มทร.สุวรรณภูมิ รับรางวัลโครงการแบบอย่าง เครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ โดยคณะศิลปศาสตร์ ได้เข้าร่วมโครงการสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการพัฒนาการอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน ซึ่งเป็นนโยบายของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาที่ผลักดันสนับสนุนการดำเนินงานการพัฒนาการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่น สนับสนุนสถาบันอุดมศึกษา โรงเรียน และชุมชนที่มีความพร้อมทำงานร่วมกันเป็นเครือข่าย เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วยกันพัฒนาการศึกษาและท้องถิ่นให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน เพื่อมุ่งสู่   เป้าหมายดังกล่าว มหาวิทยาลัยได้นำบุคลากรที่มีรู้ความเชี่ยวชาญทางด้านวิชาการและเทคโนโลยีไปช่วยแก้ไขปัญหา และถ่ายทอดบริการวิชาการแก่ชุมชนท้องถิ่น โรงเรียนเครือข่ายเพื่อพัฒนาโรงเรียนให้ผลิตนักเรียนที่มีคุณภาพเข้าสู่สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณภาพสูงในการขับเคลื่อนประเทศไทยไปสู่ ไทยแลนด์ 4.0

ผศ. ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ คณบดีคณะศิลปศาสตร์ เปิดเผยว่า ตนพร้อมด้วยผู้บริหาร คณาจารย์ คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล (มทร.) สุวรรณภูมิ ได้ดำเนินโครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษา ภายใต้โครงการพัฒนาคุณภาพการศึกษาและการพัฒนาท้องถิ่นโดยมีสถาบันอุดมศึกษาเป็นพี่เลี้ยงโรงเรียนขนาดเล็ก/ขยายโอกาสเขตพื้นที่ภาคกลางตอนบน  โดยทำหน้าที่เป็นพี่เลี้ยงโรงเรียน ผู้แทนโรงเรียนขนาดเล็กและโรงเรียนขยายโอกาสในเครือข่ายของคณะศิลปศาสตร์ ซึ่งผลการดำเนินโครงการได้รับคัดเลือกให้เป็นโครงการแบบอย่าง เข้ารับรางวัล จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ 1. โครงการสร้างศูนย์การเรียนรู้เกษตรอินทรีย์ เพื่อโรงเรียนและชุมชน โดยโรงเรียนบ้านคลองพระพิมล และ 2. โครงการพัฒนาการสอนภาษาและวัฒนธรรมแบบชุมชนมีส่วนร่วม (จีน, ญี่ปุ่น) โดยโรงเรียนวัดแดง (นนทคุณพิพัฒน์ราษฎร์อุปถัมภ์)

ผศ. ว่าที่ร้อยเอก ดร.ธนู ทดแทนคุณ กล่าวต่อว่า ในฐานะประธานอนุกรรมการกลุ่มสถาบันพี่เลี้ยงเครือข่ายเพื่อการพัฒนาอุดมศึกษาภาคกลางตอนบน กลุ่มที่ 4 U-School Mentoring ดีใจมากๆ  ที่การดำเนินงานของสถาบันพี่เลี้ยงโรงเรียน ในรอบปีที่ผ่านมา ประสบความสำเร็จอย่างดียิ่ง ส่งผลให้ได้รับรางวัลจากการดำเนินโครงการ รวมเป็นเงินรางวัล 200,000 บาท พร้อมโล่และเกียรติบัตรรางวัล