟฟ้า นี่คือการใช้ประโยชน์จากขยะและกำจัดขยะ ไปในคราวเดียวกัน

ด้าน คุณชัยยุทธ วัฒโน เจ้าของบริษัท สยามวัฒนกิจ จำกัด ซึ่งเป็นผู้ดูแลโรงงานคัดแยกกำจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรี กล่าวว่า โรงงานคัดแยกกำจัดขยะของจังหวัดกาญจนบุรีที่ผมรับผิดชอบ มีระบบการคัดแยกและกำจัดขยะ อันเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม เพื่อประโยชน์แก่พี่น้องประชาชน ในบริเวณใกล้เคียง ขณะนี้เรากำลังทำการศึกษาความเป็นไปได้ ในการผลิตวัสดุบำรุงดินจากขยะครัวเรือน เพื่อเป็นการลดปริมาณขยะและเพิ่มการใช้ประโยชน์จากขยะอีกทางหนึ่ง โดยความร่วมมือกับ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และกรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ทดลองนำร่องผลิตวัสดุบำรุงดินจากขยะครัวเรือน ได้แก่ ปุ๋ยหมักชีวภาพ น้ำหมักชีวภาพ สูตรเร่งโต น้ำหมักชีวภาพ สูตรดับกลิ่น น้ำหมักชีวภาพ สูตรต้านโรคพืช น้ำหมักชีวภาพ สูตรไล่แมลง อีกไม่กี่เดือนจะสามารถผลิตแจกจ่ายให้พี่น้องประชาชนนำไปทดลองใช้ได้

รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ในฐานะผู้อำนวยการผลิตรายการฯ กล่าวว่า ยังมีรายละเอียดที่สนใจอีกมากมาย เกี่ยวกับ พล. 1 รอ. กองทัพภาคที่ 1 กับต้นแบบการแก้ปัญหาขยะล้นเมือง จังหวัดกาญจนบุรี และบทสัมภาษณ์ฉบับเต็มของ พลตรี รังษี กิติญาณทรัพย์  ผู้ทรงคุณวุฒิสำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม และที่ปรึกษากองทัพภาคที่ 1 ซึ่งสามารถติดตามรับฟัง รับชม ได้ใน รายการ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” วันเสาร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2561 เวลา 10.00-11.00 น. ทางสถานีวิทยุ มก. สามารถรับชมย้อนหลังได้ทางเว็บไซต์ของสถานีวิทยุ มก.

ติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติม ได้ที่ รศ.ดร.จุรีย์รัตน์ ลีสมิทธิ์ ผู้อำนวยการ ศูนย์ “หนึ่งใจ…ช่วยเหลือเกษตรกร” มูลนิธิมิราเคิล ออฟไลฟ์ฯ ที่ตั้งสำนักงาน คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 73140 อีเมล [email protected] ไลน์ไอดี ajmaew

บทความก่อนหน้านี้ส้มผักกุ่ม ส้มผักเสี้ยน
บทความถัดไปกยท. ยันส่วนผสมทำถนนพาราซอยด์ซีเมนต์ใช้ได้ทั้งน้ำยางสดและน้ำยางข้น ขึ้นอยู่กับความเหมาะสมของวิธีการจัดซื้อจัดจ้างในแต่ละท้องถิ่น