กระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ เปิดประชุมทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาค “กลุ่มภาคกลางและตะวันออก” พร้อมระดมความคิดสร้างความเข้มแข็งชุมชนเศรษฐกิจฐานราก ตอบรับการพัฒนา ตามยุทธศาสตร์ชาติ อย่างยั่งยืน

วันที่ (31 มกราคม 2562) กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) โดยสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี (สส.) จัดประชุมเชิงปฏิบัติการทบทวนแผน วทน. สู่ภูมิภาคกลุ่มภาคกลางและตะวันออก ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งได้รับเกียรติจาก ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็นประธานเปิดงาน และยังได้รับเกียรติจาก ดร. นพ. ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เข้าร่วมประชุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น นางวนิดา     บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวรายงาน ตลอดจนผู้บริหาร อาจารย์ และผู้ประสานงานคลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายภาคกลางและตะวันออก จำนวน 150 คน เข้าร่วมการประชุม ณ โรงแรมเซ็นจูรี่ พาร์ค กรุงเทพฯ

ดร. อัจฉรา วงศ์แสงจันทร์ รองปลัดกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กล่าวว่า การดำเนินงานของเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี มีการขยายตัวครอบคลุมเกือบทุกจังหวัด รวมถึงศูนย์ประสานงานของกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ ประจำภูมิภาค นับเป็นกลไกที่สำคัญในการนำ วทน. ลงสู่พื้นที่ พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการเชื่อมโยงงานของส่วนกลางและพื้นที่ ให้พร้อมรับกับรูปแบบการบริหารราชการของประเทศที่ปรับไปสู่การดำเนินงานแบบบูรณาการร่วมกันทุกภาคส่วน ซึ่งถือว่าเป็นจุดสำคัญในการผลักดันไปสู่ การพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามอัตลักษณ์ของแต่ละพื้นที่ โดยกระทรวงวิทยาศาสตร์ฯ จะร่วมสนับสนุนและผลักดันในแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของประเทศ เพื่อสร้างความก้าวหน้าของสังคมไทยอย่างยั่งยืนต่อไป

นางวนิดา บุญนาคค้า ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี กล่าวว่า สำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ดำเนินงานถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชนโดยการนำองค์ความรู้ด้าน วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เข้าไปเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน สร้างรายได้ ลดรายจ่าย นำไปสู่คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น ผ่านกลไกเครือข่ายความร่วมมือที่เรียกว่า “คลินิกเทคโนโลยี” ซึ่งในภาคกลางมีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 37 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากกว่า 18 จังหวัด สำหรับภาคตะวันออกมีเครือข่ายคลินิกเทคโนโลยี จำนวน 7 แห่ง ครอบคลุมพื้นที่ให้บริการมากกว่า 6 จังหวัด

การขับเคลื่อนงานด้าน วทน.ในพื้นที่ปัจจุปันดำเนินงานภายใต้ 4 โครงการ ได้แก่

  1. โครงการส่งเสริมการนำวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม เพิ่มศักยภาพการผลิตและเศรษฐกิจชุมชน โดยการดำเนินโครงการผู้รับบริการไม่ต่ำกว่า 12,000 คน มีเทคโนโลยีที่ถ่ายทอดสู่ชุมชนไม่น้อยกว่า 100 เรื่อง
  2. โครงการพัฒนาผู้ประกอบการและยกระดับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์ ซึ่งยผลการดำเนินงานระหว่างปี พ.ศ. 2560-2561 มีผู้ประกอบการที่ได้รับการพิจารณาจำนวน 183 ราย 215 ผลิตภัณฑ์
  3. โครงการพัฒนาต้นแบบเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ เพื่อการผลิตระดับชุมชน ปัจจุบันได้มีเครื่องจักรต้นแบบเพื่อการผลิตระดับชุมชนตั้งแต่ปี 2547-2561 รวม 170 เครื่อง และ
  4. โครงการศูนย์ประสานงานกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีประจำภูมิภาค ภาคเหนือ หรือ ศวภ.1 ซึ่งรับผิดชอบ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน มีภารกิจในการจัดทำแผนงาน/โครงการด้าน วทน. เพื่อการพัฒนาจังหวัดสำหรับการประชุมเชิงปฏิบัติการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนกรอบแนวทางการขับเคลื่อนงานด้าน วทน. สู่การพัฒนาภูมิภาค รวมถึงทบทวนแผนงานและโครงการในระยะ 4 ปี ตามห่วงโซ่คุณค่า หรือ VC ซึ่งภาคกลางและตะวันออก มี VC ทั้งหมด 3 VC ได้แก่ 1. นวัตกรรมการผลิตเกษตรปลอดภัยครบวงจร (พืชและสัตว์)
  5. 2. การใช้ วทน. เพื่อเพิ่มศักยภาพด้านสมุนไพร 3. การใช้ วทน. เพิ่มศักยภาพการท่องเที่ยวและบริการ เพื่อให้คลินิกเทคโนโลยีเครือข่ายได้จัดทำข้อเสนอโครงการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ถึง 2564 ตามกรอบห่วงโซ่คุณค่าหลักที่กำหนด พร้อมทั้งสร้างการบูรณาการร่วมกันระหว่างเครือข่ายต่อไป