ซี.พี. เมียนมา ดำเนินโครงการ “Milk for Kids” เพื่อสุขภาพที่ดีต่อเนื่องปีที่ 3

นายวิรัติ วงศ์พรภักดี กรรมการผู้จัดการ บริษัท เมียนมา ซี.พี. ไลฟ์สต็อก จำกัด (ซี.พี. เมียนมา) นำคณะจิตอาสา ร่วมบริจาคนมสดให้แก่นักเรียนของโรงเรียน บีอีพีเอส (38), โรงเรียน บีอีพีเอส (12), และโรงเรียน บีอีพีเอส (29) ในกรุงย่างกุ้ง ภายใต้โครงการ “Milk for Kids” ปีที่ 3 ซึ่ง ปัจจุบัน บริษัท    สนับสนุน 12 โรงเรียน ใน 3 เมืองหลัก ได้แก่ กรุงเนปิดอว์ กรุงย่างกุ้ง และเมืองมัณฑะเลย์ ช่วยให้เด็กนักเรียน 4,700 คน ได้ดื่มนมสดที่มีคุณภาพอย่างเพียงพอ รวมปริมาณนมสดที่สนับสนุนแล้ว 37,200 ลิตร สอดคล้องตามแนวนโยบายเครือเจริญโภคภัณฑ์ เรื่องการตอบแทนสังคมด้านอาหารมั่นคงและ    สิ่งแวดล้อมเพื่อความยั่งยืน