“บำรุง หนูด้วง”เกษตรกรคนแรกของไทยและโลก ที่ผลิตปาล์มน้ำมันได้มาตรฐาน RSPO

ล่องใต้ไปเยี่ยมชมสวนปาล์มน้ำมันของ “ ลุงบำรุง หนูด้วง ” เกษตรกรคนเก่งเจ้าของรางวัลเกษตรกรดีเด่นแห่งชาติ สาขาอาชีพทำสวน ประจำปี 2556 ลุงบำรุงอาศัยอยู่บ้านเลขที่ 77/7 หมู่ที่ 8 ตำบลสินปุน อำเภอพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี

ลุงบำรุงจบการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (มศ.3)  แต่ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างงดงามทีเดียว เพราะลุงบำรุงเป็นเกษตรกรที่ขยัน  ฉลาด  มีความคิดริเริ่มในการทำงาน จึงฟันฝ่าอุปสรรคจนสร้างฐานะร่ำรวย มีรายได้ที่มั่นคงเป็นปึกแผ่น  ทุกวันนี้ลุงมีที่ดินทำกินเป็นของตนเองกว่าร้อยไร่ มีทั้งสวนปาล์มน้ำมัน  และสวนยางพารา

ลุงบำรุง หนูด้วง

ใช้ทะลายปาล์มน้ำมันเป็นปุ๋ยหมักในสวนปาล์ม

เดิมลุงบำรุงมีอาชีพเป็นลูกจ้างสวนป่าสินปุน องค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ ต่อมาในปี 2533 ได้รับมรดกเป็นที่ดินลูกรังรกร้างว่างเปล่า จึงได้ทำการศึกษาลักษณะของดินเพื่อหาวิธีการปรับปรุงบำรุงดินให้เหมาะสมกับการปลูกปาล์มน้ำมัน ริเริ่มใช้ซังทะลายปาล์มคลุมดินให้ย่อยสลายเป็นอินทรียวัตถุ ถึงแม้ว่าในช่วงแรกวิธีการใช้ซังทะลายปาล์มคลุมดินยังไม่เป็นที่ยอมรับจากคนทั่วไปมากนัก เนื่องจากเกรงว่าจะก่อให้เกิดการสะสมของโรคและแมลงศัตรูพืช

แต่ลุงก็ไม่ย่อท้อพยายามหาวิธีแก้ปัญหาโดยใช้วิธีการนำสารชีวภาพ (น้ำหมัก) มารดซังทะลายปาล์มช่วยเร่งกระบวนการย่อยสลาย ซังทะลายปาล์มให้เป็นอินทรียวัตถุช่วยให้ดินมีความร่วนซุย ลดการงอกของวัชพืช

ชาวสวนปาล์มคนแรกของไทยที่ได้รับมาตรฐาน RSPO 

ลุงบำรุงมุ่งมั่นพัฒนาอาชีพของตนเองให้ก้าวหน้าและมีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยไม่หยุดเพียงมาตรฐานระดับประเทศ แต่ต้องพัฒนาให้ดียิ่งขึ้นจนได้รับการยอมรับในระดับสากล  คือ การทำ ผลิตปาล์มน้ำมันที่มีมาตรฐาน RSPO (Roundtable on Sustainable Palm Oil)  ปัจจุบันลุงบำรุงนับเป็นเกษตรกรรายย่อยรายแรกของไทยและของโลก ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน RSPO การผลิตปาล์มน้ำมัน และขยายผลให้สมาชิกกลุ่มจนมีผู้ได้รับ RSPO เพิ่มขึ้น

ความสำเร็จของลุงบำรุงกลายเป็นแรงบันดาลใจ ให้เกษตรกรรายย่อยคนอื่นๆ ได้หันมาใส่ใจผลิตปาล์มน้ำมันอย่างยั่งยืนและได้มาตรฐาน ผลผลิตดีมีคุณภาพ ไม่ทำลายสิ่งแวดล้อม ไม่เกิดการเอารัดเอาเปรียบของทั้งผู้ซื้อและผู้ขาย เป็นที่ยอมรับของต่างประเทศ สามารถผลักดันให้ผลผลิตมีราคาดีขึ้นไปด้วย

ปัจจุบันลุงบำรุงใช้สวนปาล์มน้ำมันของตนเองทั้งหมดรวม 70 ไร่ เป็นเสมือนห้องเรียน ที่เปิดโอกาสให้เกษตรกรและผู้สนใจได้เข้ามาศึกษาข้อมูลการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นการสร้างพื้นฐานให้กับเกษตรกรทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจมากขึ้น เกิดความยั่งยืนในอาชีพต่อไป

ผลงานความสำเร็จของลุงบำรุง

สวนปาล์มน้ำมันของลุงบำรุง สามารถผลิตปาล์มน้ำมันได้ตลอดทั้งปี เคยทำผลผลิตสูงถึง  5,794 กิโลกรัม/ไร่และมีเปอร์เซ็นต์น้ำมันสูงถึง 19 เปอร์เซ็นต์  ขณะที่ผลผลิตเฉลี่ยทั้งประเทศ 2,876 กิโลกรัม/ไร่ และเปอร์เซ็นต์น้ำมันโดยเฉลี่ยทั้งประเทศ 17 เปอร์เซ็นต์

เคล็ดลับความสำเร็จ ที่ลุงบำรุงพยายามบอกต่อให้เพื่อนเกษตรกรนำไปใช้ก็คือ  เก็บเฉพาะผลผลิตปาล์มที่สุกเท่านั้น ทำให้จำหน่ายผลผลิตได้ราคาดี ไม่ต้องเผชิญปัญหาราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำดังเช่นเกษตรกรรายย่อยทั่วไป   นอกจากนี้ ลุงบำรุงยังแนะนำให้เพื่อนเกษตรกรวางแผนทำปฏิทินการใส่ปุ๋ย ปัจจัยการผลิต บัญชีรายรับรายจ่าย ทำให้มีขั้นตอนการผลิตอย่างชัดเจน รู้ต้นทุนการผลิต ควบคุมการใช้จ่ายได้

ลุงบำรุงเป็นเกษตรกรที่ใจดี มีน้ำใจเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แก่เพื่อนเกษตรกรทั่วไป  สวนปาล์มของลุงจึงมีเพื่อนเกษตรกรและผู้สนใจแวะเวียนขอเข้าชมงานอย่างต่อเนื่อง และกลายเป็นจุดถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตปาล์มน้ำมันให้กับสมาชิกกลุ่มนำไปปฏิบัติ จนสมาชิกกลุ่มมีความรู้ความสามารถจนเป็นผู้ถ่ายทอดให้แก่เกษตรกรรายอื่นๆ ต่อไปได้

ลุงบำรุงเป็นหนึ่งในแกนนำจัดตั้งสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันจังหวัดสุราษฎร์ธานีและได้รับคัดเลือกให้เข้าไปมีส่วนร่วมในการพัฒนาการผลิตปาล์มน้ำมันในเวทีต่างๆ ทั้งระดับท้องถิ่น ระดับประเทศ และระดับนานาชาติ  เช่น เป็นกรรมการวิชาการพิจารณามาตรฐานสินค้าเกษตรแห่งชาติ  (มกอช.)  GAP ปาล์มน้ำมันและมาตรฐานทะลายปาล์มน้ำมัน ใช้เป็นมาตรฐานกลางของประเทศ   เป็นกรรมการส่งเสริมพืชพลังงานปาล์มน้ำมัน   เป็นอนุกรรมการยกร่างพระราชบัญญัติปาล์มน้ำมัน เป็นกรรมการกลุ่มโครงการพัฒนาปาล์มน้ำมันพื้นที่ภาคใต้ (คลัสเตอร์)  เป็นกรรมการ RSPO ปาล์มน้ำมัน รวมทั้งเป็นกรรมการความร่วมมือระหว่าง  ไทย-เยอรมนี (GIZ) ด้านปาล์มน้ำมัน ได้รับเชิญให้เข้าร่วมประชุม ณ ประเทศเยอรมนี เกี่ยวกับการผลิตปาล์มน้ำมันอย่างเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ทุกวันนี้ ลุงบำรุงสละเวลาทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมในด้านต่างๆ มากมาย เป็นวิทยากรปาล์มน้ำมันของอำเภอพระแสงและจังหวัดสุราษฏร์ธานี  เป็นที่ปรึกษาของเกษตรกรและส่วนราชการในเรื่องของปาล์มน้ำมัน  เป็นตัวแทนสมาคมชาวสวนปาล์มน้ำมันสุราษฎร์ธานี รวมทั้งเจรจากับเกษตรกรผู้ปลูกปาล์มน้ำมันไม่ให้มีการปิดถนนประท้วง ในช่วงราคาปาล์มน้ำมันตกต่ำ

ลุงบำรุงยังเป็นเกษตรกรที่ใส่ใจในเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เริ่มจากเพาะปลูกพืชโดยศึกษาสภาพของที่ดิน เช่น ร่องน้ำ ลำห้วย ความลาดเอียง ไม่ทำลายต้นไม้ธรรมชาติในแปลงปลูกเพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม ความชุ่มชื้นในดิน และปลูกหญ้าแฝกแนวร่องน้ำ เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน  ลุงบำรุงดูแลสวนปาล์มน้ำมัน โดยปฏิบัติตามหลัก GAP และ RSPO ลดการใช้สารเคมี ใช้สารอินทรีย์ ใช้โดโลไมค์เพื่อปรับสภาพดิน กำจัดวัชพืชโดยวิธีกล ให้วัชพืชมีความสูงไม่เกิน 50 เซนติเมตร เพื่อคลุมดินลดการสูญเสียธาตุอาหาร

ปลูกปาล์มแบบอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

ลุงบำรุง แนะนำให้เพื่อนเกษตรกร แยกพื้นที่บ้านออกจากสวน รวมทั้งจัดหาถังหมักน้ำหมักชีวภาพและหมักเศษอาหารในครัวเรือนโดยใช้หัวเชื้อจุลินทรีย์ในการย่อยสลายและปรับปรุงดิน มีเตาเผาขยะในครัวเรือนเพื่อลดภาวะโลกร้อนและไม่เป็นภาระต่อสังคม

ขณะเดียวกันเพื่อรักษาความสมดุลของระบบนิเวศน์ในสวนปาล์ม ลุงห้ามคนงานล่าสัตว์ในแปลงปลูกปาล์ม เช่น พังพอน นกต่างๆ  หรืองู เพื่ออาศัยสัตว์เหล่านี้ กินหนู หรือด้วงในสวนปาล์มนั่นเอง  และลุงบำรุงยังส่งเสริมให้ใช้กระสอบปุ๋ยคลุมโคนต้นปาล์มน้ำมันแรกปลูก ใช้กรงดักหนู และใช้ลูกเหม็นใส่ในขวดน้ำพลาสติกเพื่อป้องกันหนูกัดกินต้นปาล์มน้ำมัน

หากใครมีโอกาสผ่านไปแถวอำเภอพระแสง  จังหวัดสุราษฎร์ธานี ก็อย่าลืมแวะเยี่ยมเยียนสวนปาล์มน้ำมัน ของ  “  ลุงบำรุง  หนูด้วง   ”   ลุงยินดีพูดคุยแลกเปลี่ยนความรู้เรื่องการปลูกปาล์มน้ำมันกับเพื่อน เกษตรกรทุกคน หรือโทรศัพท์ถึงลุงบำรุงได้โดยตรงที่ โทรศัพท์ 08-9871-8964  หากใครเป็นสาวกเฟสบุ๊กก็สมัครเป็นแฟนเพจ “บำรุง  หนูด้วง ” เพื่อพูดคุยเรื่องปาล์มน้ำมันทางเฟสบุ๊กกับลุงบำรุงได้ตลอดเวลาเช่นกัน