รมว. เกษตรฯ การันตีปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนา มีตลาดรับซื้อ ยังขาดแคลนต้องการเลี้ยงสัตว์อื้อ

เมื่อวันที่ 24 มกราคม นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ลงพื้นที่ตรวจติดตามผลการดำเนินงานโครงการสานพลังประชารัฐ สนันสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาใน ตำบลโนนทัน อำเภอหนองเรือ จังหวัดขอนแก่น โดยมี นายปานทอง สระคูพันธ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น กล่าวรายงานและต้อนรับ พร้อมด้วย นายอภินันท์ ซื่อธานุวงศ์ เลขานุการ รมว.กษ. นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ นายสัตวแพทย์ศีลธรรม วราอัศวปติ ปศุสัตว์เขต 4 และผู้บริหารระดับสูง ร่วมลงพื้นที่ สรุปการลงพื้นที่ ดังนี้

1.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นายสำลี ล้นทม สมาชิกเกษตรหนองเรือ จำกัด บ้านเปือย ม.5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ปลูกเมื่อ วันที่ 13 ธันวาคม 2562 จำนวน 4 ไร่

2.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นางทองเที่ยง สุดจอม สมาชิกสหกรณ์การเกษตรหนองเรือ จำกัด บ้านเปือย ม.5 ต.โนนทัน อ.หนองเรือ จ.ขอนแก่น ปลูกเมื่อ วันที่ 7 ธันวาคม 2561 จำนวน 3 ไร่

3. เกษตรกรอำเภอหนองเรือเข้าร่วมโครงการ จำนวน 31 ราย พื้นที่ปลูก 182 ไร่

4.ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นายประดิษฐ์ ศิริธรรมจักร หมอดินอาสา ซึ่งได้ปรับเปลี่ยนพื้นที่นาข้าว 19 ไร่ เป็นเกษตรผสมผสาน จัดทำระบบอนุรักษ์ดินและน้ำปรับปรุงดินโดยใช้ปุ๋ยอินทรีย์ ไม่ใช้สารเคมี

นอกจากนี้ นายกฤษฎา ยังได้พบปะเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการปรับเปลี่ยนการผลิตเป็นพืชชนิดใหม่ที่สร้างรายได้ดี เกษตรกรร่วมโครงการสานพลังประชารัฐปลูกข้าวโพดหลังนา และกลุ่มเกษตรกรพื้นที่ดินเค็ม

ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรฯ ให้ความมั่นใจกับเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการสานพลังประชารัฐเพื่อสนับสนุนการปลูกข้าวโพดหลังฤดูทำนาว่าผลผลิตจากโครงการดังกล่าวจะมีตลาดรับซื้ออย่างแน่นอนและขายผลผลิตได้ในราคาที่เป็นธรรม เนื่องจากความต้องการใช้ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ในประเทศยังมีมาก ปัจจุบัน ข้าวโพด ยังไม่เพียงพอต่อความต้องการใช้ข้าวโพดในการเลี้ยงสัตว์และคาดหวังว่าการปฎิรูปภาคการเกษตรในครั้งนี้จะสามารถแก้ไขปัญหาภาคการเกษตรไทยได้อย่างมั่นคงและยั่งยืน