องค์การสะพานปลาเดินหน้าพัฒนาระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำแก้ปัญหาไอยูยู

อสป.ร่วมกับศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ลงนาม MOU เดินหน้าพัฒนาโครงการ ASEAN Catch Document Scheme ระบบตรวจสอบย้อนกลับสัตว์น้ำช่วยแก้ปัญหาประมงไอยูยูภูมิภาค

ผศ.มานพ กาญจนบุรางกูร ผู้อำนวยการองค์การสะพานปลา เปิดเผยว่า การลงนามความร่วมมือในครั้งนี้ ถือเป็นจุดเริ่มต้นในการนำโปรแกรม FMO e-MCPD ที่ อสป.ได้ได้จัดขึ้น เพื่อพัฒนาให้เป็นโปรแกรม e-Catch Document ภายใต้โครงการ ASEAN Catch Document Scheme ที่ศูนย์พัฒนาการประมงแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้รับผิดชอบอยู่โดยจะได้นำระบบนี้ไปใช้ปฎิบัติในกลุ่มประเทศอาเซียน และมุ่งหวังที่จะให้ภูมิภาคอาเซียน ซึ่งถือเป็นแหล่งผลิตสัตว์น้ำที่สำคัญของโลกได้ร่วมมือกันอย่างจริงจังในการแก้ไขปัญหาการทำประมงไอยูยู  และจะทำให้แหล่งทรัพยากรประมงของอาเซียนมีความสมบูรณ์และยั่งยืน โดยมีนายชวลิต ชูขจร ประธานกรรมการองค์การสะพานปลาร่วมเป็นสักขีพยานในการลงนามครั้งนี้

องค์การสะพานปลา เล็งเห็นว่าการจัดทำระบบอิเล็คทรอนิคนี้สามารถตรวจสอบแหล่งที่มาของสัตว์น้ำได้อย่างถูกต้อง และรายงานผลด้วยความรวดเร็วจึงได้พัฒนาโปรแกรม FMO e- MCPD Application ขึ้นมาเพื่อนำมาใช้งานในการจัดทำหนังสือกำกับการซื้อขายสัตว์น้ำตามพระราชกำหนดการประมง และมุ่งหวังนำข้อมูลที่บันทึกผ่านระบบอิเล็คทรอนิคไปใช้เป็นข้อมูลประกอบการกำหนดค่าผลตอบแทนสูงสุดของการทำประมง (MSY)ของประเทศไทยได้ในอนาคต โดยการลงนามความร่วมมือบันทึกข้อตกลงดังกล่าวจะนำไปสู่การแก้ไขปัญหาการทำประมงไอยูยูของภูมิภาค ซึ่งให้ประเทศไทยเป็นศูนย์กลางด้านตลาดสัตว์น้ำของภูมิภาค และจะนำไปสู่ความร่วมมือในด้านอื่นของการประมงในภูมิภาคต่อไป

ที่มา ประชาชาติธุรกิจออนไลน์